Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Askeri Yargı Google

Askeri yargı kavramını tanımlayabilmek, Askeri yargı türlerini belirleyebilmek ve bunların görevlerini saptayabilmek Askeri Yargı Kavramı Askeri yargı; “askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler” biçiminde tanımlanabilir. Anayasamızın 145’inci maddesine göre, “askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin […]

Bağımlı Tüccar Yardımcıları Google

Bağımlı tüccar yardımcılarının türlerini ve yetkilerini açıklayabilmek. İşletme sahibine bağımlı tüccar yardımcıları, işletmenin bir unsuru sayılırlar. Şube, hattâ merkezin yönetimi ve temsili ile görevlendirilseler dahi, işletme sahibinin verdiği talimata uymaya mecburdurlar, onun denetimi ve gözetimi altındadırlar. Bunlar ticarî mümessil, ticarî vekil ve seyyar tüccar memuru olarak üç alt gruba ayrılırlar. Üç grup da Borçlar Kanununda […]

Bağımsız Tüccar Yardımcıları Google

Bağımsız tüccar yardımcılarının türlerini ve yetkilerini sıralayabilmek. Bağımsız tüccar yardımcıları, tâcirin emir ve kumanda zincirinde yer almamakla beraber, faaliyetinde ona yardımcı olan, ancak bu yardımlarını kendi bağımsız uğraşıları içinde yerine getiren kişilerdir. Bunlar da acente, komisyoncu, ticaret işleri tellâlı olarak üç alt gruba ayrılırlar. Acentelik Acentelik, uygulamada eskiden beri tanınan bir müessese olmakla beraber, pozitif […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası “1924 ve 1961 Anayasaları gibi 1982 Anayasası da 74 üncü maddesinde “Dilekçe Hakkı”nı düzenlemiştir. Buna göre, “Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmalarının sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. ” Anayasanın 74 üncü maddesinin son […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İdari işlemler, idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemleridir. İdari işlemlerin en belirgin ve ayırt edici özelliği, bunların idarenin sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklar (kamu gücünü) kullanılarak yapılmalarıdır. Bu sebeple, idarenin her türlü işlemi idari işlem değildir. İdarenin kamu gücünü kullanmadan, tüzelkişiliğinden kaynaklanan hak ehliyetine […]

Bireysel İdari İşlemler ve İdari Sözleşmeler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Dava, belediye nikâh salonunun işletilmesi işi için açılan ihale sonucunda yapılan sözleşmenin belediyece tek yanlı olarak feshinin iptali ile eski hale iadeye karar verilmesi istemiyle açılmıştır. Bu duruma göre dava, esasen, taraflarca akdedilmek ve uygulanmakla yürürlük kazanmış bir sözleşmenin öngörülen süreden önce tek yanlı iradeyle feshinin iptaline yönelik olup; bunun yanı sıra davacının […]

Bono (Emre Yazılı Senet) Google

Bonoyu tanımlayıp, şekil şartlarını açıklayabilmek. Türk hukukunda emre muharrer (yazılı) senet deyimi iki anlama gelmektedir. Bu deyim, kıymetli evrakın el değiştirme şekillerinden birisini gösterdiği gibi, kambiyo senetlerinden özel tip bir kıymetli evrakı da isimlendirmektedir. Uygulamada karışıklığa neden olan bu durumu düzeltmek için, öğretide, kambiyo senetlerinin bir türünü oluşturan senede emre yazılı senet yerine bono denilmiştir. […]

Bono ve Çek – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın içinden Çekin asli unsurlarından olan keşide tarihi, gerçek keşide tarihinden sonraki bir tarih olarak da yazılabilir. Bu husus, çekin kambiyo senedi olma niteliğini etkilemez. Dolayısıyla, takip konusu çeklerde, keşide tarihinden önce keşidecinin ölmüş olması sonuca etkili değildir (Y. 12. HD. , 1. 12. 2000, E: 2000/15786, K: 2000/18942, YKD. , C. 27, S, 8, […]

Borç İlişkisi, Sorumluluk, Borcun Kaynakları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Rekor Tazminat Safiye Karagöz, eşiyle birlikte yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini dün kazandı. Belediye otobüsünün üzerinden geçtiği sağ bacağını kaybeden emekli öğretmen Safiye Karagöz üç yıllık hukuk savaşını kazandı. Karagöz’e 130 milyar lira tazminat ödenecek. RADİKAL 26/01/2002 İZMİR – Şirinyer’de üç yıl önce İZULAŞ’a ait belediye otobüsünün üzerinden geçtiği sağ bacağını kaybeden emekli öğretmen […]

Borç ve Borç İlişkisi Kavramı Google

Borç sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığını kavrayabilmek (Borç kavramı) Borç sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Dar anlamda borç, bir bakıma sadece para borcunu ifade eder; örneğin bir kimse “bakkala, kasaba, manava ve hatta arkadaşıma borcum var” dediği zaman, bununla, sözü geçen kişilere belli miktarda para borcunun bulunduğunu söylemek ister. Diğer taraftan, dar anlamda borç deyimi ile iki […]