Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Hakkın Kaybedilmesi Google

Hakların kaybedilmesi ve hakların kaybedilmesine neden olan olguların neden ibaret bulunduğunu saptayabilmek ve bunları örneklendirebilmek Hakkın kaybedilmesi, bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması demektir. Nasıl ki hakların kazanılmasında hukuki olaylar, hukuk fiiller ve hukuki işlemler söz konusu oluyorsa, hakların kaybedilmesinde de bunların rolü vardır. Gerçekten, bir hak bazen bir hukuki olay, bazen bir […]

Hakkın Kazanılması Google

Hakları doğuran olguların neler olduğunu, kişilerin hakları ne şekilde kazandıklarını ve hakların kazanılmasında iyi niyetin işlevini kavrayabilmek Daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler veya kişilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri demektir. Hakkın kazanılması deyimi, bir hakkın bir kişiye bağlanmasını, yani bir hak ile bir kişi arasında bir bağlantı kurulmasını […]

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Tüketici hesap soruyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de binlerce davaya bakan tüketici mahkemeleri iş yükü altında eziliyor. Davaların yüzde 90’ı tüketici lehine sonuçlanıyor. RADİKAL 15/03/2002 İSTANBUL – Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü. Türkiye tüketici haklarıyla geç tanışan ülkelerden. 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Yasası’nın çıkış tarihi 1985. Yasanın öngördüğü ‘tüketici mahkemeleri’ ise geçen yıldan […]

Hakkın Korunması Google

Kişilerin sahip oldukları hakları korumanın yollarını saptayabilmek Hakkın Korunması Yolları Günümüzde modern hukuk sistemlerinde haklar kural olarak devlet eliyle korunmaktadır. Oysa eski devirlerde hak, bizzat sahibi tarafından korunuyordu; yani hak, kuvvete dayanılarak hak sahibi tarafından bizzat elde ediliyordu. Ancak, bizzat hak alma (bizzat ihkakı hak) denilen bu yol, modern düşüncenin benimseyeceği ve kabul edebileceği bir […]

Hakkın Kullanılması Google

Kişilerin sahip olduğu hakları hangi sınırlar içinde ve ne şekilde kullanabileceklerini belirleyebilmek Hakkın Kullanılmasının Sınırları Hakkı hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler veya koruduğu menfaatler olarak tanımlamıştık. Bir hakka sahip bulunan kimse bu hakkını nasıl kullanacaktır? Daha doğru bir deyimle, acaba hukuk düzeni hakkın kullanılmasında hak sahibinin uyacağı belli sınırlar tespit etmiş midir, etmemiş midir? Bir […]

Hakkın Tanımı Google

Hakkın ne anlama geldiğini saptayabilmek ve tanımını yapabilmek Hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. Başka bir tanımla hak, “hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı menfaattir”. Her hak mutlaka bir hukuk kuralına dayanır. Bu hukuk kuralının yazılı bir kural, örneğin kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik veya yazılı olmayan bir […]

Hakkın Tanımı ve Türleri – Yaşamın İçinden Google

Şişe-Cam’da anlaşma sağlandı RADİKAL 10/08/2001 Kristal-İş Sendikası ile Cam İşverenleri Sendikası arasında, Şişe-Cam’a bağlı şirketlerdeki 6 bin işçiyi ilgilendiren Grup toplusözleşmesi imzalandı. Sözleşmede çalışanlara, 1 Ocak 2001-31 Aralık 2002 tarihleri arasında 4 dilimde 2 ayrı grup halinde zam yapılması öngörülüyor. Buna göre, 1. Grup; Trakya Cam, Anadolu Cam, Cam Elyaf ve Çayırova Cam Fabrikası’nda, ücretlere […]

Hakkın Türleri Google

Hakkın türlerini ve bunlar arasındaki farklılıkları kavrayabilmek, hangi haklara sahip olduğumuzu ve bunları kimlere karşı ne şekilde ileri sürebileceğimizi saptayabilmek ve bunlara örnekler türetebilmek Hukuk kurallarının düzenlemekte olduğu ilişkiler o kadar çeşitli ve birbirinden o kadar farklıdır ki, sonuç itibariyle bu kuralların tanıdığı yetkiler, yani haklar da mahiyetleri bakımından birbirinden farklı ve çeşitlidir. Bununla beraber […]

Haksız Fiilden Doğan Borçlar Google

Haksız fiilin tanımını verebilmek, taraflarını tespit edebilmek ve hükümlerinin neler olduğunu ortaya koyabilmek (Haksız fiilden doğan borçlar) Kavram Borcun, daha doğru deyimle borç ilişkisinin kaynaklarından bir diğeri de haksız fiillerdir. Haksız fiil, hukuk düzeninin uygun bulmadığı zarar verici fiillerdir. Diğer bir deyişle, bir kimse hukuka aykırı bir fiil ile başka bir kimseye zarar verirse bir […]

Haksız Rekabet – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Davacı vekili, müvekkili namına tescilli (TERE) markası ile karışıklık yaratan (TERA) markası ile üretimde bulunan davalının eyleminin önlenmesine ve markasının iptaline dair mahkeme kararının kesinleştiğini, ancak davalının, davanın devamı sırasında bu marka adı altında üretim ve satışını sürdürdüğünü, yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, bu durumun müvekkilinin satışlarını azalttığını, zararına sebebiyet verdiğini ileri sürerek davalının haksız […]