Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Ailenin Ekonomik Yapısını Etkileyen Yasalar Google

 Bu yazının yayın tarihi itibariyle kanunun (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) güncel hali 6502 sayılı kanuna buradan ulaşabilirsiniz. Ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek Ailenin ekonomik yapısını etkileyen birçok yasa bulunmaktadır. Aslında aile toplumun temel yapı taşıdır. Dolayısı ile toplumda bulunan yasaların tamamı aileyi bir yönü ile mutlaka etkiler. Öte yandan her […]

Ailenin Tüketim Alanları ve Vergiler Google

Ailenin tüketim alanlarını göstermek Aileler ekonomik planlamalarda var olan kaynaklarını önce temel tüketime ayırmaktadırlar. Bunlar beslenme, barınma ve giyinmeye ilişkin tüketimlerdir. Aile ekonomisinde zorunlu tüketim kapsamında eğitim, vergiler, sağlık ve büyük kentlerde ulaşım da yer almaktadır. Temel tüketim faaliyetlerini temel düzeyde karşılayabildi aileler temel tüketim alanlarına daha fazla harcama yapabilmektedirler. Ailenin yaşam düzeyini yükselten bu […]

Ailenin Yaşam Dönemleri Ve Kaynaklar Google

Ailenin yaşam dönemlerinin ekonomik, boyutunun farkını açıklayabilmek Ailenin ihtiyaç ve istekleri bireylerin yaş ve cinsiyet kombinasyonlarına göre farklılık göstermektedir. Ailenin yaşam dönemleri istek ve ihtiyaçlar üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Aile bireyleri ekonomik kararlarında bağımsız hareket etmemektedirler. O nedenle ailenin yaşam dönemleri aile kaynaklarının kullanım alanlarında farklılık yaratmaktadır. Bir ailenin yaşam dönemleri birçok aşamayı, kritik […]

Alternatif İktisadi Sistemler Google

Ne, nasıl, kimin için üretilecektir şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için geliştirilen karar mekanizmalarını açıklayabilmek. Üretim imkanları eğrisi kıtlık ve tercih sorununu basit bir şekilde açıklamakla birlikte, her ekonominin yanıtlamaya çalıştığı temel soruları da tartışmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; neler üretilecek, nasıl üretilecek ve kimler için üretilecek ya da nasıl […]

Arz ve Arz Miktarı Google

Arz ve arz eğrisi kavramları ile arzı belirleyen faktörleri açıklayabilmek Temel ekonomik eşitliğimizin bir yanında talep yer alırken, diğer yanında firmaların piyasaya arz etmeye hazır oldukları mal ve hizmetler yani arz yer almaktadır. Herhangi bir mal veya hizmetin arzı, diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal […]

Arz ve Talep – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Talep tablosunu grafiğe aktarabilmek için, örneğin fiyat ekseninde 10 TL’lik fiyat düzeyinde çizeceğimiz izdüşüm ile bu fiyat düzeyinde satın alınmak istenen 3 bin adetlik miktar düzeyinden çizeceğimiz izdüşümün kesişme noktasını a ile işaretleyelim. Talep tablosunda yer alan diğer fiyat-miktar ikilileri için de aynı işlemi yaparak b-c-d-e noktalarını belirleyebiliriz. […]

Arz ve Talep – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Uygulanan Kavramlar: Arz, talep, denge, denge fiyatı. Ünite boyunca ele aldığımız örnek olayları dikkatlice cevaplandırmaya çalıştıysanız artık hisse senedi piyasalarında fiyatın nasıl belirlendiğini rahatlıkla açıklama gücüne sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Doğal olarak, gerçek piyasalarda fiyatın belirlenmesi bizim örnek olaylarda açıklamaya çalıştığımız kadar basit bir mekanizma ile çalışmayabiliyor, ancak denge fiyatının belirlenmesine ilişkin mekanizmanın özü […]

Avrupa Medeniyetinin Coğrafi ve Sosyal Çevresi Google

Avrupa’nın Coğrafi Özellikleri Avrupa toprakları önemli coğrafi farklılıklar gösteriyordu. Kuzeye doğru Pireneler’den başlayıp Atlantik ve Baltık Denizi kıyıları boyunca Rusya’ya kadar uzanan bölgesi ovalarla kaplıydı. Ovalık olan bu kısımdan içeriye doğru kuzey ile güneydeki Akdeniz toprakları arasında sınır teşkil eden bir dizi dağ ve tepe silsilesi bulunuyordu. Kuzey Avrupa ile Akdeniz Avrupa’sı arasındaki bu sınır […]

Avrupa’da Siyasi İstikrarın Sağlanması Google

Daha önce gördüğümüz gibi 10. yüzyıl Avrupa’sı fakir ve iptidaî bir Avrupa idi. Sayısız kırsal birimlerden meydana geliyordu. Bu birimler büyük ölçüde kendi kendine yeterli malikanelerdi. Kendi kendine yeterlilik, kısmen ticaretin azalmasının bir sonucu ve aynı zamanda daha büyük ölçüde de onun sebebiydi. Toplum dış dünyaya karşı korku, şüphe ve çekinme duygusu doluydu. Halk manastırlarda […]

Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri Google

Azgelişmiş ülkeler kavramının -üzerinde herkesin anlaşacağı- açık bir biçimde tanımlanmasında karşılaşılan zorlukları ele almıştık. Ancak bu durum, adı geçen ülkelerin, farklı ölçülerle de olsa ortak sayılabilecek bir dizi özelliklerini bulmamıza engel değildir. Bu özelliklerden kimi kantitatif olarak ölçülebilirken, kimilerini ancak bu konulardaki genel gözlemlere dayandırabiliriz. Bu başlıkta azgelişmiş ülkelerin özellikleri birbirini izleyen iki başlık altında […]