Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Başarısız Bir İşe Alıştırma Programının Yaratabileceği Olumsuzluklar Google

Başarısız bir işe alıştırma programı gerek işletmeler gerekse işe yeni başlayan işgörenler açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: – Zaman Kaybı: Personele örgüt yapısı, örgüt kültürü, çalışma ortamının kurallarının ve uygulamalarının tam olarak anlatılamaması işlerin zamanında yerine getirilememesine ve dolayısıyla işletme açısından zaman kaybına neden olur. – Performans Kaybı: Personelin yapacağı iş hakkında […]

Basit Faiz Hesaplamaları Google

Faiz, basit ya da bileşik faiz yöntemine göre hesaplanabilir. Genellikle kısa vadeli denilen bir yıla kadar süreli finansal işlemlerde basit faiz yöntemi, bir yıldan daha uzun süreli işlemlerde bileşik faiz yöntemi kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda paranın artan önemi ve yüksek faizler nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz yönteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Basit faiz yönteminde faiz […]

Basit İskonto Hesaplamaları Google

Alışveriş işlemlerinin önemli bir bölümü krediyle yapılır. Özellikle işletmelerin alış ya da satışlarında vadeli işlemler önemli boyutlardadır. Genellikle vadeli işlemlerde borçlu belirli tarihte, belirli miktardaki parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir. Bu belgeye ticari senet veya bono ya da poliçe denir. Türk Ticaret Kanunu’nda poliçe, bono ve çek ticaret senetleri olarak sayılmaktadır. Ticari senetler, ticari […]

Başlıca Para Piyasası Finansal Araçları Google

Kişi ya da kurumlar kısa vadeli fon ihtiyaçlarını genellikle para piyasalarından karşılamaktadırlar. Bu piyasalarda işlem gören finansal varlıkların vadeleri genellikle 90 gün, en fazla da bir yıldır. Sermaye piyasalarında ise vade bir yıldan daha uzundur. Para piyasası araçları kısa vadeli oldukları için faiz oranlarındaki değişimlerden daha az etkilenir. Ayrıca finansal yapıları güçlü kurumların sundukları para […]

Bazı Yakın Çevre Faktörlerinin Analizi ve Bunlara İlişkin Teşhisler Google

Devlet ve Yerel Yönetim Düzenlemelerine İlişkin Faktörler Devlet ve yerel yönetimler işletmelerin faaliyetleri üzerine gittikçe artan bir biçimde etki yapmaktadırlar. Örneğin; devlet asgari ücretin belirlenmesini, yıllık ücret düzeylerinin düzenlenmesini ve fiyat kontrollerini çıkardığı yasalar ve kararnameler doğrultusunda belirler. Ayrıca, devlet ve yerel yönetimler, eşit istihdam koşulları sağlamak için kuruluş yeri tayini, organize sanayi bölgeleri ve […]

Belediye Vergileri, Harçları ve Katılım Payları Google

Belediye Vergileri Başlıca belediye vergileri; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi ve diğer çeşitli vergilerden oluşur. Burada ilk ikisi ve çeşitli vergilerden de çevre temizlik vergisini ele alıp inceleyeceğiz. İlân ve reklâm vergisinin konusu nedir? Mükellefi kimdir? İlan ve reklam vergisinin konusu belediye sınırları ile mücavir alanları -mücavir alan, imar mevzuatı açısından belediyelerin kontrol ve […]

Belediyeler Google

Belediye Kanunu’nun 1. maddesinde belediye, “beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir” şeklinde tanımlanmaktadır. Belediyelerin kanunda sayılan görevlerini on grupta toplamak mümkündür: – Kent alt yapısı ile ilgili görevler, – Şehircilik hizmetleri ile ilgili görevler, – İmarla ilgili hizmetler, – Ekonomik görevler, – Eğitim […]

Bildirim Yükümlülüklerine Uymamanın Yaptırımı: İdari Para Cezaları Google

Yaptırımların Niteliği ve Türleri Hukuk kuralları kişilerle kişiler ya da kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı kurallardır. Yani hukuk kuralları bir yandan sosyal ilişkileri düzenlerken, öte yandan da bu kurallara uyulmaması halinde tarafların karşılaşacakları yaptırımları hükme bağlar. Sosyal güvenlik hukuku ve bu hukuk dalına ilişkin kurallar da diğer hukuk kurallarından farklı değildir. Sosyal güvenlik […]

Bileşik Faiz Hesaplamaları Google

Bileşik faizde anapara, vade boyunca sabit değildir. Anapara her devre bir önceki devrenin faizi kadar artmaktadır. Bu nedenle bileşik faizde faizin de faizi hesaplanmaktadır. Bileşik faiz hesaplamaları devre sayısı az olduğunda, her devrenin faizi hesaplanıp anaparaya ilave edilerek yapılabilir. Ancak, bileşik faizde devreler genellikle yıldan kısa olduğu için devre sayısı 30, 40 100 gibi çok […]

Bileşik Faizin Diğer Kullanım Alanları Google

Bileşik faiz hesaplamalarından düzenli artışın ya da azalışın görüldüğü değişik alanlarda da faydalanmak mümkündür. Aşağıda verilen örnekler gibi olaylarda bileşik faiz hesaplamalarına başvurmak uygun bir yol olacaktır. Bir işletmenin satışları 1990-1995 döneminde yıllık olarak ortalama % 22 artmıştır. Bu artışın gelecekte de benzer şekilde devam edeceği düşünülmektedir. 1995 yılı satışları 350.000 YTL olduğuna göre 2000 […]