Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

İş İlişkisinde Süreli Fesih Google

Süreli fesih, İK. m. 17’de düzenlenmiştir. Sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri süreli fesih ile sona erdirilebilir. İşçilerin, işyerindeki çalışma süreleri ile orantılı olarak iş sözleşmesi feshedildikten sonra belli bir süre daha çalışmalarını öngören sona erme şeklidir. İş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi gereklidir (İK. m. 17/I). Fesih bildirimi, tek taraflı bir irade beyanıdır. […]

İş İlişkisinde Tatil ve İzinler Google

İşçinin dinlenmeksizin sürekli olarak çalışması halinde verimi düşecek, yorgunluk ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak iş kazası ve meslek hastalığı riski artacaktır. İşçilerin dinlenmelerini sağlamak için Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır. Any. ‘de, dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ifade edildikten sonra ücretli hafta ve bayram tatili ve yıllık ücretli izin haklarının ve şartlarının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir (Any. m. […]

İş İlişkisini Özel Olarak Düzenleme Gereği Google

Çalışma yaşamının olağan koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan iş kanunlarının hükümleri, bazı kişilerin taşıdığı özellikler nedeniyle yetersiz kalır. Bu nedenle iş ilişkilerini, bu kişiler yönünden özel olarak düzenleme gereği doğar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50nci maddesinde yer alan “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği […]

İş İlişkisinin Çocuk ve Genç İşçiler Yönünden Düzenlenmesi Google

İnsan yaşamında çocukluk ve gençlik dönemleri, fiziksel ve düşünsel gelişme sürecinin henüz tamamlanmadığı evreleri ifade eder. Bu nedenle çalışma yaşamının yetişkinler göz önünde tutularak düzenlenmiş olan koşulları, örneğin; bedensel güç ve üstünlüğe dayalı, çok yorucu, tek düze, hızlı tempolu çalışma ortamları bu sürecin sağlıklı biçimde tamamlanmasını engelleyebilir. Bazen çalışma koşulları, eğitim ve öğrenimlerini çalışarak sürdürmek […]

İş İlişkisinin Genel Sebeplerle Sona Ermesi Google

İş sözleşmesinin, Borçlar Kanununda gösterilen ve iş hukukuna özgü olmayan bazı sebeplerle sona ermesine genel sebeplerle sona erme adı verilmektedir. İş sözleşmeleri, her zaman BK. ‘da düzenlenmiş olan bu sebeplerle sona erdirilebilir (Şekil 7. 1). İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü İş sözleşmesinin BK. ‘da öngörülen ve sözleşmenin hüküm ifade etmesi için gerekli olan geçerlilik koşullarına sahip olması […]

İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi Google

Kadın işgücü tarihin hemen her döneminde, çeşitli statüler altında ekonomik faaliyetler içinde yer almıştır. Ancak kadınlar, Sanayi Devrimi’nin kendine özgü koşulları altında, çalışma yaşamına ilk kez işçi statüsü ile girmişlerdir. Sanayiin sürekli gelişip, yaygınlaşması ile XX. yüzyılda yaşanılan teknik, ekonomik, demografik, hukuki, kültürel, siyasal nitelikte pek çok oluşum ve değişim, kadın işgücünün çalışma yaşamı içindeki […]

İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İşçi onsekiz yaşından küçük olduğu için, yıllık ücretli izin süresi işyerindeki hizmet süresine bakılmaksızın en az yirmi gün olacaktır. Sıra Sizde 2 Bir kişinin; İK. ‘nın uygulama alanına giren işlerde ve iş ilişkilerinde yer alabilmesi için, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olması gerekir. İK. ‘nın uygulama alanı […]

İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Sakat” sözcüğünün dilimizdeki anlamı ve ifade edilmesindeki olumsuzluklar nedeniyle; “engelli”, “özürlü” gibi sözcüklerin, gerek yazı ve gerekse konuşma dilimizde giderek daha çok yeğlendiği görülmektedir. Konu ile ilgili mevzuat metinlerinde, özellikle sakatların özel eğitimlerine ilişkin bazı hukuki düzenlemelerde de, “sakat” sözcüğü yerine “engelli” ya da “özürlü” sözcüklerine yer verilmiştir. Ancak, “sakat” sözcüğünü kullanmaktan kaçınırken, […]

İş İlişkisinin Kurulması – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası İş Sözleşmesi, Vekalet Akdi ve İstisna Akdi Açısından Bağımlılık Unsurunun Önemi Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki hukuki bağın mutlaka iş sözleşmesi ile kurulması gerekmez. Vekalet akdi ve istisna akdi (eser sözleşmesi) de yaşantımızda sıkça karşılaştığımız akit türleridir. Bir avukat ile müşterisi arasındaki ilişki genellikle vekalet akdine; bir mimar ya da bir terzi ile müşterileri arasındaki […]

İş İlişkisinin Kurulması – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İş, ücret ve bağımlılık iş sözleşmesinin unsurlarıdır. Sıra Sizde 2 Temyiz gücüne sahip, reşit olmuş ve kısıtlı bulunmayan kişiler Medeni Kanun hükümlerine göre tam ehliyetli sayıldıklarından iş sözleşmesi yapabilirler. Sıra Sizde 3 İK’nın 8/2. maddesine göre, süresi bir yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması […]