Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

11. Uluslararası Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] Girişimcilik, özellikle girişim ve işe başlama prosedürlerini kapsayan geleneksel ve temel bir alanken, özellikle son yıllarda gelişen uluslararası girişimcilik, girişimcilik teorisi ve uluslararası işletme teorisinin kesiştiği yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – uluslararası girişimciliğin doğuşunu açıklamak, – uluslararası girişimciliği tanımlamak, – uluslararası girişimciliği […]

11. Uluslararası Muhasebe Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmelerde muhasebenin görevi yerel işletmelere göre daha karmaşıktır. Çünkü uluslararası bir işletme hem kendi yöneticileri için işletme içi bilgiler hem de faaliyette bulunduğu ülkelerdeki ortaklar, kredi verenler, devlet yetkililerinin vb gereksinim duyduğu işletme dışı bilgileri sağlayacak bir muhasebe sistemi geliştirmelidir. Ülkeler farklı politik, ekonomik sistemlere ve kültüre […]

11. Ürün Fiyatlama Google

[Audio clip: view full post to listen] – Ürün kavramı, ürünlerin sınıflandırılması, ürün yaşam eğrisi, ürün ambalajı, etiketi gibi konular sizin için ne ifade ediyor? – Büyük işletmeler neden yeni ürünler imal ederek pazarlamaya çalışırlar? – Fiyat kavramının ne anlama geldiğini ve fiyatın pazarlamadaki rolünü nasıl açıklarsınız? – İşletmelerin nelere dikkat ederek fiyat koyduklarını biliyor […]

12. Bürolarda Arşivleme Google

Arşivler, özel ya da resmi arşiv malzemelerinin saklandıkları yerler ya da onları denetimde tutan hizmet birimleridir. Bu birimler arşiv malzemelerini korurlar ve onlardan yararlanılma olanağı sunarlar. Arşivleme çalışmaları sayesinde kayıt ve belgeler bir düzen içinde, gerekli koşullar sağlanarak korunur ve istendiği zaman geri alınabilir. Ayrıca gün be gün artarak yığınlar oluşturan kayıt ve belgelerin büro […]

12. Girişimcilik Terimler Sözlüğü Google

A Adi Şirket: İki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, belirli bir ortaklık sözleşmesiyle kurdukları şirket. Adi şirketlerin hükmi kişilikleri, unvanı ve ikametgâhı bulunmamaktadır. İflasa da tâbi değildirler. Ayrıca, adi şirketlerin ticaret siciline kaydedilmelerine gerek yoktur. Amortisman: Bir firmada, bir yıldan daha fazla süre kullanılacağı düşünülen ve herhangi bir biçimde değerden düşmesi […]

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Google

[Audio clip: view full post to listen] Sağlıklı yaşam insanların en temel haklarından biridir. İnsanların günlük yaşamlarının çok önemli bir kısmını geçirdikleri işyerlerinde bu hakkın korunması işletmelerin sosyal sorumlulukları arasındadır. Personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarında işletmelerin sayısız çıkarları bulunmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı motivasyonu ve verimi arttırdığı gibi, işletmeler arası haksız […]

12. Özel Finans Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde fon akımına aracılık eden kuruluşlar, hem para piyasasında hem de sermaye piyasasında faaliyet göstermektedir. Bu kurumları kesin çizgilerle birbirinden ayırt etmek bu nedenle mümkün olmamaktadır. Türkiye’de finansal piyasalarda en etkin kurumlar bankalar olmakla birlikte, etkinliği fazla olmasa da banka dışı finansal aracı kurumlardan da bahsedilmesi gerekmektedir. Özel […]

12. Pazarlama Kanalları ve Tutundurma Google

[Audio clip: view full post to listen] – Üretim işletmelerinin toptancı ve perakendecilere neden gereksinim duyduklarını düşündünüz mü? – Dağıtım kanalı kavramını ve dağıtım kanalında yer alan aracıların yerine getirdikleri fonksiyonları biliyor musunuz? – Tüketim ve endüstri malları için kullanılan dağıtım kanalları arasında ne gibi farklılıklar olabilir? – Tutundurma kavramı ile sürekli iç içe olduğumuzu […]

12. Stratejilerin Uygulanması: Örgüt Kültürü, Strateji ve Liderlik Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu Ünitede örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünün diğer kavramlarla ilişkisi, örgüt kültürünün önemi, örgüt kültürünün sınıflanması, örgüt kültürünün oluşumunda çevre etkileri ve örgüt kültür tipleriyle bunların strateji oluşumuna etkileri, liderlik tanımı ve liderin değişimdeki rolü, strateji ve lider özellikleri, liderlik ve strateji uygulamaları, kariyer gelişimiyle liderlik arasındaki ilişkiler, […]

12. Uluslararası Finansal Piyasalar ve Uluslararası Finansman Google

[Audio clip: view full post to listen] Son yıllarda finansal piyasalarda artan liberalleşme faaliyetlerine paralel olarak döviz kurlarında yaşanan yüksek dalgalanmalar işletmelerde finansal yönetimin önemini daha da artırmıştır. Bu ve takip eden ünite uluslararası faaliyette bulunan işletmelerin finansal yönetimiyle ilgili olup, bu ünitede uluslararası finansal piyasalar ve uluslararası finansman 13. ünitede ise uluslararası yatırımlar üzerinde […]