Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

08. İdarenin Mali Sorumluluğu Google

Bu ünitede İdarenin, İdare Hukuku’na tabi olan işlem ve eylemlerinden doğan ve İdare Hukuku kurallarınca düzenlenen mali sorumluluğu incelenmektedir. İdarenin sözleşme dışı sorumluluğu önce hizmet kusurunun varlığı halinde, daha sonra İdarenin kusursuz olması hallerinde irdelenmekte; sorumluluğun koşulları ile sorumluluğun ortadan kalkması ve azalması halleri açıklanmaktadır. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için Borçlar Hukuku’nun genel ilkelerine ilişkin bir […]

08. Kişi, Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyeti Google

Evli olan Sevil ve Caner’in 15 yaşında Deniz ve 17 yaşında Özlem isimli iki de çocukları vardır. Caner’in babası yurt dışına gitmiş ancak kendisinden on yıldan fazla süredir haber alamamışlardır ve nerede olduğunu da bilmemektedirler. Sevil’in annesi ve babası da bir trafik kazası geçirmiş ve anne olay yerinde, baba ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Caner […]

08. Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi Google

Bu ünitede önce, sendika türleri ve kurulma koşulları, kuruculuk koşulları ve kuruluş işlemleri işçi ve işveren kuruluşları için ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir. Daha sonra sendikaların yönetilmesi çerçevesinde sendika organları, sendika yöneticiliği ve güvencesi, işyeri sendika temsilciliği ve güvencesi hakkında bilgi verildikten sonra sendikaların tutacakları defter ve kayıtlar sistematize edilerek açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan […]

09. İdare Teşkilatı Google

Bu ünitede, ilk olarak, merkezi idarenin başkent ve taşra teşkilatları ve merkezi idarenin tümünü ilgilendiren konularda sürekli olarak çalışma yapan yardımcı kuruluşlar incelenmektedir. Daha sonra, yerinden yönetim sisteminin belli bir yöre itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan il, belediye ve köy idareleri ve teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzelkişiliği ve merkezi idare […]

09. Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik Google

Deniz, altı aydır iş bulamamaktadır. Ev sahibi de iki aydır kirayı ödeyemediği için evine gelmiş, kendisine türlü hakaretlerde bulunarak en kısa sürede evi boşaltmasını istemiştir. Deniz’in zor durumda olduğunu bilen Fırat, Deniz’e kendisine ait iş yerinde ölünceye kadar boğaz tokluğuna çalışabileceğini belirtmiş, Deniz de bu öneriyi kabul etmiş ayrıca ne olursa olsun Fırat’a karşı asla […]

09. Ortaklık Kavramı ve Kolektif Ortaklık Google

Bir kamu kuruluşundan akıl zayıflığı nedeniyle emekli olan Hilmi, almış olduğu emekli tazminatını ticarete atılarak değerlendirmek istemektedir. Tâcir olan arkadaşı Sadık, kendisine yardımcı olabileceğini ifade ederek kolektif ortaklık biçiminde kurmayı düşündüğü fırın işletmesine ortak olmasını önermiştir. Bu olayda sözünü ettiğimiz ilişkilere günlük hayatta rastlayabilmekteyiz. İnsanlar bu olayı farklı farklı değerlendirebilirler; ancak, olaya ticaret hukuku açısından […]

09. Sendika Üyeliği ve Güvencesi Google

Bu ünitede önce, sendikaya üye olma hakkı ve sendika üyeliğinin kazanılması koşulları, işçi ve işverenler açısından ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir. Daha sonra üyelikten doğan hak ve borçlar, üye olma yasağı, sendika üyeliğinin devamı ve askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi konuları üzerinde durulacaktır. Son olarak sendika üyeliğinin güvencesine yönelik SK’da öngörülen düzenlemelere yer verilecektir. […]

10. Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları Google

Onur arkadaşı Özge’den, bir hafta sonra geri ödenmek üzere, beş yüz bin lira borç almış ve borcuna karşılık olmak üzere arkadaşına bir senet vermiştir. Onur arkadaşından aldığı bu parayla, beyaz eşya satan bir mağazaya giderek bir buzdolabı satın almıştır. Mağazada buzdolabının bedelini ödemiş ancak malın eve teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Mağaza tarafından Onur’a teslim edilmesi gereken […]

10. Kamu Görevlileri Google

Bu ünitede, idarenin insan öğesini oluşturan kamu görevlileri ve özellikle devlet memurları incelenmektedir. Devlet memurluğunun temel ilkeleri, devlet memurluğuna giriş, memurların tabi oldukları yükümlülükler, sahip oldukları hak ve ayrıcalıklar ile memuriyetin sona ermesi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinin okunması yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, […]

10. Kolektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler Google

Özgür ve Tolga Eskişehir’de elektrik malzemesi ticareti ile uğraşmak üzere bir kolektif ortaklık kurmuşlar ve Özgür’ün 10. 000 Yeni Türk Lirasına kadar olan alımlarda yönetim hakkına sahip olduğunu karara bağlamışlardır. Daha sonra Özgür kendi nam ve hesabına aynı işle ilgili Afyon’da bir başka işletme kurmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu olayda sözünü ettiğimiz türde ilişkilere günlük […]