Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Toplumun Sosyal Yapısı Google

Toplumun sosyal yapısını açıklayabilmek Toplumun bireylerden oluştuğu Toplum Tanımı bölümünde belirtilmiş idi. Birey toplum içerisinde yaşar, toplumla bütünleşir. Ancak birey kendi doğası gereği bir yandan toplumla bütünleşirken bir yandan da kendi benliğini korur. Kendi özgürlüğünden öz benliğinden, özgüveninden ve nihayet kişiliğinden vazgeçmek istemez. Öte yandan toplumda bir bütün olarak kendi öz kişiliğini oluşturur. Burada toplumun […]

Toplumun Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Politik Değerlerinin Etkileşimi Google

Toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik değerlerinin etkileşimini açıklayabilmek Toplum canlı bir birimdir. Sürekli olarak değişmeler yeni oluşumlar içerisindedir. Buna bağlı olarak her an sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yapısında yeni oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu alanların herhangi birisinde meydana gelen bir oluşum diğerlerini de etkilemektedir. Böylece birbirlerinin sebebi veya sonucu olarak toplumu yönlendirmekte […]

Türkiye Verilerine Bakış Google

Türkiye’de devletin ekonomideki yerini belirlemek. Yukarıda açıklanan ölçülerin bir bölümünü kullanarak Türkiye ekonomisinin son dönemine bakmak yararlı olacaktır. Tablo 1. 2’de konsolide bütçede yer alan devlet harcamaları ile devlet gelirlerinin gelişimi gösterilmektedir. 1994-2001 döneminde gerek devlet harcamalarının, gerek devlet gelirinin GSMH’ya oranında önemli bir artış olmuştur. Ancak, harcamalardaki artış gelirdeki artıştan daha büyük olduğu için […]

Üretim İmkanları Eğrisi Google

Kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti kavramlarını bir araya getirerek ekonomide etkin üretim düzeyinin nasıl sağlanabileceğini açıklayabilmek (Üretim imkanları eğrisi) İktisadı tanımladığımız ve iktisadi düşünme tarzının temellerini ele aldığımız ilk ünitede ekonomik ilişkileri açıklamada ve anlaşılır biçime getirmede modellerin kullanıldığından söz etmiştik. Üretim imkânları sınırı, ekonominin en önemli kav ramlarından kıtlık, seçim (tercih) ve fırsat maliyeti […]

Yaşam Standardı Ve Düzeyi Google

Yaşam standardı ve düzeyi arasındaki farkın ne olduğunu ayırt etmek Yaşam standardı; mal ve hizmet talebinin ve bu mallara karşı geliştirilmiş, tutum ve alışkanlık değerlendirmeler bütününün bileşimidir. Yaşam standardı, aile ekonomisinde isteklerin karşılanmasındaki memnuniyet ya da refah standardıdır. Yaşamsal önem taşıyan hoşnutluklar, unsurlar toplamıdır. Yaşam standardı ailenin inançları, değer yargıları, istekleri, amaçları ve standartlarının yansıdığı […]

Yatırım Tanımı Ve Önemi Google

Yatırımın tanımını ve önemini açıklayabilmek Kişiler ya da kurumlar yaşamlarını devam ettirebilmek, mal ve hizmetlerden yararlanabilmek için gelir elde etmek zorundadırlar, bir kimsenin belirli bir dönemin başında ve sonunda aynı zenginlikte kalmak şartı ile o dönem içerisinde tüketebileceği mal ve hizmetlerin toplamı ekonomi biliminde gelir olarak tanımlanır. Bu tanıma göre kişi gelirinden bir kısmını tüketmez […]

Yatırım Türünü Belirlemede Rol Oynayan Etkenler Google

Yatırım türünü belirlemede rol oynayan etmenler hakkında bilgi sahibi olmak Yukarıda anlatılan tasarrufu değerlendirme şekillerinden birisini öbürüne tercih etmek ya da herhangi birisini önermek mümkün değildir. Ekonomik koşullara, günün şartlarına göre aile kendisi için en uygun olan şekli seçmek zorundadır. Bunu yaparken yatırımı seçmesinde kendisini yönlendirecek etkenleri de göz önünde tutması gereklidir. Ailelerin yapacakları yatırımın […]