Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Anonim Ortaklığın Pay Sahibi Sıfatının Sona Ermesi Google

Kural olarak pay sahibinin rızası olmaksızın bu sıfatı sona ermez, paydan doğan hakların kullanılmaması pay sahipliği sıfatına etki yapmaz. Pay sahipliği sıfatında zaman aşımı söz konusu değildir. Pay Sahipliği Sıfatının Pay Sahibinin Rızası İle Sona Ermesi Pay sahipliği sıfatı, payın sahibi tarafından bir başkasına devri ile sona erer. Devir taraflar arasında hüküm ifade eder, ortaklığa […]

Anonim Ortaklığın Payın Sahibine Sağladığı Haklar Google

Pay sahibinin haklarını açıklayabilmek. Pay sahibinin hakları, çeşitleri bakımından mali ve kişisel, kullanılış biçimi bakımından çoğunluk, azınlık, bireysel ve müktesep haklar olmak üzere ayrımlanabilir. Çeşitleri Bakımından Payın Sahibine Sağladığı Haklar Mali Haklar Payın sahibine sağladığı mali haklar, kâr payı, hazırlık devresi faizi, tasfiye bakiyesi ve yeni paylarda önalım haklarıdır. Kâr Payı Hakkı Kârın Saptanması Kâr, […]

Anonim Ortaklığın Payın Sahibine Yüklediği Borçlar Google

Pay sahibinin borçlarını belirleyebilmek. Pay Sahibinin Aslî Borcu Pay sahibinin aslî borcu, ortaklığa olan sermaye borcunu yerine getirmektir. Bu borç yükümlendiği payla sınırlıdır (TTK. m. 269). Nakdî sermaye yükümünde pay sahibi, yükümlendiği payın nominal değerini ve sözleşmede öngörülmüş veya genel kurulca kararlaştırılmışsa çıkarma primini ödemekle yükümlüdür, bundan başka birşey ödemeye zorlanamaz. Nakitten başka sermaye yükümünde, […]

Anonim Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiyesi Google

Anonim ortaklıkların sona erme nedenlerini sıralayabilmek. Sona Erme Sebepleri Anonim ortaklık kanunda öngörülen nedenlerle sona erer. Bu nedenler üç grupta toplanabilir. İrade dışı fesih nedenleri (infisah halleri), iradî fesih nedenleri, mahkeme kararı ile fesih halleri. İrade Dışı Fesih Nedenleri (İnfisah Halleri) Bu nedenlerin doğumu ile anonim ortaklık kendiliğinden sona erer. Anonim Ortaklığın Süresinin Sona Ermesi […]

Anonim Ortaklığın Tanımı ve Kuruluş Şekilleri Google

Anonim ortaklığı tanımlayabilmek ve unsurlarını belirleyebilmek. Anonim Ortaklığın Tanımı Türk Ticaret Kanununun 269. maddesi anonim ortaklığı “Anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlardan dolayı yalnız mameleki ile mesul bulunan şirkettir. Ortakların mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur” diye tanımlamıştır. Bu tanımlama başarılı değildir. Anonim ortaklığı Bir […]

Anonim Ortaklık – Düşünelim Tartışalım Google

Biraz Daha Düşünelim “Alp Turizm A. O. “nun kuruluşu için Ahmet, Dursun, Feyyaz, Ali ve Metin bir araya gelmişlerdir. Ahmet ve Dursun ellişer bin Yeni Türk Lirası sermaye taahhüt etmişler, Feyyaz ve Ali birer adet otobüsü sermaye olarak koymuşlar, Metin ise şirketin tüm işlerini takip etmeyi üstlenmiştir. Esas sözleşmeyi hazırlayarak Ticaret Bakanlığına başvuran ortakların kuruluş […]

Anonim Ortaklık – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Teoman ve Cengiz mahkemeye başvurarak, ortakları Nihat’ın bilirkişi tarafından değer biçildikten sonra ortaklığa sermaye olarak getirdiği baskı makinesinin, belirlenen özelliklerde ve değerde olmadığını öğrendiklerini; bu nedenle değer belirleme istediklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine yapılan bilirkişi incelemesinde, makinenin belirtilen özelliklerde ve değerde olmadığı belirlenmiştir. Böylece Nihat’ın ilk değer belirlemede, ortaklığa teslim edilen makineden başka bir […]

Anonim Ortaklıklarda Pay ve Pay Sahipliği Google

Pay ve pay sahipliği kavramlarının hukuki niteliğini tanımlayabilmek. Payın Hukuksal Niteliği Anonim ortaklıkta pay, esas sermayenin eşit miktarlara bölünmüş bir kısmını oluşturur ve ortaklıkta bir ortaklık mevkiini temsil eder. Paya kim sahip ise, ortak da odur. Başka bir deyişle, ortak sıfatı paya göre belirlenir. Bu nedenle, payı, sahibinin kişiliğinden ayrı, soyut bir ortaklık mevkii olarak […]

Anonim Ortaklıkta Pay Senetleri ve Tahvil Google

Anonim ortaklıklarda pay senedi ve tahvil çıkarmanın neden ve koşulları ile bu menkul kıymetlerin hukuki niteliklerini açıklayabilmek. Pay Senetleri Anonim ortaklıkta paylar, kıymetli evrak niteliğindeki pay senetlerinde cisimlendirilirler (TTK. m. 409). Pay senedi çıkarılmadan önce, sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere ilmühaber de çıkarılabilir (TTK. m. 411). Pay senedi, ancak ortaklığın tescil ile tüzel kişilik […]

Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden (T) Anonim Ortaklığı, (N) adlı ortağını sermaye borcunu ödemediği gerekçesiyle ortaklıktan çıkarmıştır. Bunun üzerine (N), kararın iptali için dava açmış, daha sonra da olay Yargıtay’a intikal etmiştir. Yargılamanın tüm aşamasında (N) şu gerekçelerle haklı bulunmuştur. Sermaye borcunun ne zaman isteneceği doğrultusunda ortaklık esas sözleşmesinde bir düzenleme olmadığı için sermaye borcunun TTK. m. 406 […]