Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

İktisadın Bölümleri Google

Yoğun içeriği nedeniyle iktisadın nasıl bölümlendirilebileceğini açıklayabilmek İktisat, iktisatçının yanıt bulmaya çalıştığı sorunlara göre çeşitli bölümlere ayrılır. İktisadın en yaygın kabul gören bölümleri, makro ve mikro iktisat ile pozitif ve normatif iktisattır. Mikro İktisat ve Makro İktisat Mikro iktisat, iktisadın, mevcut durumu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük […]

İktisadın Tanımı Google

Bir bilim dalı olarak iktisadın tanımını ve ilgi alanını açıklayabilmek Tüm insanların, bütün isteklerinin anında ve tamamıyla karşılandığı bir dünyayı hayal etmek bile oldukça zordur. Çünkü toplumu oluşturan birey ve kurumların, insanlara haz ve tatmin veren farklı mal ve hizmetleri kullanma ve elde etme istekleri sınırsızdır. Buna karşılık insanların isteklerini karşılamaya yarayan mal ve hizmetlerin […]

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Yoksulluk ve kıtlık eş anlamlı olarak kullanılabilecek kavramlar değildir. Ekonomik birimlerin her türlü isteğini gidermeye ve tatmin etmeye yetecek ölçüde kaynak bulunmadığı için kıtlık sorunu ortaya çıkar. Yoksulluk ise yaşam standartları ile ilgili bir kavramdır. Yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak mümkün olsa bile kıtlık sorunu varlığını korumaya devam edecektir. […]

İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları – Yaşamın İçinden Google

Uygulanan Kavramlar: İktisat, rasyonellik, fayda, maliyet. Uygun bir eş bulma olgusu sosyolojik, psikolojik ve antropolojik bakış açısından incelenebilecek bir olgudur. Ancak Nobel İktisat Ödülü kazanan iktisatçı Garry Becker flört etme, aşk, evlilik ve tabii ki boşanma gibi olguların, bu ünitede öğrendiğiniz bir kavram olan iktisadi rasyonellik varsayımı ile daha iyi anlaşılabileceğini savunmaktadır. Rasyonellik varsayımına göre […]

İktisadın Yöntemi Google

İktisatçılar tarafından gerçekleştirilen analizlerde uygulanan yöntemleri açıklayabilmek Bir sosyal bilim olmasına rağmen, iktisadın kullandığı yöntemler hayli matematikseldir. İktisadın önermeleri, mantık ve gerçeklere dayanır. İktisatçı araştırmalarında, ekonomik sistemin çalışma şekli hakkında genel ilkeler bulmaya çalışır. Bu ilkelerin bulunmasında iktisatçı belirli bir araştırma sürecini izler ve diğer bilimlerin yöntemlerini de kullanır. İktisatçılarca kullanılan araştırma yöntemini; – gerçekleri […]

İktisat Tarihine Giriş – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Performans kavramıyla, ne kadar üretim yapıldığı, maliyetlerin ve faydaların nasıl dağıldığı ve üretimin istikrarlı olup olmadığı gibi iktisatçıların tipik ilgi alanlarını teşkil eden problemler kastedilmektedir. Performansın açıklanmasında toplam üretim, kişi başına hasıla ve toplumun gelir bölüşümü kullanılabilecek temel göstergelerdir. Yapı kavramı ise, ekonominin performansını tayin eden toplumun bazı […]

İktisat Tarihine Giriş – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Çatalhöyük Dünyanın İlk Kenti Erken Neolitik Çağ yerleşmelerinden en ünlüsü Konya Ovası’ndaki Çatalhöyüktür. Konya ili, Çumra ilçe merkezinin 11 km kuzeyindeki höyük ‘doğu’ ve ‘batı’ olmak üzere iki yerleşme yerinden oluşur. Erken Neolitik Çağ tabakaları doğudakindedir. Doğu Çatalhöyük’ün Erken Neolitik Çağ yerleşmesi 1000’den fazla konut ve 5-6 bin kişiyi bulduğu söylenen nüfusuyla Yakındoğu’nun […]

İlk Medeniyetlerden Klasik Döneme İlkçağ Ekonomileri Google

Neolitik tarım yöntemleri nüfus kitlelerinin sürekli bir yerleşim alanı oluşturmalarına dünyanın büyük bir bölümünde imkan vermiyordu. Yalnızca yıllık su baskınlarının tarlaları verimli hale getirdiği bazı nehir vadilerinde sürekli tarım yapılabiliyordu. Tarımın ilk geliştiği bölgelerden yalnızca iki vadi böyle bir imkanı sağlıyordu: Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölge ve Mısır’ın Nil Vadisi. Ancak, bu bölgelerden yararlanılabilmesi […]

İlkçağ Ekonomileri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Şehirlerin doğuşu ile birlikte, köleler, kiracı çiftçiler, esnaf, tüccar, din adamları ve yöneticiler ayrı sosyal gruplar olarak ortaya çıktı. Sıra Sizde 2 Ekonomik hayat oldukça merkezi bir kontrol altındaydı. Ticaret firavunun adamlarının tekelindeydi. Bu nedenle Mezopotamya’da olduğu gibi bağımsız bir zengin tüccar sınıfı doğmamıştı. Sıra Sizde 3 İhtisaslaşmanın […]

İlkçağ Ekonomileri – Yaşamın İçinden Google

Osmanlı Tarım Ekonomisi, 1840-1910 Genel Olarak Zirai Yapı Ekonomik ve zirai gelişme birbirleriyle yakından ilgilidir. Gelişmiş bir tarım kesimi, ekonomik gelişmeyi desteklerken; geri kalmış bir tarım kesimi, gelişmeyi engeller. Nitekim, onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda Batı Avrupa’da tarım teknolojisindeki gelişmeler sonucunda verimliliğin ve buna paralel olarak üretimin artışı, ekonomik gelişmeyi destekleyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. […]