Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Çeşitli Hükümler Google

Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı Genel sağlık sigortası için, bu Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır. Daha önceki ünitelerde de incelendiği üzere, genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için SSGSSK’nın 82/1 maddesine göre hesaplanan prime esas kazancın % […]

Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından Uygulama Alanı Google

Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı, öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşılması halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan, toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve etkili bir şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlayan primli bir sosyal güvenlik aracıdır. Genel sağlık sigortasında bireyler, sağlık hizmetlerinin […]

Genel Sağlık Sigortasının Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi Google

Ülkemizde genel sağlık sigortasına ilişkin ilk ciddi çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca oluşturulan bir komite tarafından hazırlanan 11 Haziran 1968 tarihli ‘Genel Sağlık Sigortası Kurulması Üzerine Rapor’dur. Bu raporda genel bir sağlık sigortasının kurulmasına kademeli olarak başlanacağını ifade edilmiştir. Genel sağlık sigortası kurulması hedefi 1963 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından başlamak […]

Gerçek Kişiliğin Başlangıcı Google

Gerçek kişiliğin başlangıç anını saptayabilmek Medeni Kanunumuz, gerçek kişiliğin başlangıcı anını 28’inci maddesinde tespit etmiştir. Sözü geçen maddeye göre, “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar” O halde kişiliğin başlangıcı, sağ olarak tamamen doğum anıdır. Çocuğun tamamen doğmuş olması, onun ana rahminden tamamen ayrılarak bağımsız bir varlık halinde dış aleme gelmiş olması demektir. Anasının […]

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Google

Gerçek kişiliğe son veren durumları belirleyebilmek Gerçek kişilik ölüm ile sona erer (MK. m. 28/I). Gerçek kişiliğe son veren bir başka hal ise, gaipliktir. Bu iki hali ayrı ayrı inceleyelim: Ölüm Ölüm, gerçek kişiliği sona erdiren hukuki olaydır. Ölüm ile gerçek kişilik sona erince, ölenin kişilik hakları ve kişiye bağlı hakları da ortadan kalkar; fakat […]

Grev ve Lokavt Kararının Alınması Google

Taraflar arasındaki toplu menfaat uyuşmazlığının barışçı yollarla çözümü sağlanamamışsa ve uyuşmazlığa konu olan iş ve işyeri grev ve lokavt yasakları kapsamı dışındaysa, uyuşmazlık tarafı olan işçi sendikası, uyuşmazlığın çözümü için son çare olan grev kararını almakta serbesttir. Bu durumda işçi sendikası TİSGLK hükümlerine uygun olarak grev kararı alacaktır. Toplu görüşme ve arabuluculuk aşamalarının anlaşma sağlanamadan […]

Grev ve Lokavtın Sona Ermesi Google

Grev ve lokavt, işçi veya işveren tarafının sona erdirme kararı ile işçi veya işveren sendikasının hukuki varlığının son bulması veya faaliyetinin durdurulması ile ya da işçi sendikasının üyelerinin 3/4’ünün üyelikten ayrıldığının tespit edilmesi ile sona erer. İşçi veya İşveren Tarafının Sona Erdirme Kararı Kanuni bir grev veya lokavt, buna karar vermiş olan tarafça alınan bir […]

Grev ve Lokavtın Uygulanması Google

Alınan grev ve lokavt kararlarının Kanunda belirlenen azami süre içerisinde ve karşı tarafa önceden haber verilerek kullanılması gerekir. TİSGLK’na göre, grev ve lokavt, kararının karşı tarafa tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile 6 işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir (TİSGLK. m. 37/I). Ayrıca grev ve lokavtın bildirilen tarihte başlaması […]

Grevin Tanımı ve Unsurları Google

Genel anlamda grev, işçilerin işverene isteklerini kabul ettirmek için kendi aralarında verdikleri bir karara dayanarak topluca işi bırakmalarıdır. Türk iş hukukunda grev bir hak olarak tanınmıştır. 1982 Anayasasının 54. maddesi ile tanınan ve güvence altına alınan bu hak, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almıştır. 2822 sayılı TİSGLK’nın 25. maddesinin 1. fıkrasında grev, […]

Hak Ehliyeti Google

Hak ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek Tanımı Hak ehliyeti (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarıdır. Hak ve borç sahibi olabilme iktidarına sahip bulunan varlıklar ise, günümüzün modern hukuk sistemlerinde kişilerdir. Bu itibarladır ki, hak ehliyeti ile kişi kavramları aynı […]