Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Temel İktisadi Kavramlar Google

Günlük yaşamda farklı anlamlarda kullandığımız kavramlara iktisatçıların verdikleri anlamları açıklayabilmek Ekonomik Birimler İktisatçılar, ekonomik birimleri üç gruba ayırırlar. Bunlar hanehalkı, firmalar ve devlettir. Her ekonomik birim, insanın yaşamdaki rolünden çok, insanın ekonomik fonksiyonlarını tanımlar. Bu nedenle, bir insan gün boyunca, bu ekonomik fonksiyonların birden fazlasını gerçekleştirebilir. Hanehalkı, aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar […]

Tercih ve Fayda Google

Tüketicilerin rasyonel davranarak en yüksek fayda düzeyini sağlayan tercihleri nasıl yapacaklarını açıklayabilmek Etkin işleyen bir ekonomide üretim imkanları eğrisi üzerinde nerede olunacağı toplumun tercihine göre belirlenir. İnsanların tercihleri ise, mallardan ne kadar hoşlandıkları ile ilgilidir. Bir kez tercihler belirlendikten sonra, ekonomide hangi mal ve hizmetin ne kadar üretileceği, dolayısıyla ne kadar tüketileceği de belirlenmiş olur. […]

Toplum Tanımı Google

Toplum kavramım açıklayabilmek Buraya kadar anlatılanlardan bir sosyal olayın olabilmesi için en az iki kişi arasında anlamlı bir ilişkinin olması gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu bu anlamlı ilişkinin, mümkün mertebe, devamlı olması belirli standartlara göre sürdürülmesi ve tekrarlanması gibi özelliklere sahip olduğu durumda bu olay sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ilişkiler sosyolojinin en yaygın araştırması konularındandır. […]

Toplum Ve Ailenin Refah Göstergeleri Google

Hane halkı geliri dikkate alınarak toplumun ve ailenin refah göstergelerini açıklamak Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmış idi. Refah olarak kabul edilen düzey, birey ve bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından kabul edilmiş sosyal teoriye bağlı olmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları, içinde yaşadığı topluma göre farklılaşmaktadır. Toplumda ailede, bireyde ihtiyaç kabul edilen tüketimin […]

Toplum Yönetimi Politikalarının Ailenin Ekonomik Yapısına Etkisi Google

Toplum yönetimi politikalarının ailenin ekonomik yapısına etkisini belirleyebilmek Yönetim sürekli olarak insanların dikkatini üzerinde toplamış bir kavramdır. Tarihi süreç içerisinde, yönetimin öncelikle aile içerisinde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Çünkü aile içerisinde ortak yaşama zorunluluğu işbirliği yapmayı gündeme getirmiştir. Daha sonra kabilelerin oluşması ile kabile yönetimi giderek devlet yönetimi gündeme gelmiştir. Yönetim günümüzde başlı başına bir […]

Toplumun Bileşimi Olarak Aile Google

Toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek Bir toplumun koymuş olduğu kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ilk sosyal kurum ailedir. Aile bir toplumun en önemli sosyal kurumudur. Aile toplumda birçok fonksiyonu üstlenmiştir. Aile bu fonksiyonları yerine getirirken bir yandan topluma hizmet eder. Öte yandan aile bireylerine mutluluk verir. Bir başka anlatımla aile bireylerine mutluluk vererek […]

Toplumun Demografik Yapısı Google

Toplumun demografik yapısını açıklayabilmek Bir toplum bireylerden oluştuğuna göre toplumun öncelikle demografik yapısını irdelemek bundan sonraki konuları kolaylıkla anlayabilmek açısından yararlı olacaktır. Genel olarak nüfusa ilişkin tüm bilgiler demografi kavramı altında incelenmektedir. Nüfus insanlığın var oluşundan itibaren hemen her zaman bütün toplumlarda daima güncelliğini korumuş olan bir olgudur. Bütün toplumlar nüfus ile ilgilenmiştir. Toplumu oluşturan […]

Toplumun Ekonomik Yapısı Google

Bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek Bireyler yaşantılarını devam ettirebilmek için başta beslenme, barınma ve giyinme olmak üzere bazı ihtiyaçlarını gidermek zorundadırlar. Bireyler söz konusu bu ihtiyaçlarını giderirken kendileri için en uygun olanı tercih etmek yolunu seçerler. Yani bir başka anlatımla seçenekler arasından en az gayret, çaba ve enerji harcaması ile en fazla tatmine ulaşacaktan çözüme […]

Toplumun Genel Yapısının Şekillenmesinde Rol Oynayan Etmenler Google

Toplumun genel yapısının şekillenmesinde rol oynayan etmenleri sıralayabilmek Gelişmiş ekonomiler tarım toplumu, sanayi toplumu aşamasına gelmişlerdir. Purot daha 1978’de Amerika Birleşik Devletlerinin bir bilgi toplumu olduğunu belirtmiştir. Purot’a göre 1967’de Amerika Birleşik Devletleri’nin sosyal hasılanın %35’i bilgi iletişim mal ve hizmetlerinin üretim işleme ve dağıtımından kaynaklanmaktaydı. 1970 de çalışanların yaklaşık yarısı bilgi işçisi idi. Bunlar […]

Toplumun Kültürel Yapısı Google

Toplumun kültürel yapısını, kültürün nasıl şekillendiğini açıklayabilmek Sosyal bilimcilerin üzerinde en çok durduktan kavramların başında kültür gelmektedir. Çok sayıda bilim adamı, çok değişik bakış açıları ile yüzlerce kültür tanımı yapmışlardır. Söz konusu bu tanımların her biri kültürü değişik bir açıdan anlatmaktadır. Burada bu tanımlar arasında en çok kabul gören ve kültürü bütün yönleriyle anlatan en […]