Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Anüite (Eşit Taksitlerle Ödemeler) Hesaplamaları Google

Şimdiye kadar yalnızca bir miktar paranın basit ya da bileşik faizle şimdiki ya da gelecekteki değeri üzerinde duruldu. Şimdi ise birden fazla ödemelerin şimdiki ya da gelecekteki değerleri üzerinde durulacaktır. Birden fazla sayıda yapılan ödemelere taksitli ödemeler de denilir. Bu tür ödemelerde taksitler eşit zaman aralıklarıyla, eşit taksit bedelleriyle olabileceği gibi farklı zaman aralıklarıyla ve […]

AR-GE ve Teknoloji Faktörlerinin Analizi Google

Teknik gelişmeler, teknik buluş, keşif ve bunlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine bağlıdır. Teknik gelişmeler, yeni ürünlerin piyasaya sürümüne, yeni üretim, satış ya da dağıtım usullerinin uygulamaya konulmasına olanak vermektedir. Yerli buluş ya da yönetimin etkinliği, sağlanan verimlilik artışıyla ölçülmektedir. Uygulamada teknik gelişmeler, işletmeler, devlet, üniversiteler ve bireysel araştırmalar tarafından yürütülen dağılmış bir […]

Araştırma ve Geliştirme İşlevlerine İlişkin Politikalar Google

İşletmeler her türlü fonksiyonlarını sürekli yenilemek ve geliştirmek zorundadırlar. Ancak, müşterilerine daha değişik ve yeni teknolojik özellikler taşıyan ürünler sunmak, ürettikleri ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetli, daha verimli ve kaliteli üretebilmek için yeni üretim yol ve yöntemleri bulmak ve uygulamak zorundadırlar. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme çabaları yeni ürünler geliştirme, üretimlerini daha çağdaş, kaliteli […]

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yenilik Stratejileri Google

Geçmişte üretim faaliyetleri imalat işlemleri üzerinde yoğunlaşıyordu. Ancak günümüzde, üretim stratejilerinin imalat sürecinden çok önce, yeni ürün geliştirme faaliyetleriyle başladığı fark edilmiştir. Uluslararası işletmeler, yeni ürün ve hizmet yaratamadıkları takdirde en azından mevcutlarını geliştirmek zorundadır. İster yeni ürünler ortaya koymak ister mevcut ürünleri iyileştirmek olsun her ikisinde de araştırma- geliştirme ve yenilik stratejilerine gereksinim duymaktadır. […]

Bağlanabilirlik Modelleri Google

Bilgisayarların birbiriyle bağlanabilmesi için gereken teorik altyapıyı sağlayan modelleri tanımlayabilmek Bilgisayarların bilgileri paylaşabilmeleri için bir iletişim ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortam bir önceki ünitede telekomünikasyon kavramı olarak incelenmişti. Bu ünitede ise, öncelikle bilgilerin paylaşımı için gerekli altyapıyı oluşturan bilgisayar ağlarının teorik olarak modellenmesini sağlayan iki temel model anlatılacak, izleyen bölümde ise, özellikle işletmelere yönelik olarak […]

Bankalarda Hizmet İşlemleri Google

Daha önce de belirtildiği gibi bankalar, kaynak toplama ve kredi vermenin yanısıra müşterilerine çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Bankaların sundukları hizmetlerin çeşitleri ise, bankanın büyüklüğü, faaliyet konusu, içinde bulunduğu ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişliğine göre değişmektedir. Bu hizmetlerin başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: – Havale – Senet tahsili – Menkul kıymet alımı-satımı – İhracat ve ithalat işlemlerinde aracılık […]

Bankalarla İlgili Temel Bilgiler Google

Bankanın Tanımı Genellikle bir kavramın tanımı yapılırken, söz konusu kavramın işlevleri göz önüne alınarak tanım yapılır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisiyle her geçen gün bankaların faaliyetlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi ile bankacılıktaki uzmanlaşmaya gitme nedeniyle banka için yeterli tanımlama yapmak olanaksızlaşmakta ve yapılmış olan tanımlamalar da kısa sürede yetersiz kalmaktadır. Kanunlarımızda da banka için tam bir tanımın […]

Başarı Ölçümü Google

Başarı ölçülmesi için, hangi hususlara bakılacağı, amaç, hedef ve standartlara bağlıdır. Bunlar kuruluşun özelliğine göre değişmektedir. Değişik hedef ve standartlar için ölçümler de değişmektedir. Yatırım ya da toplam aktif kârlığı ölçümü şirketin, işletmenin ya da SİB’inin önceden belirlenen kâr hedeflerine ulaşmasının değerlendirilmesidir. Ancak, bu hedef yalnız başına o kuruluş ya da SİB’inin başarısını gösterme bakımından […]

Başarı Ölçütleri: Etkenlik ve İlgili Kavramlar Google

Endüstriyel işletmeler açısından üzerinde duracağımız etkenlik, işletmelerin başarısında temel bir göstergedir. Verimlilik kavramı ile zaman zaman eşanlamlı kullanılsa da etkenlik, gerçekte, verimliliğe göre daha kapsamlıdır. Etkenliği, teknik, ekonomik ve işletme biliminde olmak üzere başlıca üç anlamıyla ele alıyoruz. – Teknik etkenlik, (1) İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesi, (2) belirli bir işi en ucuz […]

Başarılı Bir İşe Alıştırma Programının Oluşturulup Yürütülmesinde Dikkat Edilecekler Google

İşletmelerin personel sayısı, üretimin türü ve miktarı ile faaliyet alanı gibi faktörler işe alıştırma eğitim programlarının standartlaştırılmasını engellemektedir. Ancak başarılı işe alıştırma eğitimi programlarında bulunması gereken birtakım temel niteliklerden bahsetmek mümkündür. Bu nitelikler aşağıda belirtilmiştir: – İşe alıştırma, işe alma fonksiyonunun bir parçası olarak görülmelidir. – Personel, grup olarak değil tek tek ele alınmalıdır. – […]