Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

08. Güvenlik Güçleri ve Haberciler: Kamu Hizmetinde Ortaklık Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Haberi tanımlayabilecek – Demokrasilerde kitle iletişimin -haber medyasının- işlevini açıklayabilecek – Haber üreticilerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecek – Haber üreticileri ve genelde kitle iletişim araçlarının çalışanları ile sağlıklı ve olumlu ilişkilerin geliştirmenin önemini ve koşullarını tartışabileceksiniz. Anahtar Kavramlar – Haber – Haber Değeri – Gündem Oluşturma – Kamuoyu – […]

08. Halkla İlişkilerde Ölçümleme Değerlendirme Google

Halkla ilişkiler çabalarının değerlendirilmesine verilen önem, halkla ilişkiler harcamalarına paralel olarak, yönetimin, etkinlik ölçümü konusunda gösterdiği ısrarı artırmaktadır. Gittikçe daha fazla uygulamacı, programın ürettiği dokümanların ölçümlenebilir sonuçlar vermesini ve kârın maliyetlere uygun olmasını istemektedir. Diğer mesleki fonksiyonlar ve bu fonksiyonları yerine getiren sorumlular gibi halkla ilişkiler de, organizasyon misyonunun ilerlemesine sağladıkları katkı miktarıyla değerlendirilmektedir. En […]

08. Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçları Google

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, çok çeşitli iletişim araçlarından ve ortamlarından yararlanılır. Bu iletişim araçlarının ve ortamlarının neler olduğu, başat özelliklerini, hangi durumlarda, hangi araçlardan yaralanmanın daha doğru olacağını bilmek, bir halkla ilişkiler programının başarısında son derece önemli rol oynar. Bu açıdan, hedef kitlelere mesajlarımızı ulaştıracak en etkili araç ve ortamın, doğru zamanda ve doğru […]

08. İkna Edici Konuşmanın Düzenlenmesi ve Planının Oluşturulması Google

Konuşmanın yapısını oluştururken dikkate alınması gereken modeller; problem çözme, karşılaştırmalı fayda, ölçüt-doyum, artık model ve güdüleyici modeldir. Bu bölümde, tüm bu modellerin tanımına ve ikna edici konuşma açısından önemine değinilmektedir. Konuşma girişleri hazırlanırken, konuşmanın etkisini pekiştirecek ifadeler ve uygulanması önerilen teknikler, konuşmanın gerektiği biçimde sonuçlandırılmasında rol oynarlar. İzleyici tutumlarını uyumlaştırmak ve izleyicilerin dikkatlerini istendik yöne […]

08. İmajlarla Konuşmak: Halkla İlişkiler Google

Bugün tüm sanayi işletmeleri, bütün meslek toplulukları kamuyu kendi istedikleri yönde güdümlemek için ”kanaat biçimlendirme ve oluşturma sanayinden” yarar­lanmakta; bu sanayinin en büyük müşterisi olmuş bulunmaktadır…. Kurumların hacmi arttıkça, kurumlar gitgide merkezileştirilmiş kurumlar haline geldikçe ka­naat imalatçılarının da gitgide daha büyük alanlarda, daha yoğun şekilde çaba göstermeleri gerekmiştir. Gerçekten de, kanaat imalatında kullanılan araçlar bile, […]

08. Kişisel Satış Google

Kişisel satış, iknaya dayalı bir iletişim sürecidir. Amaç, bir alıcının ya da alım grubunun satın alma kararını etkilemektir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıtlar verebilir, birer tüketici olarak zaman zaman tanık olduğunuz kişisel satış etkinliklerini sistematik bir biçimde değerlendirebilirsiniz – Kişisel satış nedir? – Kişisel satışın üstün ve zayıf yönleri nelerdir? – Kişisel […]

09. Halkla İlişkiler ve İletişim Terimleri Sözlüğü Google

A A Tipi Kişilik: Rekabetçi, işkolik, aceleci sabırsız, yüksek sesle ve hızlı konuşan, hızlı yemek yiyen, sürekli zamana karşı yarışan özellikler gösteren kişiler. Alıcı: Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitle. B B Tipi Kişilik: Gevşek, sakin, esnek, olayları olduğu gibi kabul eden, zaman baskısı yaşamayan, kolay sinirlenmeyen, sakin ve düzenli çalışma […]

09. Halkla İlişkiler Yazarlığı Terimler Sözlüğü Google

A Açık Hava Reklamcılığı: Bedeli ödenerek kiralanan yerlerde sergilenen bilboardlar ile bedelsiz olarak çeşitli mekanlara dağıtılan afişlerin sergilenmesi. Afiş: Reklam temasını ifade eden dört beş sözcük ile bunu destekleyen güçlü görsel öğelerin uyumlu bileşimi. Ambargo: Belirtilen tarih ve saatten önce basın bülteninin basılmaması. Ana Metin: Başlığın ardından mesajın daha da geliştirildiği, çeşitli kanıt ve argümanların […]

09. Kurum İçi Halkla İlişkiler Google

Kurumlarda verimliliğin arttırılması, kuruma bağlılığın sağlanması ve aynı zamanda çalışmaların bir sistematiğe oturtulması için kurum içi hedef kitleyle olumlu ve sağlıklı işleyen bir iletişim ağının kurulması oldukça önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Kurum içi iletişimin yönetim için önemi nedir? – Kurum içi iletişim ile kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişki nedir? – Kurum […]

09. Kurumsal İletişimin Sosyal Sorumluluk ve Etik Boyutu Google

Toplumsal sorumluluk ve etik bilinci kuruluşların itibarları için önemli bir belirleyici ve tüketici tercihlerinde etkileyici bir öğedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek, karşılaştığınız çeşitli kurumsal iletişim etkinliklerini toplumsal sorumluluk ve açısından değerlendirebileceksiniz. – Kurumsal iletişimi yönlendiren güçler nelerdir? – Toplumsal sorumluluk nedir ve düzeyleri nelerdir? – Etik nedir, Etik konusundaki yaklaşımlar […]