Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

01. Büro Nedir? Google

Bürolar genel olarak danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü işyerleri ya da bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yerler olarak tanımlanır. Ancak bu tanımlarda büro, yapılan işlerle ya da işlerin yapıldığı mekânla sınırlandırılmış olmaktadır. Oysaki büro işleri bir işletmenin sadece sınırlandırılmış bir mekânında değil, tüm alanlarına yayılmış bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca ağırlıklı olarak kayıt tutma ve […]

01. Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, bilgi sistemlerindeki hızlı gelişme işletmeler açısından bilginin önemini gittikçe arttırmakta ve buna bağlı olarak bilgiye erişim de kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde küreselleşmeye bağlı olarak sınırlar kalktıkça, işletmeler arasında rekabet de artmaktadır. Bilgiyi iyi kullanabilmenin yolu da etkili ve verimli bir bilgi sistemi kurmaktan geçmektedir. Bilgi sistemi, teknolojisi, altyapısı […]

01. Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Sağlıklı bir ekonomik sistemin temelini, etkin şekilde işleyen finansal sistem oluşturur. Finansal piyasaların etkinliğine bağlı olarak sanayileşmenin de gelişeceği açıktır. Finansal piyasaların işlerlik kazanmadığı, bu piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli hukuki ve ekonomik önlemlerin alınmadığı ülkelerde hızlı ve sağlıklı kalkınma mümkün görülmemektedir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: […]

01. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede; girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – girişimcilik kavramını tanımlamak, – girişimcilik sürecini açıklamak, – girişimcinin işlevlerini belirlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Örnek Olay Gökkuşağı Çikolata A. […]

01. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları yönetimi, örgütün bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü elde etmesini mümkün kılacak insan kaynaklarına sahip olmasını ve insanların örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde yönetilmesini amaçlar. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının elde edilmesi, örgütte kalmalarının sağlanması ve performanslarının artırılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve programların tasarlanmasını […]

01. İşletme Kavramı Google

[Audio clip: view full post to listen] – İşletme kavramı size neleri çağrıştırıyor? Makine seslerinin duyulduğu bir fabrika mı? Bir banka mı? Yoksa bir tiyatro salonu mu? Bir hayvanat bahçesinde diğer işletmelerde gözlemlediğimiz işlevler geçerli midir? – İşletmelerin yaşamımızdaki rolü nedir? – İşletmeler ekonomik sistem içindeki hangi unsurlarla ilişkidir? – Üretim faktörleri nelerdir? – Mal […]

01. Stratejinin Önemi ve Sınırları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede stratejinin tanımı, özellikleri, önemi, benzer kavramlarla olan ilişkileri ve stratejik yönetim konularına ayrıntılı olarak değinilecek ve işletme stratejisinin sınırları anlatılacaktır. Üniteyi dikkatle okuduktan sonra strateji kavramının ne anlama geldiğini algılamaya çalışınız. Günlük yaşamınıza ilişkin davranışlarınızı ve ileriye dönük düşüncelerinizi “strateji” kavramı açısından yorumlamaya çalışınız. Amaçlarımız Bu […]

01. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] En küçüğünden en büyüğüne hemen her ulus, değişik türde uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelere sahiptir. Dünyanın her yerinde üretilen çok çeşitli ürün ve hizmetlerin ticaretini yapmak ve bu ürün ve hizmetleri yerel pazarlarda hazır bulundurmak yoluyla ulusların çıkar sağlamaları uluslararası işletmecilik faaliyetleri sayesindedir. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki […]

01. Vergi ve Temel Kavramlar Google

Bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergiler, ülke içersinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren bunun yanında da ülkenin kamu harcamalarının finansmanında bir araç olarak kullanılan bir tür gelirdir. Bir ülkede alınan vergiler, kişilerin ve kurumların harcanabilir gelirlerini etkilediği için vergilerin bu unsurlar üzerindeki etkilerinin de bilinmesi gerekir. Bu nedenlerden dolayı […]

02. Girişimcilikte Yaratıcılık Google

[Audio clip: view full post to listen] Yaratıcılık son yıllarda en çok aranan yetenek olmuştur. İnsanların daha sorunsuz ve kolay yaşayabilmeleri için ihtiyaçlarını, sınırlı olan kaynakları iyi kullanarak ve koruyarak gidermesi gerekmektedir. İhtiyaçları karşılamaya yönelik fayda sağlayan mal ve hizmetlerin bulunması, bunların üretim ve dağıtımı için her zaman insanların yaratıcılıklarına gerek duyulmuştur. Hatta son yıllarda […]