Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Büro Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2050 – Büro Yönetimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Büro Nedir? Google

Bürolar genel olarak danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü işyerleri ya da bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yerler olarak tanımlanır. Ancak bu tanımlarda büro, yapılan işlerle ya da işlerin yapıldığı mekânla sınırlandırılmış olmaktadır. Oysaki büro işleri bir işletmenin sadece sınırlandırılmış bir mekânında değil, tüm alanlarına yayılmış bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak kayıt tutma ve […]

02. Yönetim ve Büro Yönetimi Google

Sosyal ve ekonomik yaşantımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan yönetim; başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığıyla iş başarma ve birlikte ortak amaçlara ulaşma sürecidir. Bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etme işlevleri yerine getirilir. İyi bir yönetimin amacı insan, para, zaman, makine, malzeme ve yer gibi eldeki kıt kaynakları en etkili ve verimli […]

03. Büronun Örgüt Yapısının Kurulması Google

Örgütleme, saptanan amaçlara ulaşmak için insan kaynaklarının, fiziksel unsurların ve bunların işlevlerinin uyumlu biçimde bir araya getirilmesi sürecidir. Bu süreç sonucunda, planlı bir şekilde oluşturulmuş, sistemli bir şekilde faaliyet gösteren örgüt yapısı kurulmuş olur. Örgüt şeması ve örgüt el kitaplarıyla ortaya konan bu yapı, başlıca işleri, görevleri, sorumlulukları, işlerin nasıl bölündüğünü, oluşturulan birimleri ve bölümleri, […]

04. Bürolarda Personelin İşe Alınması ve Eğitilmesi Google

Günümüz büroları yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur, sahip oldukları insan kaynaklardır. Bu nedenle büro yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için, insan kaynakları […]

05. Büro İç Çevresinin Örgütlenmesi Google

Büro iç çevresi kavramı oldukça geniştir. Bu kavram içinde büro binasıyla ilgili kararların verilmesinin yanı sıra büro içinde yerleştirilecek alanların belirlenmesi, yerleştirilmesi ve gerekli fiziksel koşulların düzenlenmesi yer alır. Ayrıca makineler ve diğer donanımların seçilmesi, satın alınması, insan-makine ve makine-makine uyumunu sağlayacak şekilde yerleştirilmesi ve kullanıma sunulması da gerekir. Bütün bunlar insanlar için tasarlanıp uygulanmazsa, […]

06. Bürolarda Etkili İletişim Google

Sosyal varlık olan insanlar için iletişim ne kadar önemliyse, işletme örgütleri için de o kadar önemlidir. İletişim, örgütün can damarıdır ve üyelerinin arasında iletişimin ve etkileşimin olmadığı yerde örgüt de kalmayacaktır. Bu nedenle bir örgütte iletişimin sağlanması hem yönetsel bir işlev, hem de örgütsel bir süreç olarak ele alınmalıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda; İletişim nedir […]

07. Bürolarda Etkili Zaman Kullanımı Google

İnsanların ve örgütlerin başarısızlığının çok sayıda değişik nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında ellerindeki kıt kaynakları yeterince etken ve verimli kullanamamaları gelir. Söz konusu kaynakların en değerlisi de “zaman” dır. İnsanların gerek kişisel yaşamlarında, gerekse iş ve meslek yaşamlarında zamanın değerini kavramaları, onu etkili bir şekilde kullanmaları ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini bilmeleri büyük önem taşır. […]

08. Bürolarda Kalite Google

Bir yönetim felsefesi ve yaşam biçimi olarak toplam kalite yönetimi, bir örgütte kaliteye yönelik çalışmaların tümünün sistematik bir süreç içinde yürütülmesini sağlar. Bürolarda toplam kalite anlayışının oluşturulması, geliştirilmesi ve bir örgüt kültürü haline getirilmesi, öncelikle üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların belli hedefler doğrultusunda yönlendirilmesiyle ve motive edilmesiyle mümkün olabilir. İstenen kalite hedeflerine ulaşabilmek için, sistemin […]

09. Bürolarda Verimlilik Google

Verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı üretmek için kullandığı girdi arasındaki ilişkiyle tanımlanan bir kavramdır. Bu tanım çerçevesinde verimliliğe teknik bir kavram olarak bakılmaktadır. Oysa verimliliğin sadece teknik bir sorun olarak ele alınması, verimlilik artışının sınırlarını zorlama şansını ortadan kaldıracaktır. Özellikle bürolarda verimliliği teknik ve insani boyutuyla birlikte düşünmek […]

10. Bürolarda Form Yönetimi Google

Formlar, yazılı iletişimin ve kayıt sisteminin vazgeçilmez ve çok önemli araçlarıdır. Bu araçlar büro işini standardize etme ve basitleştirme; zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlama; etken bir yazılı iletişim ağı kurulmasını sağlama; büro faaliyetlerinin koordinasyonunu kolaylaştırma; kararların alınmasına yardımcı olma gibi pek çok yarar sağlar. Bu nedenle bürolarda formların yönetimi büyük önem taşımaktadır. Eğer formların […]