Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

05. İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi Google

Sanayi Devrimi’nden sonraki dönemde, klasik liberal düşüncenin etkisi ile Devlet, çalışma hayatına müdahale etmemiştir. Bu ortam içinde işçiler dinlendirilmeksizin uzun sürelerle çalıştırılmışlardır. İşçilerin dinlenmesini sağlamak amacıyla günlük çalışma sürelerine sınır getirilmiştir. Kanunda düzenlenen hükümlere uygun olarak işçilerin günlük çalışma sürelerinin üzerinde fazla çalışma yapabilmeleri de mümkündür. Hiç dinlenmeksizin çalışma yapmak iş kazası ve meslek hastalığı […]

06. Hakkın Tanımı ve Türleri Google

– Esra, bahçeli bir eve sahiptir. Evinin bahçesine inşaat malzemelerini koyarak, bahçeden yararlanmasını engelleyen Ayşe’den hakkına saldırıda bulunduğu için, bu saldırıya son vermesini istemiştir. Esra Atatürk caddesinde sahibi bulunduğu evini ise, Filiz’e kiraya vermiştir. Ancak Filiz, kira parasını ödemekte gecikmiştir. Esra, Filiz’e başvurarak kira parasını ödemesini aksi takdirde hakkını arayacağını söylemiştir. – Melih buzdolabını Ebru’ya […]

06. İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi Google

Bazı kişilerin özellikleri ya da yaşadıkları toplumların yapısı ve koşulları nedeniyle, çalışma yaşamının olağan koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan iş kanunlarının genel hükümleri yetersiz kalır. Bu nedenle, iş ilişkilerini ve yaşamını bu kişiler yönünden özel olarak düzenlemek gerekir. Bu ünitede; 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde, iş ilişkilerinin ve yaşamının çocuklar, gençler, kadınlar, sakatlar, […]

06. Kolluk Faaliyetleri Google

Bu ünitede idari kolluk kavramı ve idari kolluk faaliyetlerinin amacı açıklandıktan sonra, idari kolluğun türleri, kolluk makamları ve personeli konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kolluk işlemleri, usulleri, kolluk yetkisinin sınırları ve buna bağlı olarak kolluk yetkisinin genişlemesi ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için ünite içinde anılan kanun hükümlerinin, ilgili kanunlardan bir kere okunması yararlı […]

06. Ticari Defterler Google

Tâcir olan Ertuğrul, tâcir olan Elif’le alım- satım sözleşmesi yapıp, işletmesi için otomobil almıştır. Elif, otomobil tutarının Ertuğrul tarafından ödenmediğini ileri sürmüş ve işletmesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde Ertuğrul aleyhine dava açmıştır. Davacı Elif, mahkemeye gerekli defter ve evrakları teslim etmiş ve Ertuğrul’un, defterlerini mahkemeye teslim etmesi durumunda içeriğini kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir. […]

07. Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması Google

Mustafa bisikletini kullanması için arkadaşı Deniz’e vermiştir. Deniz kendisine verilen bu bisikleti Mustafa’nın haberi olmaksızın Can’a satmış ve teslim etmiştir. Can bisikletin Deniz’e ait olduğunu sanmaktadır. Can’ın arkadaşı Fulya ise otobüste unutulmuş olan bir kitabı bulmuş ve Can’a hediye etmiştir. Üstteki olayın kahramanlarından biri siz de olabilirdiniz. – Acaba Mustafa bisiklet üzerinde ne gibi haklara […]

07. İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları Google

İşçi ve işveren arasında serbest irade ile kurulmuş olan iş sözleşmesinin sonsuza kadar sürmesi beklenemez. Taraflar, nasıl serbest iradeleri ile iş sözleşmesi yapıyorlarsa, her zaman bu sözleşmeyi kendi iradeleri ile ya da 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan süreli ve derhal fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erdirebilirler. İş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatının ödenmesi […]

07. Kamu Hizmetleri Google

Bu ünitede İdare Hukuku’nun en çok kullanılan kavramlarından biri olan kamu hizmeti kavramı tanımlanmakta, kamu hizmetlerinin kurulması ve kaldırılması konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kamu hizmetlerinin türleri ve bireylerinin kamu hizmetleri karşısındaki hukuki durumları ile bu hizmetlerin görülme usulleri incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: – Kamu hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz. […]

07. Tüccar Yardımcıları Google

Bir ticarî işletme sahibi olan İsmet, işlerinin yoğunlaşması nedenleriyle ticarî faaliyetlerini aksatmaya başlayınca kardeşi Erkan’ı ticarî mümessil olarak atamıştır. Erkan da ticarî işletme ile ilgili işlemleri yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra Erkan’ın işlerinden memnun olmayan İsmet, kardeşini azletmiş yerine arkadaşı Ömer’i ticarî vekil olarak atamıştır. Olay ile ilgili olarak hangi noktalar üzerinde değerlendirme yapılması gerektiği […]

08. Cari Hesap Google

Ayşe ile Ali aynı semtte ticari işletme sahibi olan tâcirdirler. İşleri gereği birbirleriyle karşılıklı olarak sık sık alış veriş yapmaktadırlar. Her seferinde aralarında yaptıkları alış veriş için para ödemek istemeyen Ali ile Ayşe, karşılıklı olan alacak ve borçlarını takas ederek, gereksiz para ödemesi yapmamaya bir sözleşme uyarınca karar verirler. Ayşe vadesi henüz gelmemiş olan alacağını […]