Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

09. Satış Kampanyası Konuşması Google

Satış kampanyalarının etkili olabilmeleri için temelde müşteriler ile kurulan iletişimdeki konuşmacının ikna etme gücü önem kazanmaktadır. Satış elemanlarının yetiştirilmesi sürecinde ikna edici konuşmanın yaratım ve sürdürülme aşamasına yer verilmelidir. Bu bölümde satış amacı ile gerçekleştirilecek olan ikna edici kampanya konuşmasının niteliklerine ve amaçlarına yer verilmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – satış kampanyası sürecinde yapılacak konuşmaların […]

09. Sınırlar Ne İçin? Medyada Düzenleme Google

…bir kültürdeki mevcut iletişim araçlarının o kültürün entelektüel ve toplumsal meşguliyetlerinin şekillenmesinde başat bir etki yaptığının mantıklı ve özellikle ge­çerli bir varsayım olduğuna inanıyorum. Neil Postman Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – medya düzenlemesini tanımlayabilecek ve nedenlerini açıklayabilecek; – siyaset ile medya düzenlemesi arasında ne tür bir etkileşim olduğunu tartışabilecek; – medya düzenlemesinin kimin sorumluluğu […]

10. İkna Edici Konuşmayı Destekleyici Etmen Olarak Sözsüz İletişim Google

İletişimsizlik diye bir durumun imkânsız denilecek bir halde olmasını sağlayan faktör sözsüz iletişimin varlığıdır. İnsanlar bir şekilde, karşısındaki ile sözler aracılığıyla olmasa da beden dili, susma, renklerin dili ve giyim kuşam kodları aracılığıyla iletişim içerisine girerler. Bu bölümde de sözsüz iletişimin ikna edici iletişim sürecindeki yerine, önemine ve türlerine değinilmektedir. Beden dilinin evrensel ve kültürel […]

10. Kurumsal İletişim Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ahlâk: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda bulundukları davranış kuralları, aktöre. Ambalaj: Eşyayı sararak, paket yaparak ya da sandığa yerleştirerek, taşınabilir bir duruma koyma işi, sarmalama. Armağan: Birini hoşnut etmek ya da saymış olmak için karşılıksız verilen seçme şey, hediye. Avantaj: Üstünlük sağlayan şey, yarar. B Bürokrasi: Bir işin yürütülmesinde ya da çözülmesinde uzun […]

10. Mobil İnsana Doğru: Yeni Medya Google

Ekrana karşı ekranın savaştığı bu dönemde ev bilgisayarının terminali ile televizyo­nun monitörü, küresel algı piyasasına egemen olmak için çarpışmaktadır. Bu piya­sanın kontrolü yakın gelecekte hem etik hem de estetik açıdan yepyeni bir çağın ka­pılarını açacaktır… .Gezegenimizin tümünü saran bir interaktifliğin sabırlı bir şe­kilde inşa edilmiş olmasından yararlanan enformasyon savaşı, dünya ölçeğinde ilk zaman savaşına, daha […]

10. Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Sponsorluk Google

Halkla ilişkiler uygulamaları kuruluşlara geniş bir çerçeve sunmaktadır. Kimi uygulama, medya ile ilişkileri geliştirmeye çalışırken, kimisi çalışanlarla ilişkileri kapsar. Bazı uygulamalar hükümet ya da kamu ile ilgiliyken, bazıları pazarlama amaçlı halkla ilişkileri gerektirebilir. Günümüz rekabet koşullarında gereksinim duyulan konu şirketin finansal halkla ilişkileri olabilecekken, öte yandan önemli bir etkinlik için sponsor olma fırsatı da elde […]

11. İkna ve Konuşma Terimler Sözlüğü Google

A Aktif Dinleme: Yansıma öğesini kullanarak dinleme. Alışkanlıklar: İknaya karşı direnç göstermede rol oynayan alışkın olduğumuz ve değiştirmekte zorlandığımız geçmiş deneyimlerin etkisi. B Bağımlı Değişkenler: İletişim süreci ile birlikte yapılan ya da ortaya çıkan değişkenler. Bağımsız Değişkenler: İknacının kontrolü doğrultusunda ortaya çıkan değişkenler. Biçem: Üslup, deyiş-söyleyiş özelliği. Başlık: Pek çok konuşma için konuşma amacının kısaltılmış […]

11. Kurumsal İtibar, Kriz ve Etkinlik Yönetimi Google

Kurumların, itibara yönelik riskleri önlemeye çalışmaları ve bir kriz durumuna karşı hazırlıklı olmaları son derece önemlidir. Çünkü itibara yönelik riskin ortadan kaldırılması, kurumun ve markanın değerinin korunması açısından önemli bir role sahiptir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Kurum itibarı nedir? Nasıl oluşturulur? – İtibarla algılama arasında bir ilişki var mıdır? – Bir kurumun karşılaşabileceği […]

12. Halkla İlişkiler Terimler Sözlüğü Google

A Analog Düşünce Ekolü: Kurum itibarıyla, kurum imajının aynı anlama geldiğini savunur. Anket Yönetimi: En yaygın ve en çok bilinen veri toplama yöntemidir. Anket önceden test edilerek hazırlanan ve birtakım sorulardan oluşan bir formun görüşmeciler (anketi uygulayanlar) tarafından deneklere uygulanarak bilgi toplanmasıdır. Ayrımcı Düşünce: Kurum itibarıyla kurum imajının birbirinden farklı ama birbirleriyle ilgili kavramlar olduğunu […]

Açık Hava/Sergileme Google

Reklam mesajlarının hedeflenen kitlelere doğrudan ulaştırılma olanağı sağlayan reklam araçlarından biri de açık hava reklamlarıdır. Açık hava reklamcılığı, bedeli ödenerek kiralanan yerlerde sergilenen billboardlar ile bedelsiz olarak çeşitli mekânlara dağıtılan afişleri içerir. Billboard, afiş ve poster, vb. araçlardan oluşan açık hava reklamcılığı birçok reklam kampanyasında sıklıkla kullanılmaktadır. Açık hava reklamcılığın kimi özellikleri ve işlevleri şu […]