Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

İdarenin Yargısal Denetimi – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası İdari yargı yerlerinde dava açılması, ya da temyiz yoluna başvurulması, tersi yasa öngörülmedikçe, dava konusu olan idari işlemlerin, ya da yargı kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Şu kadar ki mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Mahkemenin bu yolda bir kararı yoksa ya da yasada açıkça öngörülmemişse, yürütme kendiliğinden durmaz. . . Yürütmenin […]

İdarenin Yargısal Denetimi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Yargı dışı denetim yolları, yargı denetiminden daha geniş kapsamlıdır. Şöyle ki; yargı denetimi ile idari işlem ve eylemlerin sadece hukuka uygunluğu denetlenir iken, yargı dışı denetim yolları ile hem hukuka uygunluk hem de yerindelik denetimi yapılır. Ayrıca yargı denetimi, çok daha sıkı koşul ve usullere bağlanmıştır; yargı denetimi, […]

İdarenin Yargısal Denetimi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “. . . İptal davaları, kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikteki idari işlemler hakkında açılabilir. Böyle bir idari işlemin iptalinin istenebilmesi için davacının menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir. Yargı kararlarında ve öğretide menfaat, davacı ile iptalini istediği idari işlem arasındaki bağı, ilgiyi anlatır. İdari işlem ile davayı açan kişi arasında meşru, güncel ve ciddi […]

İdarenin Yetkileri – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası “Kanaatimizce kazanılmış hakkı Lasal daha güzel belirtmekte kazanılmış hakkın ferdin belirli bir iradesine dayalı eylemi ile iktisap edip artık kendisinin olmuş olan hakları olduğunu söylemektedir. Buna bir de, doğumu bir şartın gerçekleşmesine bağlı hükümlerde, mesela mirasta şartın tahakkuku ile kazanılan haklar da eklenebilir. İsviçre ve Türk medenî hukuk doktrininde de daha yayılmış ve […]

İdarenin Yetkileri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İdareye düzenleme yetkisi esas olarak Anayasa’yla tanınmıştır. Anayasa’daki pozitif dayanağın yanısıra düzenleme yetkisi, idarenin takdir yetkisinden de kaynaklanmaktadır. Takdir yetkisinin eşitlik ilkesine uygun olarak kullanılabilmesi, düzenleyici işlemler yapmasını zorunlu kılmaktadır. Sıra Sizde 2 Düzenleyici işlemler arasındaki sıralanmaya düzenleyici işlemler hiyerarşisi denilir. Buna göre üst hukuk kuralı niteliği taşıyan […]

İdarenin Yetkileri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde, kamulaştırmayı yapacak idarenin, kamulaştırılacak taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit edeceği belirtilmiş; 13. maddesinde de bu şekilde belirlenen mal sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi saptananlara noter […]

İdari Denetim Türleri Google

İdarenin yargı dışı denetiminin türlerini açıklayabilmek (İdari denetim türleri). Yargı Dışı Denetim Türleri Hukuk devleti ilkesinin en önemli gereği, idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluk yönünden yargı denetimine tabi olmasıdır. Bununla beraber, yargı denetimi idarenin işlem ve eylemleri üzerinde yapılan tek denetim değildir. Yargı denetimi dışında, idari, siyasal ve kamuoyu denetimi ile de […]

İdari Fonksiyonun Konusu, Amacı ve Özellikleri Google

İdari Fonksiyonun Konusu İdari fonksiyonun konusunu, biraz evvel de belirttiğimiz üzere, Devletin yasama ve yargı fonksiyonları ile Yürütme organının salt siyasal nitelikli faaliyetleri dışında kalan ve toplumun günlük gereksinimlerini karşılamak ve gündelik yaşamının sürdürülmesini sağlamak amacıyla yürütülen tüm kamusal iş ve faaliyetler oluşturmaktadır. Bu anlamda idari fonksiyon, esas itibariyle idare organları tarafından yerine getirilmekle beraber, […]

İdari Kararların Tanımı ve Özellikleri Google

İdari karar kavramını tanımlayabilmek (İdari kararların tanımı ve özellikleri). Tanımı Bireysel idari işlemler, belli kişi ve durumlara ilişkin işlemlerdir. Bireysel idari işlemlerle, belli kişiler için hukuki durumlar yaratılır, değiştirilir veya kaldırılır. Bireysel idari işlemler, bu nedenle idari kararlar olarak da adlandırılmaktadır. İdari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan işlemlerin büyük bir kısmını idari kararlar oluşturmaktadır. Örneğin, […]

İdari Kolluk Kavramı ve İdari Kolluğun Amacı Google

İdari kolluk kavramını tanımlayabilmek (İdari kolluğun amacı). İdari Kolluk Kavramı Her insan toplumu, ortak yaşamını sürdürebilmek için belli bir düzene ve disipline gereksinim gösterir. Bu nedenle, en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumda İdarenin birincil ve yaygın görevi toplum düzenini (kamu düzenini) korumak ve böylece bireylerin ve toplulukların güvenlik ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. İşte […]