Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Ortaçağ Avrupa’sında Tarım Google

Tarımsal Genişleme Şehirlerin gelişmesi ve onunla birlikte yeni bir sosyo-kültürel çevrenin doğuşu, yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, tasarrufların harekete geçirilmesi ve ekonominin daha çok paraya dayalı hale gelmesi ekonomik bir genişlemeyi destekleyen değişmelerdi. Ancak 10. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasındaki gelişmeleri diğer önemli bir faktörü dikkate almadan açıklayamayız. Bu faktör tarımda görülen üretim artışıydı. Bin yıllarından […]

Ortaçağ Avrupa’sında Teknolojik Yenilikleri Google

Bir dizi şaşırtıcı yeniliği takiben M. Ö. 2500 yılları civarında Batı dünyasında teknolojik ilerleme sona erdi. Daha sonraki 3 000 yıl boyunca çok az gelişme oldu. Ortaçağ’la birlikte Batı dünyası, teknik yeniliklerin hızla birbirini izlediği ve özellikle de teknolojinin mekanik yönünün ağırlık kazandığı bir döneme girdi. Bin yıllık Ortaçağ, Avrupa’nın 1500’lerden sonra dünyanın geri kalan […]

Ortaçağ Avrupa’sında Ticaretin Büyümesi ve Çeşitlenmesi Google

Avrupa’da ticaret daima varolmuştu. 9. ve 10. yüzyılın istila ortamında daralmış, lüks ve dinî karakterli mallarla sınırlı hale gelmiş; ancak, yine de devam etmişti. Krallıklar uzaktan gelen yüksek değerli malları, otoritelerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlardı. Ayrıca, Batı Avrupa malikanesi hiçbir zaman kendi kendine yeterli değildi. Demir, tuz ve değirmen taşları dışarıdan temin edilmesi gereken […]

Ortaçağ Avrupası: İleri Ortaçağ – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Ortaçağ’ın ileri dönemlerinde (1000-1300) Batı dünyasının gösterdiği bu yüksek dinamizmin açıklanması, tarihin önemli bir problemini teşkil etmiştir. Henri Pirenne tarafından geliştirilen bir açıklamaya göre, Avrupa’nın gösterdiği genişleme dış faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bir grup tarihçi ise Pirenne’in bu tezini reddederek açıklamalarını Avrupa toplumunun iç bünyesinden doğan faktörlere dayandırmışlardır. […]

Ortaçağ Avrupası: İleri Ortaçağ – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “14. yüzyılda İtalya’da , Giovanni di Dondi’nin kendi tasarladığı hayli gelişmiş saatin yapmasına değin, bir olasılıkla, en gelişmiş göksel saat, Su Sung’un 11, yüzyılda Çin’de yapmış olduğu saatti. Söz konusu saatlerin her ikisi de gerek kendi dönemleri, gerekse daha sonraki yüzyıllar boyunca yeryüzündeki en gelişmiş makineler olarak kalmışlardı. Ne var ki devletçe getirilen […]

Para Arzı Google

Para arzını tanımlayabilmek Bir ülkedeki mevcut her türlü paranın miktarına para arzı denir. Buna göre bir ülkenin para stoku ya da tedavül hacmi o ülkenin para arzını oluşturur. Para arzının ve bu arzdaki değişmelerin bilinmesi bir ülkenin ekonomisinin yönetimi bakımından son derece önemli, ancak o oranda zordur. Çünkü para ile para olmayan şeyler arasındaki sınırı […]

Para Hacmi Google

Para hacminin ne olduğunu ve bir ülkenin ödeme araçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilmek Bir ülkede tedavül eden ödeme araçlarının tamamı o ülkenin para hacmini oluşturur. O ülkenin toplam para hacmi belirli bir zamanki faaliyetlerini finanse eder. Para hacmi kişilerin, özel işletmelerin ve kamu idarelerinin toplam ödeme araçlarını içerir. Bir ülkenin ödeme araçları: 1. Esas paradan 2. […]

Para Politikası Google

Para politikasının etkilerini açıklayabilmek Günümüzde para ekonomik faaliyetleri yönlendiren unsurların en önemlilerinden bir tanesidir. Para miktarındaki değişmeler fiyatlar, gelir, üretim ve faiz oranları üzerinde etkili olur. Bu nedenle para miktarı ile oynayarak söz konusu ekonomik büyüklükler üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Para miktarı üzerinde istenerek yapılacak oynamaların tamamı para politikası kavramı ile açıklanır. Para […]

Para Sistemleri Google

Tarihsel süreç içerisinde para sistemlerinin gelişimini açıklayabilmek İlk paranın ne zaman nerede ve nasıl ortaya çıktığın da ilişkin elimizde kesin kanıt bulunmamaktadır. Ancak ilk paralar ile bugünkü paralar arasında nitelik ve fonksiyon bakımlarından büyük farkların bulunduğu bir gerçektir. Paranın tarihsel süreç içerisinde gelişmesinin rasyonel bir yol izlediği genel kabul görmektedir. Buna göre paranın tarihsel süreç […]

Para Talebi Google

Bir ekonomide para talebinin önemini ve nelere bağlı olduğunu açıklayabilmek Paranın başlıca fonksiyonlarını bir önceki bölümde belirtmiştik. Öte yandan para bir değişim aracı olarak, herkes tarafından kabul edildiği için elde tutulmaktadır. Yine para, değerini yapıldığı madenden değil, halk arasındaki bir güvenden almaktadır. Söz konusu bu özellikleri nedeni ile para bugün ile gelecek arasında bir bağdır. […]