Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Farklı Bir Kamusal Alan Olarak İnternet Google

Faklı bir kamusal alan olarak internetin özelliklerini açıklamak Milyonlarca insanın binlerce konu etrafında lafladığı, tartıştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu internetin, yeni bir kamusal alan olarak kendisini tarihsel olarak önceleyen diğer kamusallıklardan ne gibi farklılıkları vardır? İnternet ortamı, kamusal alanda niteliksel bir gelişmeyi mi yoksa niceliksel bir genişlemeyi mi ifade etmektedir? Yeni bir iletişim, enformasyon, kültür […]

Film Endüstrisi Google

Film endüstrisinin temel ögelerini ve işleyişini açıklamak Ardında önemli bir teknolojik birikim ve tüketici potansiyeli olan bir sektörün endüstrileşmesi kaçınılmazdır. Sinema da kısa süre içinde ana kaynakları, yan iş kolları ve maddi girdileriyle büyük bir endüstriye dönüşür. Film endüstrisinin üç temel ögesi vardır: üretim, dağıtım ve gösterim. Her bir öge çeşitli iş kollarını ve süreçleri […]

Finansal Halkla İlişkiler (Yatırımcı İlişkileri) Google

Kurumsal halkla ilişkiler kendi arasında kurum içi ve kurum dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Kurumun dışına yönelik halkla ilişkiler, kamu ile ilişkiler, finansal/yatırımcı ilişkileri ve medya ilişkileri başlıkları altında isimlendirilir (Pelsmacker, Geuens ve Van den Bergh, 2001). Bu bağlamda finansal halkla ilişkiler; yatırımcılar, bankacılar, danışmanlar, borsa ve finansal medyaya yönelik iletişimi oluşturan halkla ilişkiler alanıdır. […]

Gazete Google

Halkla ilişkilerde bilgi aktarma ve kurumu tanıtma amaçlı kullanılan araçlardan biri de gazetelerdir. Gazeteler, başta kurum çalışanları olmak üzere, kurumun ilişki içinde olduğu kişi ve kuruluşlara dağıtılır. Gazetelerde yer alan konular, kurumun, ekonomik, sosyal, teknik yapısı, yatırımları ve son gelişmeleri kapsar. Çalışma koşulları, doğum, ölüm, işe yeni giren ve çıkanlar, mutlu günler gibi kişisel haberlerin […]

Gazetenin Doğuşu Google

Gazetenin ortaya çıkıp gelişmesinin ardındaki etkenleri açıklamak. İnsanlar uzun süre bugün “ilkel” olarak tanımladığımız yöntemlerle haber ilettiler: Çaya olarak sözlü veya yazılı mesaj iletimi, duman veya ateşle bilgi verme, tamtam sesleri, ışıkla haberleşme bunlar arasında sayılabilir. Yazının geliştirilmesi, ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi, matbaanın bulunuşu, bunları kullanacak merkezi devletlerin kurulması ve devletlerarası ticaret ilişkilerinin gelişmesi kitle iletişiminin […]

Giyim Kuşam Kodu ve Fiziksel Görünüm Google

İnsanların birbirleriyle ne tür iletişimleri kuracaklarını belirleyen faktörlerden biri de fiziksel görünümleridir. Tanıdığımız bir insanla kuracağımız iletişimi, o gün üzerine giymiş olduğu elbise herhalde etkilemez. Fakat ilk defa karşılaştığımız insanla konuşmaya başlamadan önce, onun kıyafetini, boyunu, kilosunu algılayabiliriz. Karşımızdaki insanın fiziksel görünümü, en azından iletişime nasıl başlayacağımızı belirler. İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa […]

Görsel Materyalleri Geliştirmek ve Kullanmak Google

Zihnimizin görsellerle çalıştığını biliyor muydunuz? Örneğin, kalem sözcüğünü işittiğimizde, ya o an elimizde tuttuğumuz ya da bizde iz bırakmış -örneğin üniversite sınavına girişte kullandığımız, bir arkadaşımızın hediye ettiği gibi- bir kalemin şekli zihnimizde oluşur. Zihnimizin görsellerle çalışıyor olması, sunuşumuzda aktarmak istediğimiz düşünceleri dinleyicilerin daha kolay algılayabilmesi için görsel materyallerden yararlanmayı gerektirmektedir. Görsel materyalleri kullanmaktaki amacımız […]

Görsel Öğeler ve Tasarım Google

Reklam medyası olarak sınıflandırılan gazete/dergilerin ve afişlerin hedef kitlede umulan etkiyi gerçekleştirmesinde sözcükler kadar önemli bir diğer unsur görselliktir. Görsellik, metni tamamlayan görsel unsurla birlikte reklamın genel tasarımını içerir. Basılı reklam tasarımına ilişkin olarak söz edilmesi gereken noktalar arasında, reklam metni ve görselliğin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması önem taşımaktadır. Bununla birlikte sözcüklerin ve diğer metin […]

Görsel-İşitsel Araçlarda Senaryo Yazımı Google

Araştırmacılar, televizyonun etkisi ile insanlığın okuryazarlık öncesinde olduğu gibi sözel olmayan sembollerin üstünlüğüne tekrar kavuştuğuna dikkat çekmektedir. Tüm sinema ve televizyon yapımlarında olduğu gibi reklam filmlerinde de iletilecek mesajın içeriği görüntü, ses ve hareket öğeleri ile birlikte sunulmaktadır. Hareketli ve sesli mesaj iletme olanağına sahip televizyon, sinema ve video yapımları iletişim açısından görme ve işitme […]

Grup Kavramı Google

Grup Tanımı En az iki kişiden oluşan aralarında sürekli bir etkileşim olan ve ortak bir amaç etrafında toplanmış insan topluluğuna grup denir. Aile, sınıf, okul gruba örnek olabilir, çünkü bu insanların ortak bir amacı vardır ve aralarında sürekli bir etkileşim bulunmaktadır. Durakta otobüs bekleyen insanlara grup denilemez. Gerçi onların otobüse binmek gibi ortak bir amaçları […]