Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Finansal Yönetim

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3167 – Finansal Yönetim Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Finansal Yönetim ve Fonksiyonları Google

İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar, finansal yönetimin kapsamına girmektedir. Finansal kararlarda sağlanan başarı işletmenin değerini doğrudan etkileyecektir. İşletmeler kaynaklarını uygun projelere dağıtarak, bu projeleri borç ve öz sermayenin uygun bileşimiyle finanse ederek ve elde edilecek kârın bir bölümünü işletmede bırakırken bir bölümünü de ortaklara dağıtarak işletmenin değerini arttırabileceklerdir. İşletmenin değerini doğrudan etkileyecek finansal kararlardaki prensipler, […]

02. Paranın Zaman Değeri Google

Ekonomik yaşamın en iyi bilinen gerçeği, paranın kıt olduğu ve gittikçe artan maliyetidir. Bu bölümde gerek bireylerin gerekse kurumların finansal kararlarının temelini oluşturan ve finansal sistemle birlikte ekonomiyi doğrudan etkileyen paranın zaman değeri kavramı ve hesaplanması üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: – Paranın zaman değerini açıklayabilmek, – Basit faiz […]

03. Finansal Analiz Google

Bu ünitede finansal tablolardan faydalanarak, finansal analizin nasıl yapıldığı, finansal analizin önemi, analizden hangi çıkar gruplarının faydalandığı, finansal analiz ile elde edilen bilgilerin, işletmenin finansal yönetimini ne şekilde etkilediği konuları açıklanacaktır. Bu üniteye çalışmaya başlamadan önce, genel muhasebe bilgilerini, bilanço ve gelir tablosu kalemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait bilanço ve […]

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Google

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden […]

Anüite Google

Anüitelerde; ödemelerin ve ödeme aralıklarının eşit olması yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler gibi ödemeler anüitelere örnek olarak verilebilir. Anüiteler, ödemelerin başlama noktasına göre, devre başı ve devre sonu olarak gruplandırılır. Bazı anüitelerde periyodik ödemeler devrenin başında yapılırken kira ödemeleri gibi bazı ödemelerde devre sonunda kredi […]

Başabaş Analizinin Yararları Google

Kâr planlamasının temel araçlarından birisi olan başabaş analizi; işletmenin değişik üretim düzeylerinde beklenen gelirleri, giderleri ve kârları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Başabaş analizinde giderler; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır. Kısa dönemde işletme giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrılabilmesi bu analizin kullanımına olanak sağlamaktadır. Satışlardan elde edilen kâr, değişik üretim seviyelerinde, değişik şekillerde […]

Başabaş Noktasının Hesaplanması Google

İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında grafik yöntem, matematiksel (cebirsel) yöntem ve deneme – yanılma yöntemi olmak üzere üç yöntem kullanılabilir. Grafik Yöntemi Doğrusal başabaş analizinin dayandığı varsayımlar göz önüne alındığında, değişken giderlerin üretim miktarının; satış hasılatının da satış miktarının doğrusal fonksiyonu olduğunu kabul etmek, başabaş noktasının hesaplanmasını sağlayacaktır. Şekil 4.2’de üretilen ve satılan miktarı yatay […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İşletmeler hedefledikleri karlılığı kendilerine sağlayacak iş hacmini belirlemek isterler. Başabaş noktası analizi ile çeşitli üretim düzeylerinde birim maliyet ve en az satış fiyatı belirlenebilir. İşletmeler en karlı üretim bileşenini de bu amaca göre düzenleyebilirler. İşletmeler yeni kurulmuş ve pazarda pay alma çabası içindeyseler belirli bir süre başabaş noktasında […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Aşağıda bir gazete haberi yer almaktadır. Haberde olduğu gibi; yatırımın yapıldığı yıllarda “kar edebilir hale gelme”, diğer bir ifade ile başabaş noktasında çalışabilme düşüncesini nasıl değerlendirirsiniz? ‘Aria’da kâr için 1 milyar dolarlık yatırım gerekli Aria’nın ortağı Telecom Italia Mobile’ın İcra Başkanı Benedetti, ‘Aria’nın kâr edebilir hale gelmesi için 1 milyar dolarlık ilave yatırım […]

Basit Faiz Google

Faiz hesaplamalarında ya basit ya da bileşik faiz yöntemi kullanılabilir. Genellikle kısa vadeli (bir yıla kadar) finansal işlemlerde basit faiz, uzun vadeli (bir yıldan daha uzun) işlemlerde bileşik faiz kullanılmaktadır. Ancak günümüzde kısa vade ya da uzun vade anlayışının ülkelere, piyasanın özelliklerine göre değişmesi ve faizlerin çok yükselmesi nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz […]