Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

İş Hukukunun Kaynakları – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Sürekli İş-Süreksiz İş Ayırımı İK’nın 4 üncü maddesinde belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde, kanunun hiç bir maddesinin uygulanmayacağı ünite metninde de ayrıntılı biçimde işlenildiği gibi açıktır. Ancak; kanun koyucu, İK’nın hükümlerinin, bazı işlere uygulanıp, bazı işlere uygulanamayacağını öngörerek bu alanda kısmi bir istisna da getirmiştir. İK’nın kısmen uygulama alanı dışında tuttuğu işlerin neler […]

İş Hukukunun Kaynakları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Hizmet akdi; Borçlar Kanunu’nun 312 ve izleyen maddelerinde yer alan hükümler ile düzenlenmiş bulunan “iş sözleşmesi”ni ifade eder. Daha sonra yürürlüğe giren iş kanunları metinlerinde, “hizmet akdi” yerine “iş sözleşmesi” kavramı yeğlenilerek kullanılmıştır. Bu nedenle de yürürlükte bulunan ve iş sözleşmelerini düzenleyen özel iş kanunlarının uygulama alanına girmeyen […]

İş Hukukunun Kaynakları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden İşçiyi Değil, İşletmeyi Korumak Soru: Yeni İş Kanunu, sendikalar tarafından “Kölelik Yasası” olarak nitelendirilerek protesto edilmesine rağmen yasalaştı. Sendikaların bu tepkisini haklı buluyor musunuz? Yanıt: Batı dünyasında iş hukuku, kapitalizmin bir ürünüdür ve güçlenen sosyalizme karşı “düzene çeki düzen” verme amacı taşır. Bugün ise neo-liberalizm yükseliştedir ve sosyalist devrim korkusu kalmamıştır. Liberalizm anlayışa […]

İş Hukukunun Konuları Google

İş hukukunun konularını, bu hukuk dalı tarafından düzenlenen iş ilişkilerinin alanları oluşturur. İş hukuku kuralları ile düzenlenen iş ilişkileri, bireysel iş ilişkileri ve toplu (kolektif) iş ilişkileri olmak üzere ikiye ayrılabilir. İşçi ve işveren arasındaki bireysel nitelikteki iş ilişkilerini düzenleyen kurallar, iş hukukunun bireysel (ferdi) iş hukuku olarak adlandırılan dalını oluşturur. Örneğin; bir iş ilişkisinin […]

İş Hukukunun Tanımı Google

Hukuka Giriş dersinin ilk ünitesinde hukuk, toplumda kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kuralların bütünü olarak tanımlanmıştı. Bir hukuk dalı olması nedeniyle bu tanımdan yola çıkarak iş hukukunun, toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünü olarak tanımlanabileceğini düşünebiliriz. Ancak, çalışma yaşamı içinde bireyler teknik, ekonomik ve hukuki yönden yürütülüş biçimleri […]

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi Google

İş hukukunun dünyada ve Türkiye’de ki tarihsel gelişimleri arasında bazı benzerlikler olmakla birlikte, konuyu kendine özgü koşulları içinde ayrı ayrı ve art arda ele alarak incelenmek daha uygun olur. İş Hukukunun Dünyadaki Tarihsel Gelişimi İş ilişkilerinin tarihi, hiç kuşkusuz insanlık tarihi kadar eskidir. Hemen her dönemde ve dünyanın her yöresinde insan, çeşitli biçimlerde ve statüler […]

İş Hukukunun Temel İlkeleri Google

Öğretide; iş hukukuna egemen olan ilkeler; “işçinin korunması”, “işçiyi koruma ve yardım”, “işçinin kişiliğinin tanınması”, “işçilerin yönetime katılmaları”, “bireysel hukukun toplu hukuka dönüşmesi”, “toplu iş hukukunda tarafların özerkliği”, “nisbi emredici hukuk kuralları”, “işçi lehine yorum” olarak ifade edilerek sıralandırılmaktadır (Çelik, N. (2003), s. 4-6; Işıklı, A. (2003), s. 4-6; Güven, E. – Aydın, U. (2004), […]

İş İlişkisinde Çalışma Süresi Google

4857 sayılı İş Kanunu’nda “çalışma süresi”nden söz edilmekle birlikte, çalışma süresi kavramının içeriği Kanunda düzenlenmemiştir. İş Kanunu m. 63’e dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nde (R. G. , T. 6. 4. 2004, S. 25425) çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak ifade edilmiştir. Ayrıca, İK. m. […]

İş İlişkisinde Derhal Fesih Google

Derhal fesih, işçi açısından İK. m. 24’te, işveren açısından da m. 25’te düzenlenmiştir. Süreli fesih, sadece süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilirken; derhal fesih, hem süresi belirli olan hem de süresi belirsiz olan iş sözleşmelerinde yapılabilmektedir. İşçi açısından İK. m. 24, işveren açısından İK. m. 25’de düzenlenmiş olan sebeplerden biri ortaya çıktığında, işçi veya işveren […]

İş İlişkisinde Fazla Çalışma Google

İşçinin, İK. ‘da düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak, bazı sebeplerle çalışma süreleri aşılabilir. Normal çalışma süresinin aşılması hali için Kanunda “fazla çalışma” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Fazla çalışmayı, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışma olarak ifade edebiliriz (İK. m. 41). Dolayısıyla, Kanunda belirtilen sebeplerle haftalık çalışma süresi olan kırk beş saatin […]