Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

İdari Kolluk Makamları ve Personeli Google

Kolluk faaliyetleri, kolluk makamları ve kolluk personeli olmak üzere iki tür kamu görevlisi tarafından yürütülür. Kolluk Makamları Kolluk makamları, kamu düzeninin korunması ve sağlanması için düzenleyici ve/veya bireysel işlemler tesis etmeye yetkili kılınmış bulunan mercilerdir. Genel İdari Kolluk Makamları Genel idari kolluk makamları, Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanı, valiler, kaymakamlar ve bucak müdürleridir. Bakanlar Kurulu, kolluk […]

İdari Sözleşmelerin Tanımı ve Ölçütleri Google

İdari sözleşme kavramını tanımlayabilmek (İdari sözleşmelerin tanımı ve ölçütleri). Tanım İdare, görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanırken pek çok halde tek yanlı işlemler yapmakla beraber, bazen de karşılıklı iradelerin uyuşumu sonucu oluşan sözleşmeler de yapabilir. Bir defa, idare üstlendiği görevleri yürütebilmek için çeşitli mal ve hizmetlere gereksinim duyabilir. Bu mal ve hizmetleri her zaman tek […]

İdari Sözleşmelerin Türleri Google

İdari sözleşme türlerini belirleyebilmek. Hukukumuzda tanınan belli başlı idari sözleşme türleri şunlardır: Mali İltizam Sözleşmeleri Mali iltizam sözleşmeleri, mültezim adı verilen karşı tarafa götürü veya orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında belli bir idari hizmetin gördürülmesini öngörürler. Kamu İstikraz Sözleşmeleri Devlet ve öteki kamu tüzelkişileri tarafından tahvil, bono vb. gibi adlarla çıkarılan senetler karşılığında […]

İdari Uyuşmazlık ve Davalar Google

İdari davalar ve idari yargı mercilerini belirleyebilmek (İdari uyuşmazlık ve davalar). Tanım Genel olarak uyuşmazlık, bir hukuki ilişkide ilişkinin taraflarından birinin, ilişkinin öteki tarafının hukuk kurallarına aykırı davrandığını ve böylece hakkını ihlal ettiğini ileri sürmesiyle ortaya çıkan bir sürtüşme ya da çekişmeyi ifade eder. Böyle bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda da, taraflardan biri Devlete (yargı […]

İdari Yargı Google

İdari yargı kavramının tanımını verebilmek, İdari yargı yerlerinin hangileri olduğunu ve bunların görevlerini saptayabilmek Kavram İdari yargı, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türüdür. Başka bir deyişle, idari yargının uğraş alanına, Devlet ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarının idare hukuku ile ilgili eylem ve işlemlerinden doğan idari […]

İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları Google

İdari yargı denetiminin kapsamı ve sınırlarını saptayabilmek. İdari Yargı Denetiminin Kapsamı Hukuk devleti ilkesi, tüm idari işlemlerin hukuka uygunluk yönünden yargı denetimine tabi olmasını gerektirir. Bununla beraber, uygulamada bazen bazı idari işlemlerin yasa koyucu tarafından yargı denetimi dışında tutulduğu görüldüğü gibi, idari yargı yerleri de yargı denetimi dışında tutulmamış bulunan bazı idari işlemleri denetlemekten kaçınmaktadırlar. […]

İdari Yargı Yerleri Google

Daha önce de belirttiğimiz üzere, 6. 1. 1982 tarihinde kabul edilip 20. 1. 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile ülkemizdeki idari yargı yerleri yeniden düzenlenmiştir. Bu yasal düzenlemelerden önce ve […]

İrade ile İrade Açıklaması Arasındaki Uygunsuzluk Google

Sözleşmelerin kurulmasında, tarafların karşılıklı irade açıklamalarında, iradeleri ile irade açıklamaları arasında ne tür uygunsuzlukların olduğu ve bunların sonuçlarının neler olduğunu saptayabilmek. Sözleşmeler iki taraflı hukuki işlem niteliğinde olduklarından meydana gelebilmeleri için, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları gerekir (BK. m. 1). Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için, acaba taraflardan birinin iradesi ile iradesinin açıklanması […]

İş Hukuku Google

Hizmet sözleşmesinin tarafı olan işçi ve işverenin ilişkilerinin niteliğini anlayabilmek Kavram İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının tümünden meydana gelen hukuk dalıdır. Bugün iş hukukunun kamu hukukuna giren bir hukuk dalı olduğu hususunda hukukçular arasında tam bir görüş birliği yoktur. Gerçekten, bazı hukukçular iş hukukunu, kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemekte olmasını göz […]

İş Hukukunun Hukuk Bilimi İçindeki Yeri Google

Hukuk kurallarının bir bölümünün bireyler arasındaki ilişkileri, bir bölümünün ise bireyler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlediğini Temel Hukuk dersinde öğrenmiştiniz. Hatırlanacağı üzere; birey ile bir başka birey ya da bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları Özel Hukuk (Jus Privatum), birey ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları ise Kamu Hukuku (Jus Publicum) kapsamında irdelenir. İş […]