Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Analogdan Sayısala Geçiş Google

Analog ve sayısal (dijital) kavramlarını anlatmak, analogdan sayı­sal teknolojilere nasıl ve neden geçildiğini açıklamak. Yeni medyanın daha iyi anlaşılabilmesi, her şeyden önce sayısalın ne olduğu ve bunun ne tür bir kayıt ve kopyalama teknolojisinin (analog) yerine geçtiğinin bi­linmesine bağlıdır. Çünkü insanın ilk olarak duvara resim yapmasıyla başlayan binlerce yıllık kopya ve çoğaltım sistemi (analog), 20. […]

Araştırma Sürecindeki Basamaklar Google

Bu bölümde genel araştırma süreci üzerinde durulacaktır. Unutulmaması gereken nokta genel araştırma süreci tüm disiplinlerde benzerdir. Ayrıca bu bölümde Halkla İlişkiler alanında kullanılan belirli veri toplama yöntemleri üzerinde de durulacaktır. Araştırma sürecine bakıldığında 5 önemli basamak görülmektedir. 1. Durum analizi ve problem tanımı 2. Biçimsel olmayan (Betimleyici) araştırma 3. Araştırma hedeflerinin belirlenmesi 4. Biçimsel araştırma […]

Başarılı İknanın Adımları Google

Herhangi bir konuda belli kişi ya da kişileri belli bir amaç doğrultusunda ikna etmek için kaynak konumundaki iknacının izlemesi gereken adımları şu şekilde sıralamak mümkündür: – Başkasının iknaya bakış açısına karar verilmesi – İknanın amacının belirlenmesi – Belli bir kişi, ele alınmak istenen belli bir olay ve amaç için doğru ve uygun zamanın seçilmesi – […]

Basın Bülteni Google

Halkla ilişkilerde hedef kitle ile iletişim kurmada en çok kullanılan kaynak basındır. Kurumlar basınla, gazetecilerle karşılıklı anlayışa dayanan iyi ilişkiler kurmalıdırlar. Onların görev ve gereksinimlerini tanıyarak birlikte çalışabilme ortamı yaratmaları hem basının haber alma, hem de kurumun halkla ilişkiler gereksiniminin giderilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynamaktadır. Basının önemini çok iyi bilen halkla ilişkiler yazarı […]

Basın Bülteni – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bültenin içeriği ve sunuluş biçimi çok büyük önem taşıyor. Aynı zamanda sunuluş biçimi de öyle. Eğer yazdığınız bültenin konusu haber olacak nitelikteyse, ancak yanlış bir şekilde sunuluyorsa yayınlanma şansı oldukça azdır. Ancak söylenmek istenilen konu bir gazeteci gibi yazılırsa, kullanılma şansı yüksektir. İşte bu nedenlerle, halkla ilişkiler yazarı, […]

Basın Bültenlerinde Fotoğrafın Kullanımı Google

Halkla ilişkilerde fotoğraf, basın bültenlerinde olduğu kadar, basın makaleleri, röportaj, kuruluş gazeteleri, broşür vb. gibi iletişim yöntemlerini desteklemek amacıyla kullanılır. Hedef kitle üzerinde etki yaratmak için sadece metin yeterli değildir. Aynı zamanda görsel materyale de (fotoğrafın yanı sıra grafik, şekil vb.) gereksinim vardır. Fotoğraflar, basın bültenlerinin önemli unsurlarından biridir. Basın bültenindeki haber metnine, görsel açıdan […]

Basın Dosyası Google

Broşür ve diğer yazılı araçları bir arada dağıtma yöntemlerinden biridir. Halkla ilişkiler amaçlı üretilir, ürün gösterimleri ya da basın toplantılarında dağıtılırlar. Basın dosyası, bir klasör içine konmuş çok sayıda materyalden oluşur (Şekil 5. 5). Kapağında, kurum ya da ürünü, dosyanın amacını yansıtan bir izlenim bulunur. Bir basın dosyasında amaca göre olması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: – […]

Basın Kurumu ve Kamuoyu Google

Kamuoyunun tanımını yapabilecek, kamuoyu ve basın arasındaki etkileşimi anlatabileceksiniz. Siyasal yaşamda sıklıkla “kamuoyunun tepkisinden”, “kamuoyu yoklamalarından” veya “kamuoyunun gözetilmesinden” söz edilmektedir. Kamuoyu adı verilen bu siyasal güç nedir? Kamuoyu kavramı, “kamu” (public) ve “oy” (opinion) olmak üzere iki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşmaktadır. Kamuoyunu tanımlamak için öncelikle bu iki sözcüğün anlamına bakmak gerekir: Günümüzde kamu kavramı […]

Basın Makalesi Google

Makale, belirli bir konuda açıklayıcı, bilgilendirici, inandırıcı nitelikler taşıyan; ele alınan konunun düzeyli bir biçimde ayrıntıları ile incelendiği; kanıtlar ya da belgeler ile desteklenen, bilimsel üslupla kaleme alınan düşünce yazılarıdır. Makaleler işlendiği konuya göre siyasal, toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel, ekonomik konularda yazılabileceği gibi, askeri, diplomatik, sağlık, doğa, spor, mühendislik, eğitim gibi uzmanlık alanlarında da yazılabilir. […]

Basın Makalesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Basın makalesinin yayınlanacağı dergi ya da gazetenin niteliğini ve hedef kitlesini iyi bilmek gereklidir. Çünkü hazırlanan makalenin içeriğinin doğru etkiyi yaratabilmesi, düşünülen amaca ulaşabilmesi için doğru yayım organında yayımlanması gerekmektedir. Hazırlanan makalenin içeriği ile yayınlanan dergi ya da gazetenin niteliği ve hedef kitlesi büyük oranda paralellik göstermelidir. Sıra […]