Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Halkla İlişkiler Mesajlarında Yazım Süreci Google

Halkla ilişkiler amacıyla mesaj oluşturulurken planlama, yazım ve değerlendirme süreçleri yazarlık aşamasının çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Şüphesiz örnek olayda söz ettiğimiz İpek Hanım, hazırlanan kampanya doğrultusunda planlanmış hedefe ulaşmada belirlenmiş hedef kitleyi etkilemek, ikna etmek amacıyla bu süreçleri sırasıyla izleyerek mesajını oluşturursa ortaya etkili bir mesaj çıkacaktır. Gelin şimdi bu süreçleri tek tek inceleyelim: […]

Halkla İlişkiler Meslek Yasaları Google

Uluslararası Ahlak Yasası Atina Yasası Lucien Matrat, Member Emeritus (Fransa) Halkla İlişkiler Meslek Yasaları 12 Mayıs 1965’de IPRA Genel Kurulu Tarafından Atina’da kabul edilmiştir (12 Mayıs 1965’de IPRA Genel Kurulu tarafından Atina’da kabul edilmiş, 17 Nisan 1968’de Tahran’da birkaç değişiklikle yeniden kabul edilmiştir). Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerin, Birleşmiş Milletler Kuruluş Anlaşması’nda yer alan “temel […]

Halkla İlişkiler Nedir? Google

Halkla ilişkiler kavramı üzerinde uzun süre tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu nedenle kavram sosyal bilimlerin alt dalları içinde yorumlanmaktadır. Kavram üzerinde görüş birliğine varılabilmesi için, Foundation for Public Relations Research and Education tarafından araştırma yapılmasına karar verilmiştir. 65 uzmanın yaptığı araştırmada 472 tanım analiz edilmiş ve bu tanımların analizi sonucunda halkla ilişkiler ile ilgili […]

Halkla İlişkiler Politikalarının Oluşturulması Google

İlke ve ilkeler dizisinden oluşan bir sistem olan politika, hedefe ulaşmak için izlenecek yoldur. Bu politika, yöneticilere karar vermede ya da alacakları kararlarda ve yapacakları etkinliklerle, belirlenen amaçlara ulaşmak için genel bir plan oluşturarak yol gösterir. Kurumların da, değişik etkinliklerde izleyecekleri yolun ne olacağını belirledikleri temel politikaları vardır. Personel politikası, satış politikası, reklam politikası gibi. […]

Halkla İlişkiler Süreci ve İletişim Stratejileri Google

Halkla ilişkiler dediğimiz disiplin birtakım ilkelere sahiptir. Bu ilkelerden biri ve belki de en önemlisi yinelemeŽ ilkesidir. Yineleme, hedef kitleye verilmek istenen mesajın belirli aralıklarla tekrarlanarak, akılda kalıcılığının sağlanması daha da öncesinde algılanmasının sağlanmasıdır. Dolayısıyla hedeflediğimiz kitleye verdiğimiz mesaj, bu ilkenin doğru bir biçimde uygulanması sayesinde amacına ulaşacaktır. Mesajın doğru biçimde belirlenmesi, bunun da öncesinde […]

Halkla İlişkiler Sürecinde Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı Google

Yukarıda değinilen halkla ilişkiler araştırmalarını anlamanın ve örgütlemenin daha faydalı bir yolu, bu söz konusu araştırmaların halkla ilişkiler sürecinde nasıl kullanıldığını anlamaktan geçmektedir. Genelde bakıldığında 4 aşamalı bir halkla ilişkiler modelinden söz etmek mümkündür; 1. Halkla ilişkiler probleminin tanımlanması 2. Halkla ilişkiler programının planlanması 3. Eylem ve çeşitli iletişim faaliyetleri ile halkla ilişkiler programının uygulanması […]

Halkla İlişkiler Uygulamaları/Faaliyetleri Google

Halkla ilişkilerin uygulama alanlarını ve faaliyetlerini tanımla­mak İkna edici iletişim olarak halkla ilişkiler; üreticiler, kamu kuruluşları ve kişiler için benzer bir planlama sürecine ve benzer uygulama tekniklerine sahiptir. Bu anlam­da bir halkla ilişkiler faaliyetinin amaçlan şu başlıklarda özetlenebilir: – Kurum, kuruluş ya da kişilerin etkileşim içinde olduğu gruplarla iyi, olumlu ilişkiler geliştirmek. – Kurum ya […]

Halkla İlişkiler Uzmanlarında Aranan Özellikler Google

Bir Halkla İlişkiler elemanı şu on niteliğe sahip olmalıdır: 1. İyi bir halkla ilişkiler uzmanı, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim dilini kullanmasını oldukça iyi bilmelidir. Yazılı ya da sözlü haberleşmede kelimeler Halkla ilişkilerin başlıca aracıdır ve dikkatle seçilerek akıllıca kullanılan sözcükler, karşılıklı anlayışın sağlanmasında büyük yarar sağlar. Bir görüş, pek çok biçimde ifade edilebilir. Bu […]

Halkla İlişkiler ve Medya İlişkileri Google

Halkla ilişkiler ağaç dikmek gibidir; sonucunu görmeye başlamak zaman, emek ve sabır ister. Halkla ilişkilerden başarılı sonuçlar sağlamak için çalışmaların uzun dönemli bir yaklaşımla, planlı, tutarlı ve ara vermeden sürdürülmesi gerekir. Halkla ilişkilerin en önemli çalışma konularından biri olan medya ilişkilerinde de başarının yolu aynı şekilde uzun dönemli, tutarlı ve gerçekten karşılıklı iyi niyete dayalı […]

Halkla İlişkiler ve Planlama Süreci Google

Bir halkla ilişkiler çalışması hazırlanırken, birbiri ardınca sıralanan işlerin yapılması gerekir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: – Belirli bir sorunu ya da fırsatı açıkça tanımlayabilmek ve konuyla ilgili hedef kitleleri belirlemek için araştırma yapmak ve bilgi toplamak – Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama – Stratejiyi uygulamak için iletişim ve eylem – Kitlenin tepkisini belirlemek […]