Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3155 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Sosyal Sigorta Kolları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; (a) bendi ile kısmen sigorta kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde, (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla […]

Sosyal Sigorta Kolları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Murat Başesgioğlu: Reformda kararlıyız ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, hükümet olarak sosyal güvenlik reformu konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini belirterek, “Türkiye’nin geleceğine olan sorumluluğumuz gereği sosyal güvenlik reformunu yapmak zorundayız” dedi. Başesgioğlu, TBMM kulisinde gazetecilerin Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun veto edilmesine ilişkin soruları yanıtladı. Başesgioğlu, Sezer’in veto […]

Sosyal Sigortalarda Finansman Kaynağı Olarak Primler Google

Sosyal sigortaların temel finansman kaynağı sosyal sigorta primleridir. Kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için, SSGSSK’da öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum prim almak, ilgililer de prim ödemek zorundadır (SSGSSK. m. 79) . Primler, sigortalının prime esas kazancı üzerinden belli oranlarda sigortalı, işveren ve devletçe ödenir. Prime Esas […]

Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı Google

5502 sayılı SGKK, daha önce farklı statülerde sosyal sigorta hizmeti alan toplum kesimleri için tek çatı uygulaması getirmiş ve bu hizmetin toplumun tümüne Sosyal Güvenlik Kurumunca verilmesini öngörmüştür. Kurum sosyal sigorta hizmetini 5510 sayılı SSGSSK hükümlerine göre sunacaktır. Bu ünite kapsamında öncelikle SSGSSK’nın kişiler bakımından kapsamı belirlenecektir. Bu yapılırken sigortalılar ve sigortalılık niteliğinin ana hatlarına […]

Toplu İş Sözleşmesi Google

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet ilkesini benimsemiştir. Nitekim 1982 Anayasasının 2. Kısmının, 3. Bölümünün, 53. maddesinde toplu iş sözleşmesi hakkı ekonomik ve sosyal haklar arasında düzenlenmiştir. Bu çerçeve düzenlemeye uygun olarak 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun (TİSGLK -Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu-) 2. maddesinde toplu iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir. Buna […]

Toplu İş Sözleşmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Toplu iş sözleşmelerinin süresi genel kural olarak bir yıldan az üç yıldan fazla olamaz. Ancak faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde durumun gereği olarak süresi bir yıldan kısa toplu iş sözleşmeleri yapılabilir. Sıra Sizde 2 İş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümler toplu […]

Toplu İş Sözleşmesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Lastik İşkolunda Sözleşme Tamam Lastik işkolundaki toplu iş sözleşmesi tarafların katılımıyla imzalandı. DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası ile Goodyear, Pirelli ve Brissa işyerlerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imza töreni düzenlendi. İki yıl yürürlükte kalacak ve yaklaşık 4500 işçinin yararlanacağı toplu iş sözleşmesiyle, ücretlere 6’şar aylık […]

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Google

2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre, işçi sayılanlar işçi sendikalarına üye olabilirler. Buna göre, iş sözleşmesi ile çalışanlar, nakliye sözleşmesine göre çalışanların bir bölümü, neşir sözleşmesine göre çalışanların bir bölümü ve adi şirket ortaklarından bir bölümü sendika üyesi olabileceklerdir. Ancak TİSGLK’nun 2. maddesine göre, toplu iş sözleşmesi iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili […]

Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü Google

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği işyerinde uygulanmakta olan iş sözleşmeleriyle, toplu iş sözleşmesinin hükümleri çelişebilir. Ayrıca süresi biten toplu iş sözleşmesi hükümlerinin hangi koşullarda nereye kadar geçerli olacağının da açıklanması gerekir. Toplu İş Sözleşmelerinin İş Sözleşmeleri Karşısındaki Hükmü İş sözleşmelerine toplu iş sözleşmelerine aykırı hükümler konamaz. Ancak toplu iş sözleşmelerinde bu durumun aksi kararlaştırılırsa, iş […]

Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği Google

TİSGLK’nun 2. maddesinde belirtilen tanım uyarınca toplu iş sözleşmelerinde yer alan hükümler iki ayrı grupta incelenebilir. Toplu İş Sözleşmelerinin Normatif (Düzenleyici) Hükümleri Toplu iş sözleşmelerinde yer alan, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri denilir. Bu hükümler toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsurlarındandır. Bir başka ifadeyle […]