Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Cari Hesapta Hesap Devresi ve Anlaşma Süresi Google

Cari hesap sözleşmesi açısından söz konusu olan süreleri ayırt edebilmek. Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir: anlaşma süresi, hesap devresi. Anlaşma Süresi Cari hesap sözleşmesi belli bir süre için veya süresiz olarak düzenlenmiş olabilir. Anlaşma süresince taraflar arasında alacaklılık ve borçluluk sıfatları kalkar. Bu sıfatlar ancak anlaşmanın sona ermesi halinde, hesabın kesilmesi ile […]

Çek Google

Çeki tanımlayıp, şekil şartlarını sıralayabilmek. Kambiyo senetlerinin üçüncüsü çektir. Çekte de üçlü bir ilişki vardır. Çek çeken (keşideci), muhataba (Türk hukukunda daima bir bankadır) senette yazılı meblağın, ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödemesini emreder. Türk Hukukunda çek TTK. 692- 735. maddelerde düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Korunması Hakkında […]

Ceza Hukuku Google

Hangi eylem ve davranışların suç oluşturacağını ve bunlara hangi cezaların verilebileceğini kavrayabilmek Kavram Ceza hukuku, suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret bulunduğu, bu eylem ve davranışlarda bulunanlara ne gibi yaptırımlar, yani “ceza”lar uygulanacağını gösteren hukuk kurallarının tümünden meydana gelmektedir. Ceza hukukumuzun başta gelen kaynağını, sonradan birçok değişikliğe uğramış bulunan 1926 tarihli “Türk Ceza Kanunu” […]

Denetçiler Google

Anonim ortaklıkta denetçilerin hukuki niteliğini, seçimini, görev ve yetkilerini belirleyebilmek. Anonim ortaklığın denetleme organı, denetçilerdir. Birden çok denetçiler bir kurul oluşturur. Denetleme organı daimi bir organdır. Görevi ortaklık işlerini denetlemek ve bunlara nezaret etmektir (TTK. m. 353). Denetleme organı zorunlu bir organdır ve yokluğu bir fesih nedeni oluşturur. Denetçi Sıfatının Kazanılması Denetçileri seçme yetkisi esas […]

Denetçilerin Görev ve Yetkileri Google

Görevin İfa Şekli TTK. m. 347 gereğince, birden çok denetçiler bir kurul oluştururlar. Bu madde, denetçilerin görevlerini bir kurul halinde yerine getirecekleri, kararlarını çoğunlukla alacakları yolunda anlaşılabilir. Görev ve yetkilerin bir kısmı nitelikleri gereği kurul olarak, bazıları ise bireysel olarak denetçilere verilmiştir. Kurul Halinde Görev ve Yetkiler TTK. m. 354 gereğince, denetçiler, her yılsonunda genel […]

Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri Google

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1. maddesi, bu Kanun’un uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşlarını belirlemektedir. Buna göre, 657 sayılı Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde uygulanmaktadır. 657 sayılı Kanunun […]

Devlet Memurluğu Google

Memurun Tanımı Anayasa’da memur tanımına yer verilmemiştir. Anayasa’nın 128. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülür” hükmü, memur tanımı vermekten ziyade, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin […]

Devletler Özel Hukuku Google

Aynı uyrukluğa sahip olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinin niteliğini anlayabilmek ve bunlara uygulanabilecek hukuk kurallarını ne şekilde belirleneceğini anlayabilmek Kavram Devletler özel hukuku, çeşitli devletlere bağlı bulunan, yani aynı uyruklukta (tabiiyette) olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine, hangi devletin kanununun uygulanacağını veya bu ilişkilerle ilgili davaların hangi devletin mahkemesinde görüleceğini gösteren hukuk kuralları ile […]

Devletler Umumi Hukuku Google

Bağımsız devletlerin birbirleriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini kavrayabilmek Kamu hukuku bölümlerinden biri olan devletler umumi hukuku, egemenliğe sahip bağımsız bir devletin diğer bir devlet veya devletler ile ve milletlerarası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bu hukuk dalını milletlerarası hukuk şeklinde isimlendirenler de vardır. Devletler umumi hukukunun düzenlemiş olduğu ilişkilere örnek verebilir misiniz? Bir devletin […]

Düzenleme Yetkisi Google

İdarenin düzenleyici işlem yapma yetkisinin kapsam ve sınırlarını belirleyebilmek (Düzenleme yetkisi). Anayasalarda İdarenin Düzenleyici İşlemleri ve Düzenleme Yetkisinin Genel Niteliği Düzenleme yetkisi, İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, yasama ve yürütme yetkileri padişahın tekelinde toplandığından, […]