Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Paranın Değerinde Meydana Gelen Değişmeler Google

Paranın değerinde meydana gelen değişmeleri ve bunun aile ekonomisine etkilerini saptayabilmek Bilindiği gibi herhangi bir malın değeri para ile ifade edilmektedir. Malların fiyatları karşılaştırılarak bu malların değerleri hakkında yargılara varılır. Örneğin bir gram altınla bir gram bakırın fiyatları karşılaştırılarak altının daha değerli olduğu sonucuna varılır. Yani para dünya üzerinde bulunan her türlü mal ve hizmetin […]

Paranın Doğuşu Ve Gelişimi Google

Paranın ortaya çıkışını ve gelişimini açıklayabilmek İnsanların mal değiş tokuşunda ne zaman parayı kullanmaya başladıkları kesin olarak bilinmemektedir. Paranın kullanımını en ilkel toplumlara ve çok eski tarihlere kadar götürenler bulunmaktadır. Bu durum gerçek olsa bile bütün toplumların aynı nesneyi para olarak kullanmadıkları açıktır. Tarihin en eski çağlarında, tuz, tütün, çay, deniz hayvanları kabukları gibi nesneler […]

Paranın Tanımı Ve Fonksiyonu Google

Paranın tanımını yapabilmek ve günlük yaşamdaki fonksiyonlarını sıralayabilmek. Paranın birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların her biri parayı değişik bir açıdan ele almaktadırlar. Bu durum ekonomistlerin paraya bakış açılarının değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Sözgelimi tarihte merkantilistler paraya çok büyük önem vermişlerdir. Buna karşılık klasik ekonomistler parayı önemsiz saymışlardır. Bu durum doğal olarak paranın tanımına da yansımıştır. Bazı […]

Toplum Tanımı Google

Toplum kavramım açıklayabilmek Buraya kadar anlatılanlardan bir sosyal olayın olabilmesi için en az iki kişi arasında anlamlı bir ilişkinin olması gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu bu anlamlı ilişkinin, mümkün mertebe, devamlı olması belirli standartlara göre sürdürülmesi ve tekrarlanması gibi özelliklere sahip olduğu durumda bu olay sosyal ilişki olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ilişkiler sosyolojinin en yaygın araştırması konularındandır. […]

Toplum Ve Ailenin Refah Göstergeleri Google

Hane halkı geliri dikkate alınarak toplumun ve ailenin refah göstergelerini açıklamak Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmış idi. Refah olarak kabul edilen düzey, birey ve bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından kabul edilmiş sosyal teoriye bağlı olmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları, içinde yaşadığı topluma göre farklılaşmaktadır. Toplumda ailede, bireyde ihtiyaç kabul edilen tüketimin […]

Toplum Yönetimi Politikalarının Ailenin Ekonomik Yapısına Etkisi Google

Toplum yönetimi politikalarının ailenin ekonomik yapısına etkisini belirleyebilmek Yönetim sürekli olarak insanların dikkatini üzerinde toplamış bir kavramdır. Tarihi süreç içerisinde, yönetimin öncelikle aile içerisinde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Çünkü aile içerisinde ortak yaşama zorunluluğu işbirliği yapmayı gündeme getirmiştir. Daha sonra kabilelerin oluşması ile kabile yönetimi giderek devlet yönetimi gündeme gelmiştir. Yönetim günümüzde başlı başına bir […]

Toplumun Bileşimi Olarak Aile Google

Toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek Bir toplumun koymuş olduğu kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ilk sosyal kurum ailedir. Aile bir toplumun en önemli sosyal kurumudur. Aile toplumda birçok fonksiyonu üstlenmiştir. Aile bu fonksiyonları yerine getirirken bir yandan topluma hizmet eder. Öte yandan aile bireylerine mutluluk verir. Bir başka anlatımla aile bireylerine mutluluk vererek […]

Toplumun Demografik Yapısı Google

Toplumun demografik yapısını açıklayabilmek Bir toplum bireylerden oluştuğuna göre toplumun öncelikle demografik yapısını irdelemek bundan sonraki konuları kolaylıkla anlayabilmek açısından yararlı olacaktır. Genel olarak nüfusa ilişkin tüm bilgiler demografi kavramı altında incelenmektedir. Nüfus insanlığın var oluşundan itibaren hemen her zaman bütün toplumlarda daima güncelliğini korumuş olan bir olgudur. Bütün toplumlar nüfus ile ilgilenmiştir. Toplumu oluşturan […]

Toplumun Ekonomik Yapısı Google

Bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek Bireyler yaşantılarını devam ettirebilmek için başta beslenme, barınma ve giyinme olmak üzere bazı ihtiyaçlarını gidermek zorundadırlar. Bireyler söz konusu bu ihtiyaçlarını giderirken kendileri için en uygun olanı tercih etmek yolunu seçerler. Yani bir başka anlatımla seçenekler arasından en az gayret, çaba ve enerji harcaması ile en fazla tatmine ulaşacaktan çözüme […]

Toplumun Genel Yapısının Şekillenmesinde Rol Oynayan Etmenler Google

Toplumun genel yapısının şekillenmesinde rol oynayan etmenleri sıralayabilmek Gelişmiş ekonomiler tarım toplumu, sanayi toplumu aşamasına gelmişlerdir. Purot daha 1978’de Amerika Birleşik Devletlerinin bir bilgi toplumu olduğunu belirtmiştir. Purot’a göre 1967’de Amerika Birleşik Devletleri’nin sosyal hasılanın %35’i bilgi iletişim mal ve hizmetlerinin üretim işleme ve dağıtımından kaynaklanmaktaydı. 1970 de çalışanların yaklaşık yarısı bilgi işçisi idi. Bunlar […]