Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler Google

Çok geniş alana yayılmış bu işleri yapmak üzere bürolarda yöneticiler, uzmanlar, teknik ve profesyonel personel, memurlar, sekreterler, güvenlik görevlileri ve diğer büro personeli çalışır. – Yöneticiler: Tüm büro faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, yönelten, koordine eden ve kontrolünü yapan kişi/lerdir. Genellikle müdür, müdür yardımcısı ve şef gibi unvanlar alırlar. – Uzmanlar, danışmanlar: Belli bir uzmanlık alanında teori, […]

Büro İç Çevresinin Örgütlenmesini Gerektiren Nedenler Google

Büroda iyi örgütlenmemiş bir çevre, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasına; büro çıktısının miktarının ve kalitesinin düşmesine; eğitimsel, sosyal ve kültürel yapısına uymayan çalışma koşullarından dolayı çalışanların mutsuz olmalarına, morallerinin bozulmasına ve iş tatminlerinin düşmesine; personel devir hızının ve devamsızlıkların artmasına; zaman kayıplarının doğmasına ve maliyetlerin artmasına neden olur. Bu nedenlerle bürolarda iç çevre örgütlenmesine […]

Büro Kavramı Google

Büronun Tanımı T.D.K.’nın sözlüğüne göre büro, “Danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü bir işyeri”; bir başka kaynakta ise, “Bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yer” olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımlarda büronun, yapılan işler ya da işlerin yapıldığı mekânla sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu sınırlamalarla büronun tanımlanması yetersiz kalır. Bürolarla ilgili genel bir kanı da, büro işi ile kırtasiye-kayıt […]

Büro Makinelerinin, Mobilyalarının ve Diğer Donanımların Düzeni Google

Genelde her düzeyde personel, işini iyi yapabilmek için işletmenin satın alabileceği en iyi makinelere, mobilyalara ve diğer donanımlara sahip olmak ister. İnsan kaynakları, en önemli yatırım olduğuna göre, onların işlerini doğru ve zamanında yapabilmelerini sağlayacak makinelerin, araç-gereçlerin, diğer donanımların ve mobilyaların en iyisine yatırım yapmak akıllıca bir tutum olacaktır. Kötü, yararsız ya da bozuk makineler […]

Büro Türleri Google

Günlük yaşantımızda ve iş yaşamımızda sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız sözcüklerden birisi de bürodur. Bu sözcük farklı kullanımlarda farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Bu nedenle Tablo 1.1’de de görüldüğü gibi yapılan işin amacına, örgüt yapısına ve teknolojiden yararlanılmasına göre her birini ayrı tip bürolar içinde ele almak mümkündür. Bağımsız Bürolar Bu tür bürolar kendi başlarına tam bir […]

Büro Yöneticisi ve Örgüt İçindeki Yeri Google

Yöneticiler, gerek sahip oldukları kişisel özellikler gerekse işlerin yürütülmesi sırasında aldıkları kararlar ve uygulamaları ile örgütün başarısına yol açar ya da başarısızlığına neden olabilirler. Hangi yönetim düzeyinde olurlarsa olsunlar, bu kişiler tüm örgütün veya kendi birimlerinin başarısından sorumludurlar. Demokratik örgütler dışında tüm hiyerarşik örgütlerin oluşmasının temelinde yetki kavramı yatar. Bu kavram aracılığıyla örgütler, çeşitli hiyerarşik […]

Büro Yöneticisinde Bulunması Gereken Nitelikler Google

Kavram olarak genellikle örgüt, yapıyı; yönetim, bu yapının işletilme sürecini; yönetici ise, yapıyı işleterek yönetim sürecini gerçekleştiren kişiyi ifade eder. Yönetim işlevlerini yerine getiren kişinin diğer çalışanlardan ayrılan bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Çünkü yönetimde eldeki kaynaklar, olanaklar ve koşullar aynı olduğu halde, iyi ve nitelikli bir yöneticinin elinde başarıya ulaşan bir örgüt, kötü […]

Büro Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Google

Büro faaliyetlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için büro yöneticisinin çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Bunların her biri, planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etme gibi temel yönetim işlevleri çerçevesinde oluşmaktadır. Ancak büro yöneticisinin temel görev ve sorumluluklarına geçmeden önce büro yönetiminin özelliklerinin ne olduğunu öğrenmenizde yarar vardır. Büro yöneticisinin görev ve sorumluluklarının daha iyi açıklanabilmesi […]

Büro Yönetiminin Amacı Google

Amaçsız bir yönetimin olamayacağını artık biliyorsunuz. Amaçsız bir büro yönetiminde de yönetimsel çabaların geliştirilmesi olanaksızdır. Büronun temel işlevleri bilgi üretme, iletişimi sağlama ve para, stok, kıymetli belge gibi varlıkları koruma olduğuna göre, büro yönetimi için belirlenecek amaçlar da bu noktalarda odaklanacaktır. Ancak amaçlar spesifik, ölçülebilir, açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve onlardan etkilenecek tüm kişiler tarafından kolayca […]

Bürolarda Biçimsel Olmayan Örgüt Yapıları Google

Örgüt yapısıyla ilgili olarak buraya kadar anlatılanlar biçimsel (formel-resmi) örgüt yapısını yansıtmaktadır. Biçimsel örgüt, örgütsel yapının resmi ve kurallara göre düzenlenmiş olan bölümünü temsil eder. Başka bir deyişle, biçimsel örgüt, yönetimin arzu ettiği örgüt yapısı ve biçimsel örgüt ilişkilerinin bir görüntüsüdür. Bu biçimsel örgüt yapısının içinde insanlar arasındaki doğal ilişkiler sonucunda biçimsel olmayan, ya da […]