Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Google

Genel kurul kararlarının hangi durumlarda ve hangi yöntemle iptal edileceğini saptayabilmek. TTK. m. 381. maddede belirtilen kimseler, kanun ve esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kurallarına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde, ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurarak iptal davası açabilirler. Maddeye göre iptal davası açabilmek için ortada bir genel […]

Genel Kurul Toplantısına Katılma Google

Genel kurul toplantısına kimlerin katılabileceğini, toplantıda kararların nasıl alındığını belirleyebilmek. Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkına Sahip Olanlar TTK. m. 373’e göre, her pay, sahibine genel kurula katılma ve oy kullanma hakkını sağlar. Pay sahipleri bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, temsilci aracılığı ile de kullanabilirler. Sözleşmede aksine hüküm yoksa, temsilci ortaklıkta pay sahibi olmayabilir, fakat temsilin […]

Genel Kurulun Toplanması Google

Genel kurul toplantılarına çağrının nasıl yapıldığını açıklayabilmek. Pay sahipleri, ortaklık yönetim ve denetimine ancak genel kurul toplantısına katılma ve oy verme yolu ile katılır ve etkili olurlar. Çünkü, genel kurul iradesini alacağı kararlarla açıklar. Kararlar ise, genel kurula katılan pay sahiplerinin oylarıyla doğar. Bu nedenle, genel kurulda çoğunluğu elde eden, ortaklık yönetimi ve denetimini de […]

Genel Kurulun Üst Organ Niteliği Google

Genel kurulun yetkilerini sıralayabilmek. Ticaret Kanunumuz, anonim ortaklığın organlarını yönetim kurulu, denetçiler ve genel kurul olarak sıralamış bulunmaktadır. Anonim ortaklıklarda bu organların bulunması şarttır. Genel kurul, sürekli bir organ değildir. Kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Kanun ve sözleşme hükümleri uyarınca toplanan pay sahipleri veya yetkili temsilcileri genel kurulu oluştururlar. Genel […]

Genel Olarak Yargı Google

Genel olarak yargı kavramının ne anlama geldiğini kavrayabilmek, yargı türlerini saptayabilmek Yargı Kavramı Anayasamızda yer alan üç yetkiden birisi, “yargı yetkisi”dir. Gerçekten, T. C. Anayasası 7. maddesinde yasama yetkisini, 8. maddesinde “yürütme yetkisi”ni ve 9. maddesinde de yargı yetkisini düzenlemiştir. O halde yargı yetkisi, yasama ve yürütme yetkilerinin yanında üçüncü yetkiyi (erki) oluşturmaktadır. Yargı yetkisi, […]

Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Tescili ve Sona Ermesi Google

SSGSSK’nın 61. maddesine göre, genel sağlık sigortası açısından, sigortalılığın başlangıcı, tescili ve sona ermesi sigortalının durumuna göre bir birinden farklı şekilde gerçekleşmektedir. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı ve Tescili SSGSSK’nın 61. maddesine göre, Kanunun 60/1/a ve b bentlerinde sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı kabul edilir ve ayrıca […]

Genel Sağlık Sigortası – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Genel sağlık sigortasının amacı, kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın, gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine koruyucu önlem almak, sağlık riskleri ile karşılaşılması halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlamak ve toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve etkili bir şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Sıra Sizde 2 Genel […]

Genel Sağlık Sigortası – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Sağlık karnelerinin yerini sağlık kartları alacak – AA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, genel sağlık sigortası ile sağlık karnelerinin yerine, kredi kartı benzeri ‘sağlık kartları’ kullanılacak. Kartlar, kan grubu, önceki tedaviler, kullanılan ilaçlar, alerji, kronik hastalık gibi bilgilere online ulaşmayı sağlayacak, ilaç alırken de kullanılacak. Çipli ve fotoğraflı olması beklenen […]

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı Google

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerden Yararlanma Şartları SSGSSK’nın 76. maddesine göre, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için aşağıdaki kişiler ve durumlar için herhangi bir koşul bulunmamaktadır: – 18 yaşını doldurmamış olan kişiler – Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler – Acil haller – İş kazası ile meslek hastalığı halleri – Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar – Kişilerin hastalanmalarına […]

Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetlerin Kapsamı Google

Sağlık hizmetleri, 5. 1. 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesinde genel olarak şöyle tanımlanmıştır: ‘Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, beden ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması için yapılan tıbbi faaliyetlerdir. ‘ Bu […]