Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Hukukun Kaynakları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Hükümet’ten KHK Atağı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün Türk Ticaret Kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören kanun hükmünde kararname (KHK) ile doğalgazın dağıtımı hakkındaki KHK’nin kabulüne ilişkin iki ayrı kanun tasarısı benimsendi. TBMM İçtüzüğü gereği, KHK’lerle ilgili tasarıların Genel Kurul’da öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen 203 KHK […]

Hukukun Kaynakları: Kaynak Kavramı Google

Hukuk kaynağından ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyabilmek Kaynak sözcüğü sözlük anlamı itibariyle bir şeyin ilk çıktığı, kaynadığı yeri ifade eder. O halde hukukun kaynağı denilince de hukuk kurallarının nereden ve nasıl ortaya çıktıklarını anlamamız gerekir. Ancak hukukun kaynağı deyimi bazen de hukuk kurallarının hangi şekillerde göründüklerini, haricen ne gibi şekillere bürünmüş olduklarını ifade eder. Görülüyor […]

Hukukun Kaynakları: Yardımcı Kaynaklar Google

Hukukun yardımcı kaynaklarının neden ibaret bulunduğunu ve bunların bir olaya uygulanmaktaki etkilerinin ne olduğunu ortaya koyabilmek Yukarıda incelediğimiz yazılı kaynaklar hakimin hukuki bir anlaşmazlığı çözümlerken başvurmak zorunda olduğu kaynaklardır. Örf ve adet hukukundan oluşan yazısız kaynağında bazı hukuk alanları, örneğin ceza hukuku dışında mecburilik niteliği vardır. Başka bir deyimle, hakim önüne gelen bir anlaşmazlığı çözümlemeye […]

Hukukun Kaynakları: Yazılı Kaynaklar Google

Hukukun yazılı kaynaklarının neler olduğunu ve bunların hangi makam tarafından çıkarılarak ne şekilde yürürlüğe girdiğini anlayabilmek Pozitif (müspet) hukukun, yani ülkede halen yürürlükte olan hukukun yazılı kaynakları deyimiyle, hukuk kurallarının yazılı bir biçimde yer almış oldukları metinler ifade edilmek istenilir. Diğer bir deyimle bunlar, yazılı hukuk kurallarını içeren kaynaklardır. Bu kaynaklarda yer alan yazılı hukuk […]

Hukukun Kaynakları: Yazısız Kaynaklar Google

Hukukun yazılı olmayan kaynaklarının ne şekilde oluştuğunu ve hukuk kaynağı şekline nasıl dönüştüğünü kavrayabilmek Kavram Pozitif hukukun yazılı kaynakları yanında yazısız, yani yazılı olmayan kaynağı da vardır ki, bu kaynağa örf ve adet hukuku denilmektedir. Örf ve adet hukukunu doktrinde gelenek hukuku biçiminde isimlendiren yazarlar da vardır. Ancak, biz gelenek hukuku deyimini benimsemekle beraber, uygulamada […]

Hukukun Sistemi Google

Hukuk sistematiğinin ne olduğunu, hangi açılardan yapıldığını ve önemini kavrayabilmek Kavram Hukuk, sosyal hayatta kişiler ile kişiler veya kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı kuralların tümüdür. Sosyal hayatta ortaya çıkan ilişkiler (sosyal ilişkiler) çok çeşitlidir; o halde bunları düzenlemekte olan hukuk kuralları da mahiyetleri itibariyle başka başkadır. Gerçekten karı ile koca veya ana […]

Hukukun Tanımı Google

Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi de kullanarak tanımlayabilmek Hukuk bilimiyle ilgili eserlere, özellikle hukuk hakkında temel bilgiler veren kitaplara baktığımız zaman, hukukun çeşitli biçimlerde tanımlanmakta olduğunu görürüz. Ancak, hukukun böyle çeşitli biçimlerde tanımlanmakta olmasına bakarak hukukçuların hukukun ne olduğu hususunda henüz bir anlaşmaya varamamış oldukları sonucunu çıkarmak hiç de doğru olmaz; çünkü hukuk, […]

İdare Hukuku Google

Devlet İdaresinin yapısını, işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini kavramak, bunlara ilişkin örnek türetebilmek Kavram İdare hukuku, Devlet İdaresinin örgüt ve işleyişi, kişilerin İdare ile olan ilişki ve anlaşmazlıkları ve kamu hizmetlerinin görülmesi gibi konuları düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Kişilerin idare ile olan ilişkilerine somut örnekler verebilir misiniz? İdare terimi hukuk açısından iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan […]

İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi Google

İdareye Uygulanan Hukuk Dalları İdare Hukuku’nun ortaya çıkışı ve gelişimini açıklayabilmek. Hukuk devleti ilkesi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, İdarenin hukuka bağlılığını ve idari faaliyetlerin hukuk kuralları içinde yürütülmesini gerekli kıldığına göre, İdarenin ve idari faaliyetlerin hukuk tarafından düzenlenmesi ve yargı yolu ile denetlenmesi zorunludur. İdareyi ve idari faaliyetleri düzenleyen hukuk kuralları, bireyler arasındaki ilişkilere uygulanan […]

İdare Hukukunun Düzenleme Alanı Google

İdare Hukuku’nun düzenleme alanını saptayabilmek. İdare Hukuku, İdarenin hukuku olmasına rağmen, İdareyi düzenleyen tek hukuk dalı değildir. Gerçekten, yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, idarî rejimi benimsemiş bulunan ülkelerde de bazı idari konu ve faaliyetlerin özel hukuka tabi tutulması mümkündür. O halde, İdare Hukuku ile özel hukukun İdare üzerindeki düzenleme alanları nasıl belirlenecektir? Bu sorunun açıklığa kavuşturulmasında […]