Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

İdare Kavramı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bakanlar Kurulu’nu oluşturan bakanların her biri, idari teşkilat içindeki bakanlıkların en yüksek amiri durumundadır. Bu yönüyle Bakanlar Kurulu, belli kamu hizmetlerinin ve bu hizmetleri yürütmek üzere oluşturulmuş bulunan örgütlerin en yüksek amirlerinden oluşmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun başkanı olan Başbakan da idareden ayrı düşünülemez. Hem Başbakanlığa bağlı hizmetler ve bu […]

İdare Kavramı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Davacı vekili, davalılardan yapı kooperatifi yöneticileri ile yüklenici müteahhitler ve fenni mesulün, yer ve malzeme seçimi ile inşaatın depreme dayanıklı yapılması bakımından özen borcu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediklerini; diğer davalılar Halıdere Belediye Başkanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ise, aktif haldeki fay hattının iskana açılması ve inşaatın plan ve projeye uygunluğunun denetlenmesi bakımından […]

İdare Teşkilatı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bakanlar Kurulu, Anayasa’ya göre, genel siyaseti yürütmekle görevlidir. Bir başka deyişle, Bakanlar Kurulu siyasal bir organ olup esas itibariyle siyasal nitelikli görevleri yerine getirir. Bakanlar Kurulu’nun idari görevleri ise, tüzük ve yönetmelik çıkarmak, kanunların yetkili kıldığı konularda idari işlemler tesis etmek ve bazı yüksek memurları atamaktan ibarettir. Aslında […]

İdare Teşkilatı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesini değiştiren 3826 sayılı Yasanın geçici 1 inci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan’ın önerdiği adaylar arasından . . . Üniversitesine kurucu rektör olarak atanan davacının, aynı yasanın ek 1 inci maddesi uyarınca bu görevden alınmasına ve yerine aynı usulle gösterilen adaylar arasından M. . . Üniversitesi […]

İdarenin Bütünlüğü İlkesi Google

İdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayabilmek. Yukarıda da görüldüğü üzere, merkezden yönetim ilkesinin uygulanması bir merkezi idare teşkilatının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Merkezi idare teşkilatı ise, sayıları belirli ve sınırlı olan yetkililerin oluşturduğu bir başkent teşkilatı ile, hizmetlerin tüm ülke düzeyinde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bulunan bir taşra teşkilatından oluşmaktadır. Öte yandan, yerinden yönetim ilkesinin hem yer […]

İdarenin Görevleri (Faaliyetleri) Google

Genel olarak İdarenin faaliyetlerini belirleyebilmek (İdarenin görevleri/faaliyetleri) Genel Olarak Yukarıda da belirttiğimiz gibi, idari fonksiyonun amacı, her zaman ve her yerde toplumun gündelik ve ortak gereksinimlerini karşılayarak kamu yararının gerçekleşmesini sağlamaktır. İdare, fonksiyonunu icra ederek bu amacı gerçekleştirebilmek için, çeşitli faaliyetler yürütür. İşte, İdarenin toplumun gündelik ve ortak gereksinimlerini karşılamak ve böylece kamu yararını gerçekleştirmek […]

İdarenin Mal Edinme Yetkileri Google

İdarenin mal edinme yöntemlerinden kamulaştırma ve istimvali tanımlayabilmek. İdare görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malları, tüm öteki kişiler gibi satın alma suretiyle elde edebilir. Ancak idarenin satın alma yolu ile mal elde etmesi her zaman mümkün olmayabilir. Zira idarenin ihtiyaç duyduğu malların malikleri mallarını satmak istemeyebilirler. İşte bu nedenle İdare, kamu […]

İdarenin Mali Sorumluluğu – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Hizmet kusuru, İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk ve aksaklıktır. Hizmet kusurunun varlığı halinde, ilgili İdareye karşı dava açılabilir. Sıra Sizde 2 İdari davranış ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisini zayıflatan veya tamamen ortadan kaldıran haller, zorlayıcı nedenler, beklenmeyen durumlar, zarar görenin kusuru ve üçüncü […]

İdarenin Mali Sorumluluğu – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Dava, Gaziantep İli Araban İlçesi Merkez Bucağına bağlı Gümüşburun Köyü muhtarı iken 8. 6. 1990 tarihinde köyü basan yasadışı örgüt elemanlarınca evinden çağrılarak öldürülen. . . ölümünden dolayı eşi ve iki çocuğunun uğradığı öne sürülen toplam. . . TL. maddi, . . . TL. manevi zararın davalı idarece tazminen ödenmesi istemiyle açılmıştır. Gaziantep […]

İdarenin Sözleşme Yapma Usulleri (Kamu İhaleleri) Google

İdarenin araç-gereç alma, artık ihtiyaç duymadığı malları satma, taşıma, kiralama ve her çeşit yaptırma konularındaki sözleşmeleri ve hatta bayındırlık işlerine ilişkin sözleşmeleri, idari uygulamalarda ve yerleşik mahkeme kararlarında idari sözleşme sayılmamaktadır. Bu sözleşmeler, idarenin özel hukuk sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir. İdarenin bu sözleşmelerinin özel hukuka tabi olduğu kabul edilmekle beraber, İdarenin sözleşme yapma yetkisi belli […]