Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İdare Hukuku

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3160 – İdare Hukuku Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İdare Kavramı Google

Bu ünitede, İdare Hukuku’nun konusunu oluşturan idare kavramı öncelikle organik anlamda, daha sonra fonksiyonel anlamda ele alınarak; Yasama, Yargı ve Yürütme ile olan ilişkisi incelenmektedir. Daha sonra idare fonksiyonunun konusu, amacı ve özellikleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devletin fonksiyonları konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve […]

02. Anayasa ve İdare Google

Bu ünitede Anayasa’da yer alan ve İdareyi bağlayan ilkeler incelenmektedir. Anayasa’nın, İdare ile doğrudan doğruya ilgili olan merkezden yönetim, yerinden yönetim ve idarenin bütünlüğü ilkeleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken 1982 Anayasası’nı elinizde bulundurmanız ve hukuk devleti ilkesi ile laiklik ilkesini Anayasa Hukuku kitabınızdan okumanız yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi […]

03. Öteki Hukuk Kaynakları ve İdare Hukuku Google

Bu ünitede kanunlara, kanuna eşit hukuk kaynaklarına ve idarenin kendi koyduğu düzenleyici işlemlere ilişkin kısaca bilgi verildikten sonra, söz konusu hukuk kaynaklarının İdareyi ne şekilde bağladığı açıklanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde İdare Hukuku’nun doğuşu ve gelişimi ile özellikleri incelendikten sonra İdare Hukuku’nun kaynaklarına ve düzenleme alanına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, birer kanun, tüzük ve […]

04. Bireysel İdari İşlemler (İdari Kararlar) ve İdari Sözleşmeler Google

Bu ünitede ilk olarak idari fonksiyonun yerine getirilmesi için yapılan kamu hukuku işlemlerinden olan bireysel idari işlemler (idari kararlar) ve özellikleri konusunda bilgi verilmekte, idari kararların sakatlığı halinde uygulanacak yaptırımlar ile idari kararların sona ermesi halleri incelenmektedir. Daha sonra İdarenin görevlerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sözleşmeler, türleri ve yargısal denetimi anlatılmaktadır. Bu üniteyi çalışırken, Borçlar […]

05. İdarenin Yetkileri Google

Bu ünitede İdareye üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için tanınan ve kamu gücünden kaynaklanan üstün yetki ve ayrıcalıklar konusunda bilgi verilmektedir. İdarenin icrai nitelikte işlemler yapabilme yetkisi dışında kalan düzenleme, örgütlenme, yaptırım uygulama, mal edinme, kamu alacaklarını tahsil etme gibi belli başlı yetkileri de incelenmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devlet Memurları Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında […]

06. Kolluk Faaliyetleri Google

Bu ünitede idari kolluk kavramı ve idari kolluk faaliyetlerinin amacı açıklandıktan sonra, idari kolluğun türleri, kolluk makamları ve personeli konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kolluk işlemleri, usulleri, kolluk yetkisinin sınırları ve buna bağlı olarak kolluk yetkisinin genişlemesi ayrıntıları ile açıklanmaktadır. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için ünite içinde anılan kanun hükümlerinin, ilgili kanunlardan bir kere okunması yararlı […]

07. Kamu Hizmetleri Google

Bu ünitede İdare Hukuku’nun en çok kullanılan kavramlarından biri olan kamu hizmeti kavramı tanımlanmakta, kamu hizmetlerinin kurulması ve kaldırılması konusunda bilgi verilmektedir. Daha sonra kamu hizmetlerinin türleri ve bireylerinin kamu hizmetleri karşısındaki hukuki durumları ile bu hizmetlerin görülme usulleri incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: – Kamu hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz. […]

08. İdarenin Mali Sorumluluğu Google

Bu ünitede İdarenin, İdare Hukuku’na tabi olan işlem ve eylemlerinden doğan ve İdare Hukuku kurallarınca düzenlenen mali sorumluluğu incelenmektedir. İdarenin sözleşme dışı sorumluluğu önce hizmet kusurunun varlığı halinde, daha sonra İdarenin kusursuz olması hallerinde irdelenmekte; sorumluluğun koşulları ile sorumluluğun ortadan kalkması ve azalması halleri açıklanmaktadır. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için Borçlar Hukuku’nun genel ilkelerine ilişkin bir […]

09. İdare Teşkilatı Google

Bu ünitede, ilk olarak, merkezi idarenin başkent ve taşra teşkilatları ve merkezi idarenin tümünü ilgilendiren konularda sürekli olarak çalışma yapan yardımcı kuruluşlar incelenmektedir. Daha sonra, yerinden yönetim sisteminin belli bir yöre itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan il, belediye ve köy idareleri ve teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin devlet tüzelkişiliği ve merkezi idare […]

10. Kamu Görevlileri Google

Bu ünitede, idarenin insan öğesini oluşturan kamu görevlileri ve özellikle devlet memurları incelenmektedir. Devlet memurluğunun temel ilkeleri, devlet memurluğuna giriş, memurların tabi oldukları yükümlülükler, sahip oldukları hak ve ayrıcalıklar ile memuriyetin sona ermesi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu ünitenin anlaşılabilmesi için Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinin okunması yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, […]