Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

16. Yargı Google

Üniversitede öğretim elemanı olan Cenker, Aysel ile evlidir. Cenker’in üniversite öğrencisi olan Sevgi adında bir kızı ve askerliğini yapmakta olan Sezer adında bir oğlu bulunmaktadır. Cenker yurt dışında bir burs kazanmış fakat üniversite yurt dışına gitmesine izin vermemiştir. Cenker üniversitenin kendisine izin vermemesinin haksız olduğunu düşünmektedir. Ayrıca kızı Sevgi’nin, kaydını yeniletmediği gerekçesi ile okumakta olduğu […]

17. Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler Google

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren (X) Anonim Ortaklığının esas sermayesi iki milyon Yeni Türk Lirasıdır. Genel kurulca onaylanan bilançosundan bu miktarın yarısı olan bir milyon Yeni Türk Lirasının ödenmiş olduğu anlaşılmaktadır. (X) Anonim Ortaklığının yönetim kurulu, anonim ortaklığın, girişeceği yeni bir yatırım için daha fazla paraya ihtiyaç duyulacağını düşünerek tahvil çıkarılmasını uygun görmüş ve bu yönde […]

17. Hukuka Giriş Terimler Sözlüğü Google

A Aciz Vesikası: İcra ve iflas hukukunda, borçlunun malları satılıp paylaştırıldıktan sonra, alacaklarının tamamına kavuşamamış olan alacaklılara verilen belge Ademi İfa: Ödemezlik, Borçlunun, yüklendiği edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi. Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. Adi Kira: Kiracıya kiralanan şeyi sadece kullanma hakkı veren kira türü. Adli Yargı: […]

17. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Terimler Sözlüğü Google

A Adi Şirket Mukavelesi: Kanunla düzenlenen başka bir şirketin ayırıcı niteliklerini taşımamak koşuluyla iki ya da daha çok kişinin ortak güçlerini ya da araçlarını ortak bir amaca ulaşmak amacıyla birleştirmeyi taahhüt ettikleri bir sözleşmedir. Akort Ücret: Parça sayısı, büyüklük, uzunluk veya ağırlık gibi birimlere göre belirlenir ve belirli bir çalışma dönemine denk gelen ücret, her […]

18. Limitet Ortaklık Google

“Mutlu Maden İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi” ortaklığının 15 ortağından biri olan Mehmet, yaşanmakta olan ekonomik krizin etkisiyle iflâs etmiştir. Bu durum iflâs masasınca söz konusu ortaklığa bildirilmiş ve ortaklığın tasfiye edilerek, iflâs eden ortağın tasfiye bakiyesinin iflâs masasına ödenmesi istenmiştir. Bu olayda sözünü ettiğimiz türde ilişkilere günlük hayatta da rastlanabilir ve vatandaşlar bu […]

19. Kıymetli Evrakın Genel Esasları, Kambiyo Senetleri, Poliçeler Google

Tâcir (A), 200. 000 Yeni Türk Lirası değerinde alacağına karşılık tâcir (B)’den bono almıştır. Bononun vadesinde ödenmemesi üzerine (A), noter aracılığı ile ödememe protestosu çekmek istemiş, fakat vadeyi izleyen günler Cumartesi ve Pazara rastladığı için bunu gerçekleştirememiştir. Pazartesi günü ise idari tatil olarak ilan edilmiştir. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise resmi tatildir. Böyle bir […]

20. Bono ve Çek Google

(A) sebze alım satımı ile uğraşan bir tâcirdir. (A) sattığı malların parasını vadeli olarak alabilmektedir. Dolayısıyla ödemelerini de peşin yapması mümkün değildir. Üstelik sadece ödeme amaçlı değil, tedavül amaçlı bir araca da ihtiyacı olmaktadır. (A) yaz aylarında, Adana’dan aldığı karpuzları, Ankara’daki marketlere satmaktadır. Ne var ki (A)’nın karpuzlarını sattığı (B) marketi ödemelerini çekle yapmaktadır. Yani […]

21. Ticaret Hukuku Terimler Sözlüğü Google

A Acente: Tabi sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölge içinde, devamlı bir biçimde, ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kişi. Açıklayıcı Senet: Hakkın, senedin düzenlenmesinden önce var olduğu senet türüdür. Bir defa senet düzenlenince, hak senetle birleşmiş olur ve bir daha ayrılmaz. […]

4857 Sayılı İş Kanununun Uygulama Alanı Google

4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanı; işler, iş ilişkileri, kişiler ve işyeri yönünden ayrı ayrı ele alınabilir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşler ve İş İlişkileri Yönünden Uygulama Alanı 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı; kanunun 1 inci maddesinde “Bu kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine […]

Adi Komandit Ortaklık – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Tasfiyesine karar verilen “Ahmet Büyük ve Ortakları İletişim Âdi Komandit Ortaklığı”na mahkemece tasfiye memuru olarak atanan davacı, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek, ücretinin ödenmesi talebi ile komanditer ortağa karşı dava açmıştır. Dava dosyası ile komandit ortaklık tasfiyesine ilişkin dava dosyaları kapsamlarından, komandit ortaklık tasfiyesinin henüz sonuçlanmadığı ve halen tüzel kişiliğinin devam ettiği anlaşılmıştır. Kaldı […]