Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Karar Vermenin Tanımı Ve Fonksiyonu Google

Karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek Karar verme çeşitli amaçlar, bunlara ulaşılacak yollar, araçlar ve olanaklar arasından seçim ve tercih yapma süreçlerinin toplamı, duygusal ve zihinsel bir faaliyet bir problem çizme işlemidir. Karar verme varolan seçenekler arasında en uygun hareket biçiminin seçilmesidir. Herhangi bir aktivitede ne yapılacağı, kimin yapacağı, ne ile yapacağı, ne zaman, […]

Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler Google

Karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek Bazı faktörler dolaylı veya dolaysız karar vermeyi etkilerler. Karar veren bireyler bu faktörün farkında olmayabilir. Birbiriyle yakından ilgili olan bu üç faktör karar vermeye motivasyonu sağlarlar. Karar vermeyi etkileyen faktörler; • Değer yargıları • Amaçlar • Standartlardır. Değer Yargıları Bireylerin ilgi ve istekleri değerleri oluşturur. Zamanla kökleşen […]

Kaynak Yönetimine Aile Yapısının Etkisi Google

Ülkemizde var olan aile yapılarını açıklamak ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek Toplumun en küçük örgütleri olan ailelerde kaynakların yönetimi ailelerin yapısına göre değişiklik göstermektedir. Tarihi gelişim içinde ailede değişik örgüt modelleri görülmüştür. Bugün ise coğrafi bölgelerdeki aileler arasında olduğu gibi kırsal ve şehirsel bölgelerdeki aileler arasında da yapısal farklılıklar vardır. Tarihi gelişim […]

Kaynakların Tanımı Ve Sınıflandırılması Google

Ailenin elinde bulunan kaynak türlerini açıklayabilmek Aile ekonomisinde kaynaklar, aile amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan ekonomik değerlerdir. Bir amaca ulaşmada çeşitli kaynaklar gerekmektedir. Kaynaklar aile ekonomisinde problemlerin çözümünde kullanılır ve amaca ulaşmayı sağlarlar. Kaynak kullanımında tatmin düzeyini alternatif kaynakların iyi saptanması, doğru belirlenmiş amaçlara kanalize edilmesi ve kaynakların doğru yönetimi belirlemektedir. Aile ekonomisinde amaçlara ulaşmayı sağlayan değerler […]

Para Arzı Google

Para arzını tanımlayabilmek Bir ülkedeki mevcut her türlü paranın miktarına para arzı denir. Buna göre bir ülkenin para stoku ya da tedavül hacmi o ülkenin para arzını oluşturur. Para arzının ve bu arzdaki değişmelerin bilinmesi bir ülkenin ekonomisinin yönetimi bakımından son derece önemli, ancak o oranda zordur. Çünkü para ile para olmayan şeyler arasındaki sınırı […]

Para Hacmi Google

Para hacminin ne olduğunu ve bir ülkenin ödeme araçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilmek Bir ülkede tedavül eden ödeme araçlarının tamamı o ülkenin para hacmini oluşturur. O ülkenin toplam para hacmi belirli bir zamanki faaliyetlerini finanse eder. Para hacmi kişilerin, özel işletmelerin ve kamu idarelerinin toplam ödeme araçlarını içerir. Bir ülkenin ödeme araçları: 1. Esas paradan 2. […]

Para Politikası Google

Para politikasının etkilerini açıklayabilmek Günümüzde para ekonomik faaliyetleri yönlendiren unsurların en önemlilerinden bir tanesidir. Para miktarındaki değişmeler fiyatlar, gelir, üretim ve faiz oranları üzerinde etkili olur. Bu nedenle para miktarı ile oynayarak söz konusu ekonomik büyüklükler üzerinde olumlu etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılır. Para miktarı üzerinde istenerek yapılacak oynamaların tamamı para politikası kavramı ile açıklanır. Para […]

Para Sistemleri Google

Tarihsel süreç içerisinde para sistemlerinin gelişimini açıklayabilmek İlk paranın ne zaman nerede ve nasıl ortaya çıktığın da ilişkin elimizde kesin kanıt bulunmamaktadır. Ancak ilk paralar ile bugünkü paralar arasında nitelik ve fonksiyon bakımlarından büyük farkların bulunduğu bir gerçektir. Paranın tarihsel süreç içerisinde gelişmesinin rasyonel bir yol izlediği genel kabul görmektedir. Buna göre paranın tarihsel süreç […]

Para Talebi Google

Bir ekonomide para talebinin önemini ve nelere bağlı olduğunu açıklayabilmek Paranın başlıca fonksiyonlarını bir önceki bölümde belirtmiştik. Öte yandan para bir değişim aracı olarak, herkes tarafından kabul edildiği için elde tutulmaktadır. Yine para, değerini yapıldığı madenden değil, halk arasındaki bir güvenden almaktadır. Söz konusu bu özellikleri nedeni ile para bugün ile gelecek arasında bir bağdır. […]

Paranın Aile Ekonomisindeki Rolü Google

Paranın aile ekonomisindeki rollerini sıralayabilmek Sanayileşme ile birlikte aile yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Artık aileler tarım toplumundaki aileler gibi her şeyini kendisi üreten, kendi kendine yeten aileler değil, buna karşılık çalışabilir tüm işgücünü dışarıya sanayinin hizmetine veren emeğinin karşılığında bir ücret elde eden ve elde ettiği ücret ile de yaşamını devam ettirecek her türlü […]