Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

03. Kamu Hukukunun Dalları Google

Vergi kapıya dayandı – RADİKAL 28/02/2002 İşadamları, serbest meslek erbabı, zirai kazanç sahipleri ve faiz geliri elde edenlerin de aralarında bulunduğu 1.5 milyon mükellef için vergi dönemi başlıyor. İdamda Anayasa kavgası – RADİKAL 20/02/2002 İdam cezasının, savaş suçları dışında tamamen kaldırılması için Anayasa değişikliği gerekip gerekmediği tartışmaları, partileri karşı karşıya getirdi. (http://www.radikal.com.tr/) Cumhurbaşkanı, depremzedeye vergi […]

03. Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare Hukuku Google

Bu ünitede kanunlara, kanuna eşit hukuk kaynaklarına ve idarenin kendi koyduğu düzenleyici işlemlere ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, söz konusu hukuk kaynaklarının İdareyi ne şekilde bağladığı açıklanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde İdare Hukuku’nun doğuşu ve gelişimi ile özellikleri incelendikten sonra İdare Hukuku’nun kaynaklarına ve düzenleme alanına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, birer kanun, tüzük ve […]

03. Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar Google

“Kotex Giyim Sanayii”nin sahibi olan A. E. , “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O. “ya ihtarname göndererek faaliyet alanlarının aynı olduğunu ve kendi ticaret unvanının daha önce tescil edilmiş olduğunu beyan ederek, ortaya çıkabilecek karışıklığın önlenebilmesi amacıyla unvanını değiştirmesini istemiştir. “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O”. , daha önce kurulmuş bulunan “A. E. […]

04. Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar) ve İdari Sözleşmeler Google

Bu ünitede ilk olarak idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemlerinden olan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve özellikleri konusunda bilgi verilmekte, idari kararların sakatlığı halinde uygulanacak yaptırımlar ile idari kararların sona ermesi halleri incelenmektedir. Daha sonra İdarenin görevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözleşmeler, türleri ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. Bu üniteyi çalışırken, Borçlar […]

04. İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi Google

Ücret, işverenin iş sözleşmesinden doğan en önemli yükümlülüğüdür. Hukuken, işçinin gördüğü hizmetin karşılığıdır. Sanayi Devriminden sonra liberal düşünce doğrultusunda, ücret, tarafların serbest iradesi ile belirlenirken, zaman içinde bu durumun sakıncaları görülmüş, ücretin düzenlenmesi ve korunması yoluna gidilmiştir. Ücret, işçinin ve ailesinin tek geçim kaynağı olması sebebiyle, işverenin ücret ödeme borcu sıradan bir borç olmanın ötesinde […]

04. Özel Hukukun Dalları Google

Türk vatandaşı olan Esra, kendisi gibi Türk olan Onur ile Türkiye’de evlenmiştir. Bu evliliklerinden Almanya’da Can isimli bir çocukları olmuştur. Daha sonra ailesi ile Türkiye’ye dönen Onur, burada kurulmakta olan bir kolektif şirkete ortak olmaya karar vermiştir. Ancak şirketin kurulmasından sonra ortaklar arasında anlaşmazlık çıkmıştır. Bu arada babasını kaybeden Onur, eşiyle de anlaşamamaktadır ve boşanmayı […]

04. Ticaret Sicili Google

Ayşe, Oya ve Çetin aralarında anlaşarak bir kolektif ortaklık kurmaya karar verirler. 5 Ocak 2002 tarihinde ortaklık sözleşmesini yazılı olarak düzenleyip imzalayarak ticari faaliyetlerine başlarlar. Daha sonra ortaklığın, ticaret siciline tescil edilmesi gerektiğini öğrenen ortaklar, 5 Mart 2002 tarihinde söz konusu tescil ve ilan işlemlerini gerçekleştirirler. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ayşe ortaklıktan […]

05. Haksız Rekabet Google

A ortaklığı, “X” markası ile kestane şekeri üretmektedir. A ortaklığının piyasada tanıttığı “X” markası ortaklık adına tescil ettirilmiştir. Şekerleme ve çikolata üreten B ortaklığının yönetim kurulu başkanı Mehmet, A ortaklığının ürettiği “X” marka kestane şekerinin kalitesine eş değerde kestane şekeri üretmek istemektedir. Mehmet isteğine ulaşmak için, A ortaklığında çalışan ustabaşı Ali’ye, “X” marka kestane şekerinin […]

05. Hukukun Kaynakları Google

Meclis’in reform yılı TBMM 2001 yılında tarihi reformlara imza attı. En kapsamlı sivil Anayasa değişikliğini yapan Meclis’in çıkardığı ekonomiyle ilgili düzenlemeler ve Medeni Yasa 2001’e damgasını vurdu. RADİKAL 31/12/2001 TBMM 2001 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Anayasa değişikliği başta olmak üzere reform niteliğindeki yapısal değişimlerin öncüsü oldu. Bir önceki yasama döneminde çoğu uluslararası sözleşmeler ve […]

05. İdarenin Yetkileri Google

Bu ünitede İdareye üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için tanınan ve kamu gücünden kaynaklanan üstün yetki ve ayrıcalıklar konusunda bilgi verilmektedir. İdarenin icrai nitelikte işlemler yapabilme yetkisi dışında kalan düzenleme, örgütlenme, yaptırım uygulama, mal edinme, kamu alacaklarını tahsil etme gibi belli başlı yetkileri de incelenmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devlet Memurları Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında […]