Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

İnsansal Kaynakların Verimliliği Google

İnsansal kaynakların geliştirilmesinin, verimliliğin artırılmasının önemini açıklayabilmek Fiziksel kaynaklar kullanılmadıkları sürece genelde aynı değeri korurlar. Kullanıldıkları zaman ise azalırlar. Sadece doğal kaynakların canlı olanlarında (bitki – hayvan vb.) çoğalma yeni oluşumların mümkün olduğu alanlarda (kömür vb) artma olabilmektedir. İnsansal kaynaklar ise kullanıldıkça gelişmekte, kullanılmadığı durumlarda azalmaktadır. Kaynak kullanımında bireyin karar verme ve kaynak yönetimi konusundaki […]

Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi Google

Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece, Kalkınma Ekonomisi, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır. Gerek büyüme, gelişme ve kalkınma gibi kavramların, gerekse gelişmekte olan, azgelişmiş, gelişmemiş, […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Okuma Parçası Google

Gelişme Nedir? Bilindiği gibi iktisadi gelişmenin ölçüsü olarak ya toplam üretimdeki artışları ya kişi başına düşen üretim artışını ya da çalışan nüfus başına verimlilik artışını esas olarak almak mümkündür. Bunlar içinde en iyi ölçü sonuncusu olduğu halde, işçi başına verimlilikteki gelişmeleri gösteren istatistiklerin toplanmasındaki güçlükler karşısında iktisadi gelişmeyi “kişi başına düşen üretim” artışı ile ölçmekle […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Kalkınma, Üretim ve kişi başına düşen gelirin artması yanında, toplumun iktisadi ve sosyo- kültürel yapısının da değiştirilmesi ve yenileştirilmesidir. Büyüme ise, nitelikten çok nicelik bakımından ortaya çıkan bir değişiklik olup üretimin ve kişi başına düşen gelirin reel olarak arttırılmasıdır. Ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme anlamları yakın olmakla birlikte, […]

Kalkınma ve Azgelişmişlik – Yaşamın İçinden Google

14 Milyon Zengin Toplam Gelirin Yüzde 38.2’sini alıyor. Anketin yapıldığı 2002 yılında ülkenin ortalama nüfusu yaklaşık 70 milyon. Ülkede yaklaşık 16 milyon 450 bin aile var. Demek ki, her aile yaklaşık 4.2 üyeden oluşuyor. 70 milyon nüfusun veya 16 milyon 450 bin ailenin her birinin gelir ve harcama durumunu teker teker sergilemek imkansız olduğundan nüfus […]

Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: AÇIKLAMALAR MI YOKSA MAZERETLER Mİ? Tarımsal fiyat destekleme programı, bir program için piyasa başarısızlığına başvurmanın mantıklı bir gerekçesinden çok mazeret oluşturduğu durumlara bir örnek oluşturmaktadır. Tarımda önemli piyasa başarısızlıkları söz konusudur. Fiyatlar ve üretim oldukça değişkendir. Çiftçiler belirgin bir biçimde kendilerini fiyat veya üretim dalgalanmalarına karşı koruyacak sigortaları satın alamamaktadırlar. Buna […]

Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülerek, Bakanlar Kurulu’na sevk edilen 2003 yılı bütçesi geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüze 50.9 artışla 148.3 katrilyon lira olarak belirlendi.

Kamu Ekonomisinin Kapsamı Google

Kamu ekonomisinin incelediği konuların neler olduğunu belirlemek. Herhangi bir gün, televizyonda haberleri izlediğinizde ya da gazetelerin haber sayfalarını okuduğunuzda, vergilere, devlet harcamalarına ya da devlet borçlarına ilişkin birkaç habere rastlamanız çok yüksek bir olasılıktır. Vergiler, devlet harcamaları, devlet borçları kamu ekonomisi bilim dalının temel inceleme konularıdır. Adından anlaşıldığı gibi, kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır […]

Kamu Kesimi ve Büyüklüğünün Ölçülmesi Google

Devletin ekonomideki yerinin belirlenmesinde ne gibi ölçülerin kullanıldığını saptamak. Kamu ekonomisi araştırmalarında en çok ilgi çeken konulardan biri, kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesidir. Bu konudaki araştırmalar kamu kesiminin büyüklüğünün ne gibi değişkenlere bağlı olarak belirlendiğini inceler, ülkelerarası karşılaştırmalara başvurur, zaman içindeki değişimlerin belirli bir trend oluşturup oluşturmadığını inceler. En çok başvurulan iki yöntem; – tek bir […]

Karar Verme Süreci Google

Karar verme sürecinin aşamalarım sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek Karar vermenin bir zihinsel faaliyet, bir problem çözme işlemi olduğunu belirtmiştik. Yönetim bir anlamda seri bir biçimde verilen kararlardır denilebilir. Ailede kaynakların doğru yönetilebilmesi için, birçok doğru kararın alınması gerekir. Bu da çok zor bir işlemdir. Çok çeşitli alanlarda birçok ihtiyaç ve istek karşılanacaktır. Ayrıca […]