Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Erken Ortaçağ’da Avrupa – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Gerçekten Osmanlı iktisadi dünya görüşünün, zihniyetinin içinde karşımıza çıkan ilk değerlerden biri, ‘eşitlikçi’ eğilimin hakim bulunmasıdır. Eşitlik ile eşitsizliği iki kutup gibi koyarsak, Osmanlıların iktisadi alanda, daha çok eşitlik kutbuna doğru temayül ve hareket ettiklerin, önemli temel değerleri arasında eşitlikçiliğin yer aldığını söyleyebiliriz. Dinin tanrı önündeki eşitlik akidesinin sosyal iktisadi alanda da, geniş […]

Grafik Türleri Google

Daha önce de vurguladığımız gibi, iktisatçılar analizlerinde grafikleri yoğun bir biçimde kullanmakta ve iktisat ders kitapları da bu grafiklerin çeşitli örnekleri ile dolup taşmaktadır. İktisatçıların analizlerinde kullandıkları üç tip grafikten söz edilebilir. Bunlar, serpilme diyagramları, zaman serisi grafikleri ve kesit veri grafikleridir. Şimdi sırasıyla bunlar hakkında bilgi sahibi olalım. Serpilme Diyagramları Ayrı ayrı sayı noktalarından […]

Grafiklerin Avantajları ve Tuzakları Google

Öncelikle uygun kullanılmaları durumunda grafiklerin bilgi elde etmede etkin bir araç olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda grafiklerin, özellikle tablo halinde bilgilere oranla, iki önemli avantajından söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki, grafikler yardımıyla iki değişken arasındaki ilişkiyi görmek, tabloya oranla daha kolaydır. İkincisi de, grafik ile çok sayıda gözlemden oluşan verileri etkin bir […]

Hane Halkı Gelir Dağılımı Google

Türkiye genelinde hanelerin % 20’lik dilimlerine göre hane halkı kullanılabilir gelirleri, Çizelge 8.7’de verilmiştir. Hane halkı sayısına ve toplam fert sayısına, toplam hane halkı kullanılabilir gelirini % 20’lik dilimleri ve kent-kır durumunu dikkate alarak bölüştürünüz. Türkiye genelinde 1987 ve 1994 yıllarına ilişkin hane gelirinin, hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılımı Çizelge 8.8 ve Çizelge 8.9 […]

İhtiyaçlar Ve Ekonomik Faaliyet Karar Alanları Google

Aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek Ailenin kısa ve uzun sürede ulaşmak istediği amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak birçok ekonomik faaliyet kararları gerektirmektedir. Ailenin amaçları belli ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Davranış bilimciler bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir biçimde davranmaya güdülendiklerini belirtmektedirler. Abraham Maslow’a göre insanların ihtiyaçları belli bir hiyerarşi oluştururlar. Bu […]

İki Değişkenli Grafikler Google

Ünite içerisinde de değindiğimiz gibi günümüz iktisadı oldukça niceliksel bir disiplindir. Yapılan iktisadi analizlerin çoğunluğu, değişkenler arasında iktisadi ilişkilerin incelenmesinden oluşmaktadır. İşte değişkenler arasındaki niceliksel ilişkinin görsel olarak gösterimi bir grafiği ifade eder. Bu kitap boyunca iktisadi analizlerde kullanacağımız grafik türü iki değişkenli grafik olacaktır. Dolayısıyla şimdi önce iki değişkenli-grafiğin nasıl oluşturulduğunu anlamaya çalışalım. İki […]

İki Değişkenli Grafikler İncelenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Google

Grafiklerin oluşturulması kadar grafiklerde yer alan bilgilerin doğru bir biçimde algılanması ve aktarılması da önemlidir. Bunun için bir grafikle karşılaşıldığı zaman aşağıdaki konularda özen gösterilmesinde yarar vardır. Bunlar: – Yapmanız gereken ilk iş hemen eksenlerde yer alan değişkenlere bakmaktır. Ayrıca grafikte gösterilen ilişkinin negatif mi, yoksa pozitif mi ve doğrusal veya doğrusal olmayan bir ilişki […]

İktisada Giriş Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Başvurabileceğimiz Kaynaklar Eren, E. (1997). Mikro İktisat. İstanbul: Der, s.42-63. İnsal, M. E. (2001). Mikro İktisat. Ankara: İmaj, s.10-11, 115-128. Oğuz, O. (1992). İktisada Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi, s.55-74. Parasız, İ. (2000). Mikro Ekonomi. Bursa: Ezgi, s.7-43. Şahin, H. (1999). Mikro İktisat. Bursa: Ezgi, s.19-44. Türkay, O. (2000). Mikro İktisat Teorisi. Ankara: İmaj, s. 1-5. […]

İktisadi Düşünce Tarzı Google

İktisatçının çevremizdeki günlük olaylara bakışında kullandığı ilkeleri ve bu konuda düşülen hataları açıklayabilmek İnceleme gereği duydukları konular farklı olmasına karşın iktisatçıların sorunlara yaklaşımı belirli ilkelere dayanan ortak bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma iktisadi düşünme tarzı adını vermekteyiz. Sözü edilen bu ilkelerden ilki tercihlerin kıtlık koşullarında yapılmasıdır. Diğer ilke karar alıcıların davranış biçimleri ve tercihlerin yapılma sürecine […]

İktisadi Modellerde Kullanılan İki Değişkenli Grafikler Google

Bu kitapta ve okuyacağınız diğer iktisat kitaplarında göreceğiniz gibi, iktisatta kullanılan grafiklerin mutlaka gerçek yaşamdan elde edilen verilere dayanması gerekmez. Aksine kullanılan grafikler, herhangi bir iktisadi modeldeki iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek amacıyla çizilirler. Bu amaçla oluşturulan grafikler değişkenler arasında ya pozitif veya negatif ilişkiler, ya ilişki söz konusu olmamakta ya da ilişki ya […]