Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Paranın Aile Ekonomisindeki Rolü Google

Paranın aile ekonomisindeki rollerini sıralayabilmek Sanayileşme ile birlikte aile yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Artık aileler tarım toplumundaki aileler gibi her şeyini kendisi üreten, kendi kendine yeten aileler değil, buna karşılık çalışabilir tüm işgücünü dışarıya sanayinin hizmetine veren emeğinin karşılığında bir ücret elde eden ve elde ettiği ücret ile de yaşamını devam ettirecek her türlü […]

Paranın Değerinde Meydana Gelen Değişmeler Google

Paranın değerinde meydana gelen değişmeleri ve bunun aile ekonomisine etkilerini saptayabilmek Bilindiği gibi herhangi bir malın değeri para ile ifade edilmektedir. Malların fiyatları karşılaştırılarak bu malların değerleri hakkında yargılara varılır. Örneğin bir gram altınla bir gram bakırın fiyatları karşılaştırılarak altının daha değerli olduğu sonucuna varılır. Yani para dünya üzerinde bulunan her türlü mal ve hizmetin […]

Paranın Doğuşu Ve Gelişimi Google

Paranın ortaya çıkışını ve gelişimini açıklayabilmek İnsanların mal değiş tokuşunda ne zaman parayı kullanmaya başladıkları kesin olarak bilinmemektedir. Paranın kullanımını en ilkel toplumlara ve çok eski tarihlere kadar götürenler bulunmaktadır. Bu durum gerçek olsa bile bütün toplumların aynı nesneyi para olarak kullanmadıkları açıktır. Tarihin en eski çağlarında, tuz, tütün, çay, deniz hayvanları kabukları gibi nesneler […]

Paranın Tanımı Ve Fonksiyonu Google

Paranın tanımını yapabilmek ve günlük yaşamdaki fonksiyonlarını sıralayabilmek. Paranın birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların her biri parayı değişik bir açıdan ele almaktadırlar. Bu durum ekonomistlerin paraya bakış açılarının değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Sözgelimi tarihte merkantilistler paraya çok büyük önem vermişlerdir. Buna karşılık klasik ekonomistler parayı önemsiz saymışlardır. Bu durum doğal olarak paranın tanımına da yansımıştır. Bazı […]

Piyasa Dengesi Google

Piyasa dengesi kavramını ve oluşumunu açıklayabilmek Şimdiye kadar ekonomide fiyat mekanizmasının iki tarafında yer alan arz ve talep konularını ayrı ayrı inceledik. Şimdi ise iki tarafı birlikte ele alarak açıklamalarımıza devam edeceğiz. Bilindiği üzere talep eğrisi tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarlarını göstermektedir. Arz eğrisi ise, farklı fiyat düzeylerinde […]

Piyasa Dengesindeki Değişmeler Google

Piyasa dengesindeki değişiklikleri açıklayabilmek Daha önce arz ve talebi kaydıran unsurları açıklamıştık. Şimdi ise, devlet müdahalesinin olmadığı ve serbest bir piyasada arz ve talep kanunları çerçevesinde bir ekonomide arz ve talebi kaydıran unsurların denge üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışalım. Talepteki Kaymalar Herhangi bir piyasada talebi artıran bir gelişme olduğunda talep eğrisi sağa kayacaktır, dolayısıyla denge miktarı […]

Pozitif – Normatif Yaklaşım Google

Devletin ekonomik görevlerinin belirlenmesinde pozitif ve normatif yaklaşımın anlamını açıklamak. Gerçek yaşamda devletin hangi rolü nasıl oynayacağı sorusu yanıtlanırken iki yaklaşım içiçe geçer. Bunlar pozitif ve normatif yaklaşımdır. Pozitif yaklaşım esas olarak neden-sonuç ilişkisini inceler, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır. Örneğin, enflasyonun hangi etkenlere bağlı olarak artıp azaldığını ya da gelir dağılımının hangi […]

Roma İmparatorluğu’nun Ekonomisi Google

Roma İmparatorluğu’nun çekirdeğini oluşturan Roma şehir devleti başlangıcında aristokratik bir karakter arz ediyordu. Roma toplumu, başında bir kral ve yönetimi elinde bulunduran askeri patrici zümresi ile küçük toprak sahipleri, kiracı çiftçiler, esnaf ve tüccarın meydana getirdiği pleb sınıfından meydana gelmekteydi. Roma şehir devleti önce diğer İtalyan şehirlerini egemenliği altına aldı. En büyük siyasi rakibi Kartaca’yı […]

Talep ve Talep Miktarı Google

Talep ve talep eğrisi kavramları ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek Tüketiciler mal ve hizmet piyasasında satın alıcılar tarafında yer alırlar ve sınırlı gelirleriyle her bir maldan ne kadar alacaklarına karar verirler. Karar almada her bir malın fiyatının yanında, tüketicinin geliri, ilişkili malların fiyatları, bekleyişler, zevk ve tercihler gibi faktörler de önemli yer tutar. Ancak herhangi […]

Tarım İnkılabı ve Sonuçları Google

İki Ekonomik İnkılap İnsanlığın ekonomik tarihi, toplumların ekonomik performansını temelden değiştiren ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi mümkün kılan iki köklü değişim çerçevesinde yazılabilir. Bu iki değişimden ilki M. Ö. 8. bin yılda ortaya çıkan ve daha önce avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insan gruplarını çiftçi ve çoban toplumlarına dönüştüren tarım inkılabı; ikincisi ise 18. yüzyılda başlayan […]