Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3155 – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Bilgiler Google

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu hukuk dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacak temel kavramlar açıklanacak, ardından da bu hukuk dalının konuları sistematize edilerek ortaya konulacaktır. Daha sonra, iş hukukunun dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimleri ele alınarak, art arda işlenilecektir. Son başlıklar altında ise, iş […]

02. İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Uygulama Alanı Google

Bu ünitede önce, ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen temel kanunlar sistematize edilerek size tanıtılacaktır. Daha sonra, Türkiye’de bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanının sınırları çizilecektir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun düzenleme alanına hangi işler ve iş ilişkilerinin, kimlerin ve hangi işyerlerinin girdiği örneklendirilerek açıklanacaktır. Ünitenin son ana başlığı altında ise; bir […]

03. İş İlişkisinin Kurulması Google

Bu ünitede, iş ilişkisinin hukuki dayanağı olan iş sözleşmesi ele alınarak açıklanacaktır. Öncelikle iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri ve iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü üzerinde durulacak, daha sonra iş sözleşmesinin kurulması açıklanacak ve son olarak da işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan karşılıklı borçları ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – İş […]

04. İş İlişkisinin Ücret Yönünden Düzenlenmesi Google

Ücret, işverenin iş sözleşmesinden doğan en önemli yükümlülüğüdür. Hukuken, işçinin gördüğü hizmetin karşılığıdır. Sanayi Devriminden sonra liberal düşünce doğrultusunda, ücret, tarafların serbest iradesi ile belirlenirken, zaman içinde bu durumun sakıncaları görülmüş, ücretin düzenlenmesi ve korunması yoluna gidilmiştir. Ücret, işçinin ve ailesinin tek geçim kaynağı olması sebebiyle, işverenin ücret ödeme borcu sıradan bir borç olmanın ötesinde […]

05. İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi Google

Sanayi Devrimi’nden sonraki dönemde, klasik liberal düşüncenin etkisi ile Devlet, çalışma hayatına müdahale etmemiştir. Bu ortam içinde işçiler dinlendirilmeksizin uzun sürelerle çalıştırılmışlardır. İşçilerin dinlenmesini sağlamak amacıyla günlük çalışma sürelerine sınır getirilmiştir. Kanunda düzenlenen hükümlere uygun olarak işçilerin günlük çalışma sürelerinin üzerinde fazla çalışma yapabilmeleri de mümkündür. Hiç dinlenmeksizin çalışma yapmak iş kazası ve meslek hastalığı […]

06. İş İlişkisinin Kişiler Bakımından Düzenlenmesi Google

Bazı kişilerin özellikleri ya da yaşadıkları toplumların yapısı ve koşulları nedeniyle, çalışma yaşamının olağan koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan iş kanunlarının genel hükümleri yetersiz kalır. Bu nedenle, iş ilişkilerini ve yaşamını bu kişiler yönünden özel olarak düzenlemek gerekir. Bu ünitede; 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde, iş ilişkilerinin ve yaşamının çocuklar, gençler, kadınlar, sakatlar, […]

07. İş İlişkisinin Son Bulması ve Sonuçları Google

İşçi ve işveren arasında serbest irade ile kurulmuş olan iş sözleşmesinin sonsuza kadar sürmesi beklenemez. Taraflar, nasıl serbest iradeleri ile iş sözleşmesi yapıyorlarsa, her zaman bu sözleşmeyi kendi iradeleri ile ya da 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan süreli ve derhal fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erdirebilirler. İş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatının ödenmesi […]

08. Sendikaların Kurulması ve Yönetilmesi Google

Bu ünitede önce, sendika türleri ve kurulma koşulları, kuruculuk koşulları ve kuruluş işlemleri işçi ve işveren kuruluşları için ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir. Daha sonra sendikaların yönetilmesi çerçevesinde sendika organları, sendika yöneticiliği ve güvencesi, işyeri sendika temsilciliği ve güvencesi hakkında bilgi verildikten sonra sendikaların tutacakları defter ve kayıtlar sistematize edilerek açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan […]

09. Sendika Üyeliği ve Güvencesi Google

Bu ünitede önce, sendikaya üye olma hakkı ve sendika üyeliğinin kazanılması koşulları, işçi ve işverenler açısından ayrı ayrı ele alınıp incelenecektir. Daha sonra üyelikten doğan hak ve borçlar, üye olma yasağı, sendika üyeliğinin devamı ve askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi konuları üzerinde durulacaktır. Son olarak sendika üyeliğinin güvencesine yönelik SK’da öngörülen düzenlemelere yer verilecektir. […]

10. Sendika Faaliyetleri, Mali Yapısı, Denetimleri ve Son Bulmaları Google

Bu ünitede önce, sendikaların serbest olan faaliyetleri ile birlikte yasak olan faaliyetleri incelendikten sonra sendikaların mali yapısı ve denetimleri konuları üzerinde durulacaktır. Daha sonra sendikaların faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi nedenleri ile birlikte ele alınarak, bunlara bağlanan sonuçların neler olduğu açıklanacaktır. Kitabınızın 8. ve 9. ünitelerinde size verilen bilgiler bu ünitede işlenilen konuların daha iyi […]