Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Azgelişmişliğin Ölçülmesi ve Uluslararası Karşılaştırma Google

Bir ülkenin gelişme sürecindeki yerini bilmesi, gerçek ekonomik durumun saptanması birçok yönden önemlidir. Gerek öbür ekonomilerle, özellikle gelişmiş ekonomilerle olan ilişkiler gerekse ülke insanının kendi ekonomisinin durumunu bilmesi bakımından, azgelişmişliğin ölçümü zorunludur. Toplum, gelişmiş ülkelerin neden ve ne yolla geliştiklerini bilmek, dolayısıyla ekonomik sorunlarına çözüm aramak durumundadır. Farkına varılmamış bir sorunun çözümü de mümkün değildir. […]

Bir Bilim Olarak İktisat Tarihi Google

İktisat Tarihi Biliminin Doğuşu İktisat tarihi oldukça yeni bir bilim dalıdır. İktisat tarihinin bir bilim olarak ortaya çıkışı ile ilgili çok farklı tarihler ortaya atılmıştır. Önerilen tarihlerden birisi Adam Smith’in meşhur Milletlerin Serveti adlı kitabının yayın tarihi olan 1776 yılıdır. Bu düşüncenin dayanağı, Smith’in tarihi verileri geniş ölçüde kullanmış ve özellikle de üçüncü kitabını tamamıyla […]

Bütçe Google

Bütçenin tanımı, gerekliliği ve ailelerin bütçe yapmama nedenlerini açıklamak Bütçe; istek ve ihtiyaçların karşılanması konusunda giderlerin gelirlere göre planlanmasıdır. Gelecekteki harcamalara yön verecek planlamadır. Zaman zaman ekonomik planlama, kaynak yönetimi, para yönetimi kavramları da bütçe anlamında kullanılmaktadır. Bütçe devlete, özel ve resmi kurumlara, ailelere ve bireylere ilişkin olabilmektedir. Bütçe, ait olduğu birimin ekonomik gücünü gösteren […]

Devletin Başlıca Ekonomik Fonksiyonları Google

Devletin kaynak ayırımı, gelir dağılımı ve istikrar gibi başlıca ekonomik fonksiyonlarını açıklamak. Kamu ekonomisi literatürünün en ünlü isimlerinden Richard Musgrave’in (1910-. . . ) 1959’da yayınlanan Kamu Maliyesi Teorisi adlı kitabında yaptığı üçlü ayırım bugüne kadar gelmiştir. Musgrave’e göre devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları üç grupta toplanabilir: a) Kaynak Ayırımı, b) Gelir Dağılımı, c) […]

Eğimin Tanımı ve Hesaplanması Google

Şimdiye kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı gibi, grafikler ya doğru biçiminde ya da eğri şeklinde olmaktadır. Grafikte gösterilen bu eğri ya da doğruların en önemli özelliği eğimleridir. İster doğru, isterse eğri olsun, eğim bize ilişkinin yapısı hakkında önemli niceliksel bilgi verir. Eğim, değişkenlerin birindeki bir birimlik değişmeye karşılık, diğer değişkenin ne kadar değişeceğini gösterir. Eğim, dikey […]

Ek: İktisatta Grafiklerin Kullanımı Google

Bu kitapta ve daha sonraki sınıflarda okuyacağınız iktisat kitaplarında yer alan iktisat teorilerini rahatlıkla anlayıp, öğrenebilmeniz için en önemli önkoşullardan birisi, grafiklerin nasıl oluşturulduklarının bilinmesi ve yorumlanmasıdır. Ayrıca birçoğunuz, gelecekte de, belki de sıklıkla grafiklerle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Çünkü grafikler sadece ders kitaplarında değil, gazetelerde yer almakta; doktorlar hastalarındaki gelişmeyi bu grafikler sayesinde izleyebilmektedir. TC […]

Ekonomik Kararlar Google

Ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek Kararlar ilgi odaklarına göre gruplanır. Bunlar sosyal kararlar, ekonomik kararlar, teknik kararlar, yasal kararlar ve politik kararlardır. Bütün alanlarda verilen kararlarda dolaylı bir şekilde diğer karar alanlarından etkileşim olmaktadır. Aile ekonomisinin temel kararları ekonomik kararlardır. Ekonomik kararların alınmasında kaynakları en verimli biçimde kullanarak, en az kaynak ile […]

Ekonomik Planlamada Kriterler Google

Ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklamak Birey ya da ailenin ekonomik faaliyetleri yaşam boyu devam etmektedir. Ekonomik planlama, bütçe; ekonomik amaçlara ulaşmak için planlar geliştirme ve uygulama sürecidir. Ailenin ekonomik faaliyetlerinin planlanmasında aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; • Kısa ve uzun dönemli amaçlar • Kaynağın analizi • Kredi ile tüketim yöntemi • Gelir […]

Erken Ortaçağ Google

İstilalar ve Feodal Örgütlenme Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışıyla Avrupa yaklaşık yarım binyıl sürecek bir siyasi kargaşa dönemine girdi. Bu dönemde Avrupa çeşitli güçlerin istilasına uğradı. Önce Roma’yı yıkan ve daha sonra Avrupa’yı hallaç pamuğu gibi atan Cermen aşiretlerinin uzun ve tahripkar istilaları yaşandı. Daha sonra Müslümanlar fetihleriyle Avrupa’yı sarstılar. Dönemin sonlarına doğru ise Macarlar ve […]

Erken Ortaçağ’da Avrupa – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Avrupa’nın doğal koşulları iktisat tarihçilerini daima ilgilendirmiştir. Coğrafyasının ulaşılabilirliği, kara, deniz ve nehir ulaşımının elverişliliği, taşıma maliyetlerinin düşüklüğüne yol açmaktadır. Öte yandan, nemli ikliminin sulamayı fazla gerektirmemesi ve verimli topraklar tarımsal üretimde bolluk demektir. Buna ilaveten enerji kaynakları ve demir gibi temel sanayi hammaddesinin bol olması yine Avrupa’ya […]