Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Adli Yargı Google

Adli Yargı Kavramı Adli Yargı (adalet yargısı) , anayasa yargısı, idari yargı ve askeri yargı dışında kalan yargısal faaliyetleri, yani adalet (adliye) mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargı faaliyetlerini kapsayan yargı türüdür. Diğer yargı türlerine oranla adli yargı, uygulama alanı en geniş olan yargı türüdür. Adli Yargı Türleri Adli yargı kolunun biri “ceza yargısı”, diğeri “medeni […]

Alacağın Cari Hesaba Geçirilmesinin Sonuçları Google

Alacağın cari hesaba geçirilmesinin sonuçlarını sıralayabilmek. Alacağın Yenilenmesi Cari hesaba geçirilen bir alacak, sadece bu geçirilme ile yenilenmiş olmaz (BK. m. 115/1). Bunun doğal sonucu olarak, cari hesaba borç veya alacakların kaydı, bunları doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin tarafların sahip oldukları dava ve savunma haklarını düşürmez (TTK. m. 88/1). Alacakları güvence altına alan kefalet ve […]

Anayasa Hukuku Google

Devlet örgütünü ve devlet örgütü içindeki organların görev ve yetkileri ile ilişkilerini saptayabilmek Kavram Anayasa hukuku, devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Anayasa hukukumuzun kaynağını, 1982 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası” oluşturmaktadır. 2709 sayılı yeni “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, bir “Başlangıç” ile yedi […]

Anayasa ve İdare – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Merkezden yönetimin yararları; güçlü bir devlet yönetimi sağlaması, hizmetlerin daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülmesi, hizmetlerin yeknesak yürütülmesini sağlamasıdır. Bu yararlar yerinden yönetimde sakınca olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke bütünlüğünün sarsılması tehlikesi, partizan uygulamalara yol açması, hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülememesi ve mali denetim güçlükleri yerinden […]

Anayasa ve İdare – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Dava, belediye başkanları, belediye meclis ve encümen üyeleri ile atamaları davalı idarenin onayına bağlı olan personelin yurt dışına izinli veya görevli gitmeleri ile ilgili İçişleri Bakanlığına ait izin onama yetkisinin valilere devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığının genel düzenleyici işleminin iptali istemiyle açılmıştır. . . İdari vesayet, kamu düzenini ve idarede bütünlüğü sağlamak için kamu […]

Anayasa Yargısı Google

Anayasa yargısı kavramının tanımını verebilmek, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunu, görevlerini belirleyebilmek ve Anayasaya uygunluğun denetim yollarını saptayabilmek Kavram Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesinin bu sıfatla baktığı işler ile Yüce Divan sıfatıyla gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsayan yargı türü veya koludur. Anayasa Mahkemesi, baktığı bu işlerde “Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” da belirlenmiş olan özel yargılama […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Davacı (B),(A)şirketine ait ayın karşılığı pay senedi sahibi olduğunu, fakat (A) şirketinin müdürünün kendisine şirketle olan ilişkisini sona erdirmek için bir belge imzalattığını, bunun TTK. ‘nın 404. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek, söz konusu belgenin geçersizliğinin tespiti ile ortaklık sıfatının devam ettiğine karar verilmesini mahkemeden talep ve dava etmiştir. Şirket vekili, davacının ortaklık […]

Anonim Ortaklığın Kuruluş Türleri Google

Anonim ortaklığın kuruluş türlerini açıklayabilmek. Ticaret Kanunumuz, anonim ortaklıkların kuruluşunu, uygulanan usul bakımından, ani ve tedrici olmak üzere iki gruba ayırmıştır (TTK. m. 276/1). Ani kuruluş, ortaklık sermayesinin tamamının kurucular tarafından üstlenilmesi ile gerçekleşir. Tedrici kuruluş ise, ortaklık sermayesinin bir kısmının kurucular tarafından üstlenilmesi, geri kalan kısım için halka başvurulması ile gerçekleşir (TTK. m. 276/2). […]

Anonim Ortaklığın Kuruluşunda Sorum Halleri Google

Anonim ortaklığın kuruluşunda kurucuların sorum hallerini saptayabilmek. Kurucuların Sorumu Kurucuların sorumu hukukî ve cezaî olmak üzere iki bakımdan incelenebilir: Kurucular arasında küçük veya kısıtlı varsa, kuruluştan doğan hukuki sorum bu kişilere, cezai sorum yasal temsilcilere aittir. Hukuki Sorum Kurucuların hukukî sorumlarını gerektiren haller şunlardır: Hukuki Sorum Halleri Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Kuruluş sırasında TTK. m. […]

Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul) – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “…Davacı vekili, davalı şirketin 19. 6. 1997, 29. 4. 1994, 7. 7. 1992 ve 14. 10. 1991 tarihlerinde yapılan olağan genel kurul toplantılarında alınan kararların hükümsüz olduğunu ileri sürerek, TTK. ‘nın 368 ve esas sözleşmenin …maddelerine aykırı olarak alınan genel kurul kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. …davacı, davalı anonim şirketin […]