Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

10. Sendika Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri ve Son Bulmaları Google

Bu ünitede önce, sendikaların serbest olan faaliyetleri ile birlikte yasak olan faaliyetleri incelendikten sonra sendikaların mali yapısı ve denetimleri konuları üzerinde durulacaktır. Daha sonra sendikaların faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi nedenleri ile birlikte ele alınarak, bunlara bağlanan sonuçların neler olduğu açıklanacaktır. Kitabınızın 8. ve 9. ünitelerinde size verilen bilgiler bu ünitede işlenilen konuların daha iyi […]

11. İdarenin Yargısal Denetimine İlişkin Genel Bilgiler Google

Bu ünitede, idarenin yargı dışı denetimine ilişkin genel bilgi verilmekte ve idarenin yargısal denetiminin kapsam ve sınırları açıklanmaktadır. Daha sonra idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi için açılan idari dava türleri ile bu uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli idari yargı yerleri incelenmektedir. Bu üniteyi çalışırken Medeni Yargılama Hukuku’na ilişkin genel bir eserden dava türleri konusunda ayrıntılı bilgi edinmeniz ve İdari […]

11. Kolektif Ortaklığın ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri, Ortaklar Arasında Değişiklikler, Kolektif Ortaklığın Feshi ve Tasfiyesi Google

Ali, Berna ve Can bir reklamcılık ve tanıtım ortaklığı kurmak istemektedirler, ancak bu iş için yeterli sermayeye sahip değildirler. Bu nedenle onlar ortaklığa kişisel emeklerini sermaye olarak koyacaklar, Berna’nın eşi Deniz ve ağabeyi Ersin nakit sermaye koyarak ortak olacaklardır. Bu şartlarla anlaşan altı kişi, kolektif ortaklık sözleşmesini usulüne uygun olarak düzenlemişler ve ortaklığı ticaret siciline […]

11. Sözleşmelerde Şekil ve Uygunsuzluk Google

Filiz tapuda kayıtlı bulunan evini ve evin eşyalarını Esra’ya satmaya karar vermiş ve aralarında yazılı bir sözleşme yapmışlardır. Yanlarına gelen arkadaşları Sezer de, bir kişinin kendisini silahla tehdit ederek zorla sözleşme imzalattığını, ayrıca babasının kendisini mirastan yoksun bırakmak için kardeşi Can’a evi satış gibi göstererek aslında bağış yaptığından söz etmiştir. Bu durumda ne yapabileceği konusunda […]

11. Toplu İş Sözleşmesi, Yapılması, Kapsamı ve Hükmü Google

Bu ünitede, toplu iş sözleşmelerinin muhtevası (içeriği), toplu iş sözleşmesinin türleri ve toplu iş sözleşmesinin yapılması üzerinde durulacak, daha sonra da toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusu ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Toplu iş sözleşmesi nedir? – Toplu iş sözleşmesinin muhtevası hangi hükümlerden oluşur? – Toplu iş sözleşmesinin türleri nelerdir? […]

12. Adi Komandit Ortaklık Google

Emekli olan Bahri, emeklilik ikramiyesi ile gıda sektörüne yönelik bir komandit ortaklık kurmaya karar verir. Bahri’ nin kuracağı ortaklığa oğulları Ahmet ve Selim de ortak olacaktır. Bahri kuracağı ortaklığa komanditer ortak olarak katılmak istemekle birlikte, ortaklığın kendi isminden ve edindiği çevreden yararlanmasını da istemektedir. Bu sebeple, ortaklığın ticaret unvanına kendi ad ve soyadını yazdırmış ve […]

12. İdare Hukuku Terimler Sözlüğü Google

A Adli İdare Sistemi: Bazı hukuk sistemlerindekinin aksine, idarenin de özel hukuk kişileri gibi genel adli yargı yerinde yargılanması sistemi. Adli Kolluk: Suç işlenmesi üzerine adalete yardımcı olmak üzere suç, suçlu ve gerektiğinde deliller üzerinde araştırma ve soruşturma yaparak adli makamlara sunan örgüt. Adli Yargı: Anayasa, idari ve askeri yargı dışında kalan bütün yargı faaliyetini […]

12. Temsil Google

Ayşen, arkadaşı Sezer’e temsil yetkisi vererek kendi ad ve hesabına bir buzdolabı satın almasını istemiştir. Sezer de beyaz eşya satan Deniz’den Ayşen’in ad ve hesabına bir buzdolabı satın almış; ayrıca kardeşi Can’ın da bir televizyona ihtiyacı olduğunu düşünerek onun için bir televizyon ve vasisi bulunduğu Zerrin için de bir bilgisayar satın almıştır. Üstte yer alan […]

12. Toplu İş Uyuşmazlığı ve Barışçı Çözüm Yolları Google

Bu ünitede, iş uyuşmazlığı kavramı, uyuşmazlık türleri ve uyuşmazlıkların barışçı çözüm yolları ele alınarak açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Toplu iş uyuşmazlığı nedir? – Toplu iş uyuşmazlıkları nasıl çözümlenmektedir? – Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümü nedir? – Türkiye’de toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları nelerdir? Örnek Olay İşçi A, ihbar […]

13. Anonim Ortaklık ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu Google

Ahmet, Beyhan Dokumacılık A. O. , Cemal, Deniz ve Edward kurmayı kararlaştırdıkları “Sevecen Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı”na, ellişer bin Yeni Türk Lirası sermaye yükümlenip, esas sözleşmesini hazırlayarak Ticaret Bakanlığına başvurmuşlardır. Bakanlık yetkilileri, yönetim kurulu üyelerinin ortaklığın faaliyet konusuna giren ticarî işleri kendi hesaplarına yapabileceklerini öngören ana sözleşmenin 17. maddesinin hukuka aykırı olması sebebiyle, kuruluş için […]