Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Kamu Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3159 – Kamu Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri Google

Bu ünitenin konusu, genel olarak, kamu ekonomisi kavramıdır. Kamu ekonomisi devletin, ekonomiye giderek daha fazla müdahale etmesi nedeniyle doğan sorunlara çözüm getirmeye yönelik çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu ekonomisinin görevi, ihtiyaçların karşılanmasında piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini gidermektir. Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının önem kazandığı son yıllarda kamu ekonomisi alanının küçülmesine yönelik girişimlere karşın, devletin […]

Devletin Başlıca Ekonomik Fonksiyonları Google

Devletin kaynak ayırımı, gelir dağılımı ve istikrar gibi başlıca ekonomik fonksiyonlarını açıklamak. Kamu ekonomisi literatürünün en ünlü isimlerinden Richard Musgrave’in (1910-. . . ) 1959’da yayınlanan Kamu Maliyesi Teorisi adlı kitabında yaptığı üçlü ayırım bugüne kadar gelmiştir. Musgrave’e göre devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları üç grupta toplanabilir: a) Kaynak Ayırımı, b) Gelir Dağılımı, c) […]

Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası PİYASA BAŞARISIZLIKLARI: AÇIKLAMALAR MI YOKSA MAZERETLER Mİ? Tarımsal fiyat destekleme programı, bir program için piyasa başarısızlığına başvurmanın mantıklı bir gerekçesinden çok mazeret oluşturduğu durumlara bir örnek oluşturmaktadır. Tarımda önemli piyasa başarısızlıkları söz konusudur. Fiyatlar ve üretim oldukça değişkendir. Çiftçiler belirgin bir biçimde kendilerini fiyat veya üretim dalgalanmalarına karşı koruyacak sigortaları satın alamamaktadırlar. Buna […]

Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülerek, Bakanlar Kurulu’na sevk edilen 2003 yılı bütçesi geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüze 50.9 artışla 148.3 katrilyon lira olarak belirlendi.

Kamu Ekonomisinin Kapsamı Google

Kamu ekonomisinin incelediği konuların neler olduğunu belirlemek. Herhangi bir gün, televizyonda haberleri izlediğinizde ya da gazetelerin haber sayfalarını okuduğunuzda, vergilere, devlet harcamalarına ya da devlet borçlarına ilişkin birkaç habere rastlamanız çok yüksek bir olasılıktır. Vergiler, devlet harcamaları, devlet borçları kamu ekonomisi bilim dalının temel inceleme konularıdır. Adından anlaşıldığı gibi, kamu ekonomisi, ekonominin bir alt dalıdır […]

Kamu Kesimi ve Büyüklüğünün Ölçülmesi Google

Devletin ekonomideki yerinin belirlenmesinde ne gibi ölçülerin kullanıldığını saptamak. Kamu ekonomisi araştırmalarında en çok ilgi çeken konulardan biri, kamu kesiminin büyüklüğünün ölçülmesidir. Bu konudaki araştırmalar kamu kesiminin büyüklüğünün ne gibi değişkenlere bağlı olarak belirlendiğini inceler, ülkelerarası karşılaştırmalara başvurur, zaman içindeki değişimlerin belirli bir trend oluşturup oluşturmadığını inceler. En çok başvurulan iki yöntem; – tek bir […]

Pozitif – Normatif Yaklaşım Google

Devletin ekonomik görevlerinin belirlenmesinde pozitif ve normatif yaklaşımın anlamını açıklamak. Gerçek yaşamda devletin hangi rolü nasıl oynayacağı sorusu yanıtlanırken iki yaklaşım içiçe geçer. Bunlar pozitif ve normatif yaklaşımdır. Pozitif yaklaşım esas olarak neden-sonuç ilişkisini inceler, bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır. Örneğin, enflasyonun hangi etkenlere bağlı olarak artıp azaldığını ya da gelir dağılımının hangi […]

Türkiye Verilerine Bakış Google

Türkiye’de devletin ekonomideki yerini belirlemek. Yukarıda açıklanan ölçülerin bir bölümünü kullanarak Türkiye ekonomisinin son dönemine bakmak yararlı olacaktır. Tablo 1. 2’de konsolide bütçede yer alan devlet harcamaları ile devlet gelirlerinin gelişimi gösterilmektedir. 1994-2001 döneminde gerek devlet harcamalarının, gerek devlet gelirinin GSMH’ya oranında önemli bir artış olmuştur. Ancak, harcamalardaki artış gelirdeki artıştan daha büyük olduğu için […]