Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Maliye Politikası

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4177 – Maliye Politikası Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar Google

Günümüzde, ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun, enflasyonun hızlanması ve enflasyon ile birlikte işsizliğin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle son yıllarda ülkeler ekonomik istikrarsızlık ile mücadeleyi ön plana almışlar ve örneğin, enflasyonu ve stagflasyonu önlemede etkin bir araç olarak hangi politikanın, para politikasının mı yoksa maliye politikasının mı kullanılması gerektiği üzerinde tartışmalar başlatmışlardır. Gerçekten, devletin […]

Keynesyen Yaklaşım: Maliye Politikasının Doğuşu Google

Keynesyen yaklaşımda maliye politikası niçin önemlidir? Gerçekten gerek Keynes, gerekse taraftarları çağdaş maliye kuramının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu şekilde yalnızca maliye kuramı ve maliye politikası anlayışı değil, aynı zamanda devletin ekonomik hayat üzerinde oynayabileceği role ilişkin düşüncelerde değişmiştir. Keynesyen ekonomik yaklaşım, maliye politikası önlemlerinin nasıl etkili bir araç olduğunu göstermekle kalmamış, devletin ekonomik hayata […]

Klasik Yaklaşım ve Maliye Politikası Google

Klasiklere göre maliye politikasına gerek var mıdır? Bilindiği gibi, bütün piyasalarda tam rekabet koşullarının geçerli olması, her arzın kendi talebini yaratması, ücret, faiz ve fiyatların esnek olması ve miktar kuramının geçerliliği gibi temel varsayımlar üzerine kurulu olan klasik kuram, bu varsayımlara dayalı olarak, ekonomi politikası yönünden bazı önemli sonuçlara varmıştır. Klasik kurama göre, bu sonuçlardan […]

Makroekonomik Sorunlara Yeni Mikro Yaklaşımlar Google

Para ve maliye politikalarının ekonomik faaliyet üzerindeki nispi etkileri konusunda yeni klasik, yeni Keynesyen ve post Keynesyen yaklaşımların görüşleri nelerdir? 1970’lerin ekonomik verileri ve ekonomik alandaki birtakım gelişmeler para ve maliye politikaları ile ilgili birtakım sınırlamaların mevcut olduğunu göstermiştir. Örneğin,uygulanan makro politikalar, enflasyonist etkiler sürmesine karşın işsizlik oranını, sürekli olarak, uzun dönem doğal işsizlik düzeyinin […]

Maliye Politikasının Etkinliği Google

Maliye politikası tek başına yeterli midir? Bir ekonomide, maliye, politikasının ekonomik faaliyet düzeyini etkilemede kullanılabileceği veya kullanılması gerektiği fikri oldukça yeni bir kavramdır. Bu alanda, daha önceki çalışmalarda da bu konuda bazı izlere rastlanılsa bile, ilk sistematik çalışma İngiliz ekonomist John M. Keynes’in 1936 yılında yayınlanan “Para, Faiz ve İstihdamın Genel Kuramı” isimli kitabıdır. Hemen […]

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası MAKROEKONOMİK KURAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Kaynak: Irwin B. TUCKER, Macroeconomics for Today, Second Edition, South-Western College Publishing, New York 1999, s. 384

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 1930’ların Cambridge Üniversitesi (1) Cambridge Üniversitesi dünyanın en eski ve en meşhur üniversitelerinden biridir. İngiltere’deki bir diğer eski ve meşhur üniversite olan Oxford’la her alanda ezeli bir rekabet içindedir. Bu rekabet bazen güzel işbirlikleri de doğurur. Her iki üniversitede de alanlarının dehaları çalışmıştır. Haksızlık yaptığımı bildiğim halde, ezeli rekabette Cambridge’in Oxford’dan biraz daha […]

Monetarist Yaklaşım: Para Çok Önemlidir Google

Monetaristlere göre maliye politikasının etkinliği kamu harcamalarının finansmanına bağlı olarak nasıl değişecektir (Monetarist yaklaşım)? Milton FRIEDMAN ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için http://cepa. newschool. edu/het/profiles/friedman. htm adresine bakınız. 1960 ve 1970’li yıllar süresince, özellikle ABD’de Milton Friedman’ın önderliğinde birçok ekonomist Keynesyen kuramı şiddetle eleştirmiş, onun yerine, serbest piyasa ekonomisinin işleyişine dayalı ve ekonomi politikası içinde […]