Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İktisat Tarihi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4454 – İktisat Tarihi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İktisat Tarihine Giriş Google

Toplumlar geçmişte nasıl ve neden iktisadi büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşadılar? Bu toplumların refah düzeyi ne olmuştur? Büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşayan toplumlarda bireylerin yaşamı nasıl etkilenmiştir? İktisadi değişim sürecini nasıl açıklayabiliriz? İşte bu ve benzeri sorular iktisat tarihini ilgilendirmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Bir bilim olarak iktisat […]

02. İlkçağ Ekonomileri Google

Tarihin başlangıcındaki Sümer toplumundan, Ortaçağa kadar uzanan Roma İmparatorluğuna kadar geçen yaklaşık 3500 yıllık bir süre genel olarak İlkçağ olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak, bu toplumların bütün özellikleriyle birbirine benzemesi beklenemez. Bunlar arasında büyük farklar olabilir. Ancak, bütün bu eski çağ toplumlarının en belirgin ve ortak özelliği tarımsal karakterleridir. Marjinal prodüktivitesi çok düşük tarımsal nüfusun, tarımdışı […]

03. Erken Ortaçağ’da Avrupa Google

Ortaçağ Avrupa’sı en azından 13. yüzyıla kadar Akdeniz’in doğusuna göre az gelişmiş bir sosyal ve ekonomik yapıya sahipti. Esasen en azından neolitik çağlardan, M. S. 13. yüzyıl sonrasına kadar Kuzey Avrupa dünyanın doğusuna göre geri kalmış kabul edilebilir. 13. yüzyılın sonlarında Çin’e giden Venedikli gezgin ve tüccar Marco Polo Kubilay Han’ın hükümdarlığında Çin’de gördüğü zenginlik […]

04. Ortaçağ Avrupası: İleri Ortaçağ Google

Yaklaşık olarak M. S. 1000 tarihlerinden başlayarak, 1350 tarihlerine kadar süren dönem, Avrupa’da siyasi istikrarın yerleştiği ve belirli bir devletler sisteminin ortaya çıktığı İleri Ortaçağ’dır. Döneme damgasını vuran özellik, ekonomik genişlemedir. Bu genişleme ve toparlanma çağında, yeni şehirler kuruldu, nüfus arttı; tarımda ve imalat sanayiinde teknolojik gelişmeler kendini gösterdi. Kırsal kesimde, malikane bünyesinde değişim oldu. […]

Avrupa Medeniyetinin Coğrafi ve Sosyal Çevresi Google

Avrupa’nın Coğrafi Özellikleri Avrupa toprakları önemli coğrafi farklılıklar gösteriyordu. Kuzeye doğru Pireneler’den başlayıp Atlantik ve Baltık Denizi kıyıları boyunca Rusya’ya kadar uzanan bölgesi ovalarla kaplıydı. Ovalık olan bu kısımdan içeriye doğru kuzey ile güneydeki Akdeniz toprakları arasında sınır teşkil eden bir dizi dağ ve tepe silsilesi bulunuyordu. Kuzey Avrupa ile Akdeniz Avrupa’sı arasındaki bu sınır […]

Avrupa’da Siyasi İstikrarın Sağlanması Google

Daha önce gördüğümüz gibi 10. yüzyıl Avrupa’sı fakir ve iptidaî bir Avrupa idi. Sayısız kırsal birimlerden meydana geliyordu. Bu birimler büyük ölçüde kendi kendine yeterli malikanelerdi. Kendi kendine yeterlilik, kısmen ticaretin azalmasının bir sonucu ve aynı zamanda daha büyük ölçüde de onun sebebiydi. Toplum dış dünyaya karşı korku, şüphe ve çekinme duygusu doluydu. Halk manastırlarda […]

Bir Bilim Olarak İktisat Tarihi Google

İktisat Tarihi Biliminin Doğuşu İktisat tarihi oldukça yeni bir bilim dalıdır. İktisat tarihinin bir bilim olarak ortaya çıkışı ile ilgili çok farklı tarihler ortaya atılmıştır. Önerilen tarihlerden birisi Adam Smith’in meşhur Milletlerin Serveti adlı kitabının yayın tarihi olan 1776 yılıdır. Bu düşüncenin dayanağı, Smith’in tarihi verileri geniş ölçüde kullanmış ve özellikle de üçüncü kitabını tamamıyla […]

Erken Ortaçağ Google

İstilalar ve Feodal Örgütlenme Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışıyla Avrupa yaklaşık yarım binyıl sürecek bir siyasi kargaşa dönemine girdi. Bu dönemde Avrupa çeşitli güçlerin istilasına uğradı. Önce Roma’yı yıkan ve daha sonra Avrupa’yı hallaç pamuğu gibi atan Cermen aşiretlerinin uzun ve tahripkar istilaları yaşandı. Daha sonra Müslümanlar fetihleriyle Avrupa’yı sarstılar. Dönemin sonlarına doğru ise Macarlar ve […]

Erken Ortaçağ’da Avrupa – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Avrupa’nın doğal koşulları iktisat tarihçilerini daima ilgilendirmiştir. Coğrafyasının ulaşılabilirliği, kara, deniz ve nehir ulaşımının elverişliliği, taşıma maliyetlerinin düşüklüğüne yol açmaktadır. Öte yandan, nemli ikliminin sulamayı fazla gerektirmemesi ve verimli topraklar tarımsal üretimde bolluk demektir. Buna ilaveten enerji kaynakları ve demir gibi temel sanayi hammaddesinin bol olması yine Avrupa’ya […]

Erken Ortaçağ’da Avrupa – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Gerçekten Osmanlı iktisadi dünya görüşünün, zihniyetinin içinde karşımıza çıkan ilk değerlerden biri, ‘eşitlikçi’ eğilimin hakim bulunmasıdır. Eşitlik ile eşitsizliği iki kutup gibi koyarsak, Osmanlıların iktisadi alanda, daha çok eşitlik kutbuna doğru temayül ve hareket ettiklerin, önemli temel değerleri arasında eşitlikçiliğin yer aldığını söyleyebiliriz. Dinin tanrı önündeki eşitlik akidesinin sosyal iktisadi alanda da, geniş […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >