Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Karar Vermenin Tanımı Ve Fonksiyonu Google

Karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek Karar verme çeşitli amaçlar, bunlara ulaşılacak yollar, araçlar ve olanaklar arasından seçim ve tercih yapma süreçlerinin toplamı, duygusal ve zihinsel bir faaliyet bir problem çizme işlemidir. Karar verme varolan seçenekler arasında en uygun hareket biçiminin seçilmesidir. Herhangi bir aktivitede ne yapılacağı, kimin yapacağı, ne ile yapacağı, ne zaman, […]

Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler Google

Karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek Bazı faktörler dolaylı veya dolaysız karar vermeyi etkilerler. Karar veren bireyler bu faktörün farkında olmayabilir. Birbiriyle yakından ilgili olan bu üç faktör karar vermeye motivasyonu sağlarlar. Karar vermeyi etkileyen faktörler; • Değer yargıları • Amaçlar • Standartlardır. Değer Yargıları Bireylerin ilgi ve istekleri değerleri oluşturur. Zamanla kökleşen […]

Kaynak Yönetimine Aile Yapısının Etkisi Google

Ülkemizde var olan aile yapılarını açıklamak ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek Toplumun en küçük örgütleri olan ailelerde kaynakların yönetimi ailelerin yapısına göre değişiklik göstermektedir. Tarihi gelişim içinde ailede değişik örgüt modelleri görülmüştür. Bugün ise coğrafi bölgelerdeki aileler arasında olduğu gibi kırsal ve şehirsel bölgelerdeki aileler arasında da yapısal farklılıklar vardır. Tarihi gelişim […]

Kaynakların Tanımı Ve Sınıflandırılması Google

Ailenin elinde bulunan kaynak türlerini açıklayabilmek Aile ekonomisinde kaynaklar, aile amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan ekonomik değerlerdir. Bir amaca ulaşmada çeşitli kaynaklar gerekmektedir. Kaynaklar aile ekonomisinde problemlerin çözümünde kullanılır ve amaca ulaşmayı sağlarlar. Kaynak kullanımında tatmin düzeyini alternatif kaynakların iyi saptanması, doğru belirlenmiş amaçlara kanalize edilmesi ve kaynakların doğru yönetimi belirlemektedir. Aile ekonomisinde amaçlara ulaşmayı sağlayan değerler […]

Keynesyen Yaklaşım: Maliye Politikasının Doğuşu Google

Keynesyen yaklaşımda maliye politikası niçin önemlidir? Gerçekten gerek Keynes, gerekse taraftarları çağdaş maliye kuramının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu şekilde yalnızca maliye kuramı ve maliye politikası anlayışı değil, aynı zamanda devletin ekonomik hayat üzerinde oynayabileceği role ilişkin düşüncelerde değişmiştir. Keynesyen ekonomik yaklaşım, maliye politikası önlemlerinin nasıl etkili bir araç olduğunu göstermekle kalmamış, devletin ekonomik hayata […]

Kıtlık ve Tercih Google

Kıtlık olgusunun neden olduğu tercih yapma zorunluluğunu ve bunun ekonomik birimlere yüklediği maliyeti açıklayabilmek Mevcut kaynakların isteklerimizi aşması sonucu var olan kıtlık ekonomi biliminin ortaya çıkış nedenidir. Çünkü ekonomi bilimi, kaynakların kıt olması nedeniyle insanların yaptıkları tercih ve bu tercihler sonucunda insanlar arasındaki ekonomik etkileşimleri inceler. Kaynaklar, mal ve hizmet üretiminde kullanılan doğa ya da […]

Kıtlık, Tercih ve Fayda – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bu tartışmada mühendis önemli bir yanılgıya düşmekte ve ihtiyaç-istek sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanmaktadır. İstekler ihtiyaçlarla aynı şey değildir. İktisatçılara göre ihtiyaç kavramı objektif olarak tanımlanamaz. Örneğin, bir kişi “yeni bir giysiye ihtiyacım var” dediğinde bunun gelişigüzel bir dilek mi, şık görünmek amacıyla ortaya çıkan bir istek mi, […]

Kıtlık, Tercih ve Fayda – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Bu amaçla kullanabileceğimiz kavram azalan marjinal fayda ilkesidir. Azalan marjinal fayda ilkesi tüketicilerin yapacakları her türlü tercihte geçerlidir. Burada cevaplandırılması gereken soru azalan marjinal fayda ilkesinin gelir için de geçerli olup olmadığıdır. Nasıl ki bir malın artan miktarlarını tükettiğimiz zaman marjinal fayda azalıyorsa, acaba daha fazla gelir elde ettikçe gelirin marjinal faydası da […]

Klasik Yaklaşım ve Maliye Politikası Google

Klasiklere göre maliye politikasına gerek var mıdır? Bilindiği gibi, bütün piyasalarda tam rekabet koşullarının geçerli olması, her arzın kendi talebini yaratması, ücret, faiz ve fiyatların esnek olması ve miktar kuramının geçerliliği gibi temel varsayımlar üzerine kurulu olan klasik kuram, bu varsayımlara dayalı olarak, ekonomi politikası yönünden bazı önemli sonuçlara varmıştır. Klasik kurama göre, bu sonuçlardan […]

Makroekonomik Sorunlara Yeni Mikro Yaklaşımlar Google

Para ve maliye politikalarının ekonomik faaliyet üzerindeki nispi etkileri konusunda yeni klasik, yeni Keynesyen ve post Keynesyen yaklaşımların görüşleri nelerdir? 1970’lerin ekonomik verileri ve ekonomik alandaki birtakım gelişmeler para ve maliye politikaları ile ilgili birtakım sınırlamaların mevcut olduğunu göstermiştir. Örneğin,uygulanan makro politikalar, enflasyonist etkiler sürmesine karşın işsizlik oranını, sürekli olarak, uzun dönem doğal işsizlik düzeyinin […]