Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Düzenleyici İdari İşlemler Google

İdare tarafından yapılan düzenleyici işlemleri belirleyebilmek (Düzenleyici idari işlemler). İdareyi bağlayan hukuk kaynaklarından biri de, bizzat İdare tarafından yapılan düzenleyici işlemlerdir. Bu düzenleyici işlemlerden tüzük ve yönetmelik Anayasa’da düzenlenmiştir. Ancak İdarenin düzenleyici işlemleri, sadece Anayasa’da düzenlenmiş bulunan bu işlemlerden ibaret olmayıp, ileride de göreceğimiz üzere, İdarenin genel düzenleme yetkisine sahip olması nedeniyle, başka adlar altında […]

Ekonomik Anlamda Ticaret ve Ticaret Hukuku Google

Toplum yaşamında ekonomik faaliyetleri düzenleyen Ticaret Hukukunun kapsamını ve uygulama alanını belirleyebilmek. Ticaret Hukuku, insan ilişkilerinin ekonomik faaliyetlere ait kısmını (ekonomik anlamda ticareti) düzenlemekle beraber, bu iki kavram aynı anlama gelmez. Ticaretin sosyal düzendeki önemi, bu faaliyete ilişkin hükümlerin genellikle ayrı ve toplu bir şekilde düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Ancak bu önemin takdiri ve bu öneme […]

Ekonomik Yönden Cari Hesap Google

Cari hesap sözleşmesine hangi ekonomik gereksinmeler açısından gerek duyulduğunu açıklayabilmek. Cari hesap, ticaret hukukunun birçok müessesesi gibi, uygulamada ekonomik gereksinimlerin doğurduğu ve geliştirdiği bir müessesedir. Bu nedenle, cari hesabın hukuki niteliğini ve bunu düzenleyen hükümleri görmeden, cari hesap müessese sinin ekonomik yönden önem ve görevi hakkında birkaç söz söylemek yararlı olacaktır. İki kişi arasında bir […]

Factoring Sözleşmesi Google

Factoring sözleşmesinin tanımını verebilmek, factoring sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek Kavram Factoring, müşterinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının, factoring şirketi tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasıdır. Factoring sözleşmesi sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusudur. Factoring diğer finansman araçlarından farklıdır. Factoringde satıcı, alacaklarını factoring sözleşmesi ile factor’a satar ve bununla […]

Fiil Ehliyeti Google

Fiil ehliyetinin ne olduğunu ve bu ehliyete sahip olmanın koşullarını ortaya koyabilmek Tanımı Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır. Fiil ehliyeti, daha önce gördüğümüz hak ehliyetinden farklıdır. Gerçekten, hak ehliyetine her kişi sahip bulunduğu halde, fiil ehliyeti bakımından durum böyle değildir. […]

Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu Google

Fiil ehliyeti açısından, gerçek kişilerin hukuki durumlarını ve fiil ehliyetinin koşullarının tamamına veya bir kısmına sahip olan kişilerin hukuki durumunu ortaya koyabilmek Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin hukuki durumu aynı değildir. Gerçekten, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan ve aynı zamanda kısıtlı da bulunmayan bir kişinin hukuki durumu ile ayırt etme gücüne sahip olmayan […]

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Google

Finansal kiralama sözleşmesinin tanımını verebilmek, finansal kiralama sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek Kavram Kelime karşılığı kiralama olan leasing, ilk defa 1930’lu yıllarda ABD’de yatırım ve finansman sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Türk hukukuna da 1985 yılında finansal kiralama adıyla girmiştir. 28. 06. 1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu […]

Fonksiyonel Anlamda İdare Google

İdari fonksiyonu tanımlayabilmek ve idari fonksiyonun amacı, konusu ve özelliklerini açıklayabilmek. Fonksiyonel anlamda idare Devletin belli bir tür faaliyetlerini ifade edip, Devletin öteki tür faaliyetlerinden ayırt edilmesi gerekir. Yasama Fonksiyonu-İdare Fonksiyonu Yasama fonksiyonunun ne olduğu ve idari fonksiyondan ayırt edilmesi maddi ve organik ölçütlere göre olmaktadır. Maddi anlamda yasama; genel ve soyut norm koyma, değiştirme […]

Franchise Sözleşmesi Google

Franchise sözleşmesinin tanımını verebilmek, franchise sözleşmesinin taraflarını ve bunların yükümlülüklerini kavrayabilmek, Sözleşmenin sona erme nedenlerini saptayabilmek Kavram Franchising, özellikle 1970’li yıllardan sonra dünyada yaygınlaşan bir ticari ilişki şeklidir. Franchising bir kimsenin, başkasının ilke ve buyruklarına (talimatlarına) uyarak ve bir bedel karşılığında onun ürününü ya da hizmetini (servisini) değerlendirerek pazarlama imtiyazı sağlamasıdır. Franchise sözleşmesi ile, kendi […]

Geçici İş İlişkisi Google

Doktrinde ve sosyal taraflar arasında büyük tartışmalara neden olmuş geçici iş ilişkisi kavramı ilk olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesiyle Türk hukukuna girmiştir. İş ilişkisi, iş sözleşmesine dayanmakta ve kural olarak kalıcı bir nitelik taşımaktadır. Ancak geçici iş ilişkisine göre, klasik iş ilişkisinin yanında, işverenin işçisini bir başka işverene devrettiği yeni bir iş ilişkisi […]