Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Borçların Sona Ermesi Google

Borcun genel olarak sona ermesini saptayabilmek (Borçların sonra ermesi). Kavram Daha önceki ünitelerin birinde borç kavramı üzerinde dururken, borç sözcüğünün bir anlamda iki taraf arasındaki hukuki bağı, yani borç ilişkisini, bir başka anlamda ise borç ilişkisinden doğmuş bulunan tek bir borcu, örneğin satıcının sattığı malı alıcıya teslim borcunu veya kiracının kiralayana kira bedelini ödeme borcunu […]

Borçlunun Temerrüdü Google

Borçlunun temerrüdünü kavramak; şartlarını ve sonuçlarını belirlemek Kavram Diler, Ayşe’ye olan 1. 000. 000. 000 liralık ve halen ifası mümkün olan borcunu, ihtara karşın ifada gecikmiştir. Bu durumda ne söz konusudur? Borçlunun temerrüdü (direnimi), borcun ifa edilmemesi hallerinden biridir. Gerçekten, yukarıda borcun ifa edilmemesi konusunu incelerken, bunun iki biçimde ortaya çıkabileceğini belirtmiştik. Bunlardan biri kusurlu […]

Borcun İfa Edilmemesi Google

Borcun ifa edilmemesi kavramını tanımlamak; borcun ifa edilmemesinin sonuçlarını kavramak. Kavram Her borç ilişkisinin amacı, ifadır. İfa ile alacaklı, kendisine karşı üstlenilmiş olan (taahhüt edilmiş) olan edimin konusunu elde ederek tatmin olur, borçlu ise borcundan kurtulur ve sonuçta borç ilişkisi sona erer. Borçlu borcunu ifa etmezse, pek tabii bu sonuçların hiç birisi gerçekleşmez. Zafer, Bülent’e […]

Borcun İfası Google

İfa kavramını tanımlamak; borcun türlerine göre ifa edilmesi gereken yeri belirlemek (Borcun İfası) Kavram İfa, borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesi ve böylece borç ilişkisinin sona erdirilmesidir. İfa ile borçlu borcundan kurtulmakta, alacaklı alacağını almakta ve sonuçta taraflar arasındaki borç ilişkisi de ortadan kalkmaktadır. İfa her borç ilişkisinin amacıdır. Gerçekten […]

Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Bir ticari işletme sahibi olan Sezer’in yanında sekreter olan çalışan Ayla, işlerinin bozuk olması nedeniyle dört aydan beri Sezer’den ücretini alamıyordu. Sezer’in kendisine evlenme teklif etmesi üzerine Sezer’le evlendi. Aradan beş yıl geçtikten sonra Sezer’den boşanan Ayla dört aylık ücretini alamadığı için eski eşi Sezer’e dava açtı. Sezer ise alacağın zaman aşımına uğradığını […]

Borcun Kaynakları Google

Borç ilişkisinin doğmasına neden olan olguları belirleyebilmek (Borcun kaynakları) “Borcun kaynakları” deyimi, iki taraf arasında bir borç ilişkisinin doğmasına sebep olan olguları ifade eder. Borçlar Kanunumuz borcun kaynaklarını üç grup halinde düzenlemiştir ki, bunlar da hukuki işlemler (özellikle sözleşmeler) , haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşmedir. Borcun, daha doğru bir deyişle borç ilişkisinin kaynaklarından en önemlisi […]

Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar Google

Kural olarak taraflar arasında muaccel olan alacaklar cari hesaba geçirilir. Anlaşma varsa, müeccel (vadesi gelmemiş) alacaklar da cari hesaba geçirilebilir. Bir kambiyo senedinin cari hesaba geçirilmesi bedelinin tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır (TTK. m. 88). Senet vadede tahsil edilmezse, hesaptan çıkartılır ve geri verilir (TTK. m. 89). Bazı alacaklar, nitelikleri gereği cari hesaba geçirilmezler. Bunlar takası […]

Cari Hesabın Hukuki Niteliği Google

Cari hesap sözleşmesini tanımlayabilmek ve ne şekilde yapılacağını belirleyebilmek. Cari Hesabın Tanımlanması Cari hesap, iki kimsenin para, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacakları ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan anlaşmadır (TTK. m. 87/1). Cari hesap muhasebe bilimi açısından değişik […]

Cari Hesabın Sona Ermesi Google

Cari hesap sözleşmesinin hangi hallerde sona ereceğini saptayabilmek. Cari hesap sözleşmesi aşağıdaki nedenlerle sona erer: – Cari hesapta bir süre öngörülmüşse, sürenin dolması ile cari hesap sözleşme si sona erer (TTK. m. 96/1). – Cari hesap sözleşmesi belirsiz süreli ise, taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması ile sona erer (TTK. m. 96/2). – Taraflardan birinin iflâs […]

Cari Hesap – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Sözleşme veya ticari teamül ile belirli hesap devreleri sonunda, cari hesabının kapatılması ve borç ve alacak kalemleri arasında farkın belirlenmesi gerekir. Hesap devre si hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa her tak vim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Belirlenen bakiyeyi gösterir cetveli alan tarafın, aldığı tarihten itibaren […]